Search result for

prosecutor

(48 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosecutor-, *prosecutor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosecutor[N] ผู้ฟ้องร้อง, See also: โจทก์
prosecutor[N] โจทก์, See also: ผู้ฟ้องร้อง, ผู้กล่าวหา, Syn. accuser
prosecutor[N] พนักงานอัยการ, Syn. prosecuting attorney

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosecutor(พรอส'ซะคิวเทอะ) n. อัยการ,ผู้ฟ้องร้อง,โจทก์
public prosecutorn. อัยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
prosecutor(n) ผู้ฟ้องร้อง,อัยการ,โจทก์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The public prosecutor won't move... and the home office doesn't want to know.อัยการก็ทำอะไรไม่ได้ และสำนักงานใหญ่ก็ไม่อยากรับรู้ The Bank Job (2008)
In the future, when you become a judge or prosecutor...ในอนาคต, ตอนที่เธอเป็นผู้พิพากษา หรือ อัยการ... Episode #1.7 (2008)
Your dream of making Lee Dong Wook a prosecutor...ความฝันขอเธอ, ที่จะทำให้ อีดงอุคเป็นอัยการ... Episode #1.8 (2008)
PROSECUTOR:อัยการ : Changeling (2008)
Because David had succeeded on that final day in getting, for a fleeting moment, what no investigative journalist, no state prosecutor, no judiciary committee or political enemy had managed to get.เพราะว่า เดวิดได้ประสบความสำเร็จ ในวันสุดท้ัายวันนั้น ในช่วงเวลาเสี้ยวหนึ่ง ที่เขาได้ทำ ในสิ่งที่ไม่เคยมีนักข่าวคนไหน Frost/Nixon (2008)
She's already a state prosecutor, so she earns far more than I do.ตอนนี้เธอได้เป็นอัยการเขตไปแล้ว มีรายได้มากกว่าผมตั้งเยอะ The Reader (2008)
There will be calls for a special prosecutor.จะมีการจัดตั้ง ผู้ตรวจสอบพิเศษ ทำเรื่องนี้ขึ้นมา Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
The prosecutor questioned Shigeaki about a payment of 100 pounds of gold.อัยการถาม Shigeaki เรื่องการจ่ายเป็นทองจำนวน 100 ปอนด์ Ninja Assassin (2009)
Shigeaki answered that he didn't know what the prosecutor was talking about.Shigeaki บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย Ninja Assassin (2009)
As a prosecutor Im breaking all the rules right now, and I dont give a damn.ในฐานะที่เป็นพนักงานอัยการผมทำลายกฏทุกอย่างแล้วตอนนี้ Law Abiding Citizen (2009)
As prosecutors get ready to probe the Shinhwa Group, the chairman of the company, who is currently in China, is known to be seriously ill.กำลังดำเนินการฟ้องร้อง ผู้บริหารชินฮวากรุ๊ป GU Bon Hyun ล้มป่วยขณะที่อยู่ที่ประเทศจีน Episode #1.12 (2009)
The point is, if she's going to be the de facto prosecutor,จุดประสงค์คือ ถ้าเธอจะเป็น อัยการ Justice (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prosecutorA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
prosecutorThe prosecutor asked me a leading question.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัยการ[N] prosecutor, See also: prosecuting attorney, Example: ทนายจำเลยค้านคำถามของอัยการในการพิจารณคดีที่ศาล, Thai definition: เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้จะเป็นข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser   FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
พนักงานอัยการ[n. exp.] (phanakngān aiyakān) EN: public prosecutor ; district attorney ; officer in the public prosecutor's office ; officer in the district attorney's office   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSECUTOR    P R AA1 S IH0 K Y UW2 T ER0
PROSECUTORS    P R AA1 S IH0 K Y UW2 T ER0 Z
PROSECUTOR'S    P R AA1 S IH0 K Y UW2 T ER0 Z
PROSECUTORS'    P R AA1 S AH0 K Y UW0 T ER0 Z
PROSECUTORIAL    P R AA2 S IH0 K Y UW0 T AO1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosecutor    (n) (p r o1 s i k y uu t @ r)
prosecutors    (n) (p r o1 s i k y uu t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor [Add to Longdo]
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer [Add to Longdo]
区検[くけん, kuken] (n) local prosecutor [Add to Longdo]
検察[けんさつ, kensatsu] (n,vs) examination; prosecutor; (P) [Add to Longdo]
検察官[けんさつかん, kensatsukan] (n) public prosecutor; (P) [Add to Longdo]
検察庁[けんさつちょう, kensatsuchou] (n) (abbr) Public Prosecutor's Office; (P) [Add to Longdo]
検事[けんじ, kenji] (n) public prosecutor; (P) [Add to Longdo]
検事局[けんじきょく, kenjikyoku] (n) prosecutor's office [Add to Longdo]
検事控訴[けんじこうそ, kenjikouso] (n) public prosecutor's appeal [Add to Longdo]
検事正[けんじせい, kenjisei] (n) chief public prosecutor; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
检察院[jiǎn chá yuàn, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˋ, / ] prosecutor's office; procuratorate [Add to Longdo]
检控官[jiǎn kòng guān, ㄐㄧㄢˇ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ, / ] prosecutor; procurator [Add to Longdo]
起诉员[qǐ sù yuán, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] prosecutor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosecutor \Pros"e*cu`tor\, n. [Cf. L. prosecutor an attendant.]
   1. One who prosecutes or carries on any purpose, plan, or
    business.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The person who institutes and carries on a criminal
    suit against another in the name of the government.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosecutor
   n 1: a government official who conducts criminal prosecutions on
      behalf of the state [syn: {prosecutor}, {public
      prosecutor}, {prosecuting officer}, {prosecuting attorney}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top