ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beneficial

B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beneficial-, *beneficial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beneficial(adj) เป็นประโยชน์, See also: เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, มีส่วนเสริมหรือช่วยเหลือ, Syn. advantageous, useful, Ant. unbeneficial, useless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ, มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent

English-Thai: Nontri Dictionary
beneficial(adj) เป็นประโยชน์, เป็นผลดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beneficial interestสิทธิที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficial occupationการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficial useสิทธิที่จะใช้ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beneficial insectsแมลงที่เป็นประโยชน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to take the high road here and suggest a mutually beneficial arrangement.I'm going to take the high road here and suggest a mutually beneficial arrangement. Map 1213 (2006)
It's also possible that it happened exactly as you said, and that one day a baby diamondback was born with a fully formed mutation that just happened to be extremely beneficial to its survival.แต่เป็นไปได้ว่า มันเป็นอย่างที่เธอว่ามา นั่นคือ จู่ๆ วันดีคืนดีงูหางกระดิ่งก็ถือกำเนิดขึ้น ด้วยการแปรสภาพอย่างสมบูรณ์ Teeth (2007)
I think, fornce, it would be beneficial if you were the stent.ผมคิดว่า มันได้ประโยชน์ ถ้าคุณคอยอยู่ข้าง ๆ The Bond in the Boot (2009)
But it seems beneficial to me to use them rather than destroy them.แต่มันมีประโยชน์กับผม ที่จะใช้งานมัน มากกว่าทำลายมัน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
He made me see how beneficial it might be.ท่านทำให้ผมเอ่อ .. เล็งเห็นผลประโยชน์ที่อาจได้รับ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Factoring in that we have such a strong and mutually beneficial relationship, การได้รับปัจจัยจากเรื่องพวกนั้น จะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น และเกิดผลประโยชน์ร่วม ต่อความสัมพันธ์ของเรา The Couple in the Cave (2010)
This is also beneficial to Min Woo's image. I'm going.ยังไงเราก็ต้องห่วงเรื่องภาพพจน์ของมินวูเขาด้วย ฉันไปล่ะ Episode #1.13 (2010)
Sheriff, I'm sure if we work together, we can reach a mutually beneficial solution to our current situation.ก่อให้เกิดวีรีบุรุษจากตำนานสู่ตำนาน แกพูดอะไรน่ะ ? Rango (2011)
Don't you think we could come to some kind of mutually beneficial arrangement, คุณไม่คิดว่าเราจะจัดคิวแบบ ที่มีประโยชน์ร่วมกันบ้างเหรอคะ Spooky Little Girl (2011)
I thought we had a mutually beneficial thing going here.ฉันคิดว่าเรา จะมีผลประโยชน์ร่วมกันได้ที่นี้ Suspicion (2011)
So you were manipulated into committing a murder beneficial to Tommy Volker.คุณแค่ถูกจัดการให้ฆาตกรรม เพื่อทอมมี โวลค์เกอร์ได้ประโยชน์ If It Bleeds, It Leads (2012)
This is meant to be a mutually beneficial arrangement.นี่เป็นการจัดการผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน Destiny (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beneficialProperly used, certain poisons will prove beneficial.
beneficialRegular exercise is beneficial to good health.
beneficialSunshine is beneficial to plants.
beneficialUltimately, space flight will be beneficial to all mankind.
beneficialWorms are sometimes beneficial to soil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มกอบเต็มกำ(adv) beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai Definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
เอื้อ[eūa] (adj) EN: beneficial ; favourable ; advantageous
การได้เปรียบ[kān dāi prīep] (n, exp) EN: having an advantage over ; being beneficial
เป็นคุณ[pen khun] (v) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful
เป็นประโยชน์[pen prayōt] (v, exp) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit  FR: être utile ; avoir de l'utilité

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BENEFICIAL B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L
BENEFICIAL'S B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L Z
BENEFICIALLY B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beneficial (j) bˌɛnɪfˈɪʃl (b e2 n i f i1 sh l)
beneficially (a) bˌɛnɪfˈɪʃəliː (b e2 n i f i1 sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有益处[yǒu yì chu, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄔㄨ˙,    /   ] beneficial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) #2,963 [Add to Longdo]
有益[ゆうえき, yuueki] (adj-na, n) beneficial; profitable; (P) #12,326 [Add to Longdo]
益鳥[えきちょう, ekichou] (n) beneficial bird [Add to Longdo]
干天慈雨[かんてんじう, kantenjiu] (n) welcome (beneficial) rain in a drought; realization of something eagerly looked for; a welcome relief [Add to Longdo]
奇貨[きか, kika] (n) (1) curiosity; rare item; rarity; (2) (See 好機) rare opportunity which could be beneficial [Add to Longdo]
効が有る[こうがある, kougaaru] (exp) to be beneficial to; to be efficacious [Add to Longdo]
慈雨;滋雨[じう, jiu] (n) (See 恵みの雨) welcome rain; beneficial rain; blessed rain; rain that comes after a drought [Add to Longdo]
杜仲茶[とちゅうちゃ, tochuucha] (n) (See 杜仲) Tochuu tea (high in minerals and reputed to be beneficial for weight loss and in cases of high blood pressure) [Add to Longdo]
薬になる[くすりになる, kusurininaru] (exp, v5r) to be beneficial (to); to do (a person) good [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beneficial \Ben`e*fi"cial\, a. [Cf. F. b['e]n['e]ficial, LL.
   beneficialis.]
   1. Conferring benefits; useful; profitable; helpful;
    advantageous; serviceable; contributing to a valuable end;
    -- followed by to.
    [1913 Webster]
 
       The war which would have been most beneficial to us.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Receiving, or entitled to have or receive,
    advantage, use, or benefit; as, the beneficial owner of an
    estate. --Kent.
    [1913 Webster]
 
   3. King. [Obs.] "A beneficial foe." --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Advantage}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beneficial
   adj 1: promoting or enhancing well-being; "an arms limitation
       agreement beneficial to all countries"; "the beneficial
       effects of a temperate climate"; "the experience was good
       for her" [syn: {beneficial}, {good}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top