Search result for

beneficial

(48 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beneficial-, *beneficial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beneficial[ADJ] เป็นประโยชน์, See also: เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, มีส่วนเสริมหรือช่วยเหลือ, Syn. advantageous, useful, Ant. unbeneficial, useless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent

English-Thai: Nontri Dictionary
beneficial(adj) เป็นประโยชน์,เป็นผลดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beneficial interestสิทธิที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficial occupationการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficial useสิทธิที่จะใช้ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beneficial insectsแมลงที่เป็นประโยชน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because of this incident, if you gain the King of Han Nation's heart, nothing would be more beneficial.เพราะเหตุการณ์นี้ ถ้าท่านได้ใจของจักรพรรดิ์ฮั่นแล้ว คงไม่มีอะไรจะเป็นผลดีกับเรามากกว่านี้แล้ว Episode #1.43 (2006)
I'm going to take the high road here and suggest a mutually beneficial arrangement.I'm going to take the high road here and suggest a mutually beneficial arrangement. Map 1213 (2006)
It's also possible that it happened exactly as you said, and that one day a baby diamondback was born with a fully formed mutation that just happened to be extremely beneficial to its survival.แต่เป็นไปได้ว่า มันเป็นอย่างที่เธอว่ามา นั่นคือ จู่ๆ วันดีคืนดีงูหางกระดิ่งก็ถือกำเนิดขึ้น ด้วยการแปรสภาพอย่างสมบูรณ์ Teeth (2007)
We find that, under these circumstances, financial globalization can be beneficial.เราเจอนี้, ภายใต้สถานการณ์นี้, โลกาภิวัตน์ทางการเงิน สามารถทำกำไรได้. The Visitor (2007)
I think, fornce, it would be beneficial if you were the stent.ผมคิดว่า มันได้ประโยชน์ ถ้าคุณคอยอยู่ข้าง ๆ The Bond in the Boot (2009)
But it seems beneficial to me to use them rather than destroy them.แต่มันมีประโยชน์กับผม ที่จะใช้งานมัน มากกว่าทำลายมัน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
He made me see how beneficial it might be.ท่านทำให้ผมเอ่อ .. เล็งเห็นผลประโยชน์ที่อาจได้รับ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I'm sure this business arrangement will be mutually beneficial.ข้ามั่นใจว่าข้อตกลงทางธุรกิจของเรานั้น จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย The Zillo Beast (2010)
He thinks that by studying it, the knowledge could prove beneficial, but from what you reported, it hardly seems worth the effort.ข้ารู้ว่าที่เขาคิดคือถ้าได้ศึกษามัน อาจจะก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นประโยชน์ แต่จากที่ท่านและอนาคินรายงานจากมาลัสแตร์ ดูเหมือนว่าความพยายามนี้จะไม่คุ้มค่านะ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Factoring in that we have such a strong and mutually beneficial relationship,การได้รับปัจจัยจากเรื่องพวกนั้น จะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น และเกิดผลประโยชน์ร่วม ต่อความสัมพันธ์ของเรา The Couple in the Cave (2010)
This is also beneficial to Min Woo's image. I'm going.ยังไงเราก็ต้องห่วงเรื่องภาพพจน์ของมินวูเขาด้วย ฉันไปล่ะ Episode #1.13 (2010)
Gnome saliva is very beneficial.เซโนฟิลัส เลิฟกู๊ด เราอยู่อีกด้านของเนินเขา Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beneficialProperly used, certain poisons will prove beneficial.
beneficialRegular exercise is beneficial to good health.
beneficialSunshine is beneficial to plants.
beneficialUltimately, space flight will be beneficial to all mankind.
beneficialWorms are sometimes beneficial to soil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มกอบเต็มกำ[ADV] beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
เอื้อ[adj.] (eūa) EN: beneficial ; favourable ; advantageous   
การได้เปรียบ[n. exp.] (kān dāi prīep) EN: having an advantage over ; being beneficial   
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit   FR: être utile ; avoir de l'utilité

CMU English Pronouncing Dictionary
BENEFICIAL    B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L
BENEFICIAL'S    B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L Z
BENEFICIALLY    B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beneficial    (j) (b e2 n i f i1 sh l)
beneficially    (a) (b e2 n i f i1 sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有益处[yǒu yì chu, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄔㄨ˙, / ] beneficial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
益鳥[えきちょう, ekichou] (n) beneficial bird [Add to Longdo]
干天慈雨[かんてんじう, kantenjiu] (n) welcome (beneficial) rain in a drought; realization of something eagerly looked for; a welcome relief [Add to Longdo]
奇貨[きか, kika] (n) (1) curiosity; rare item; rarity; (2) (See 好機) rare opportunity which could be beneficial [Add to Longdo]
効が有る[こうがある, kougaaru] (exp) to be beneficial to; to be efficacious [Add to Longdo]
慈雨;滋雨[じう, jiu] (n) (See 恵みの雨) welcome rain; beneficial rain; blessed rain; rain that comes after a drought [Add to Longdo]
杜仲茶[とちゅうちゃ, tochuucha] (n) (See 杜仲) Tochuu tea (high in minerals and reputed to be beneficial for weight loss and in cases of high blood pressure) [Add to Longdo]
薬になる[くすりになる, kusurininaru] (exp,v5r) to be beneficial (to); to do (a person) good [Add to Longdo]
有益[ゆうえき, yuueki] (adj-na,n) beneficial; profitable; (P) [Add to Longdo]
有益無害[ゆうえきむがい, yuuekimugai] (n,adj-na) beneficial and harmless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beneficial \Ben`e*fi"cial\, a. [Cf. F. b['e]n['e]ficial, LL.
   beneficialis.]
   1. Conferring benefits; useful; profitable; helpful;
    advantageous; serviceable; contributing to a valuable end;
    -- followed by to.
    [1913 Webster]
 
       The war which would have been most beneficial to us.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Receiving, or entitled to have or receive,
    advantage, use, or benefit; as, the beneficial owner of an
    estate. --Kent.
    [1913 Webster]
 
   3. King. [Obs.] "A beneficial foe." --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Advantage}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beneficial
   adj 1: promoting or enhancing well-being; "an arms limitation
       agreement beneficial to all countries"; "the beneficial
       effects of a temperate climate"; "the experience was good
       for her" [syn: {beneficial}, {good}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top