หรือคุณหมายถึง largeneß?
Search result for

largeness

(8 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -largeness-, *largeness*, largenes
English-Thai: Nontri Dictionary
largeness(n) ความใหญ่โต,ความกว้างใหญ่,ความมหึมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I like largeness.ข้าชอบอะไรที่ใหญ่ๆ Alice in Wonderland (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกว้างใหญ่[N] largeness, See also: wideness, extension, vastness, Syn. ความมโหฬาร, ความใหญ่โต, ความใหญ่โตมโหฬาร, Example: ความกว้างใหญ่ของผืนป่าทำให้มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่อย่างมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกว้างใหญ่[n. exp.] (khwām kwāng yai) EN: largeness   

CMU English Pronouncing Dictionary
LARGENESS    L AA1 R JH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
largeness    (n) (l aa1 jh n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Largeness \Large"ness\, n.
   The quality or state of being large.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 largeness
   n 1: the capacity to understand a broad range of topics; "a
      teacher must have a breadth of knowledge of the subject";
      "a man distinguished by the largeness and scope of his
      views" [syn: {breadth}, {comprehensiveness}, {largeness}]
   2: large or extensive in breadth or importance or
     comprehensiveness; "the might have repercussions of
     unimaginable largeness"; "the very extensiveness of his power
     was a temptation to abuse it" [syn: {largeness},
     {extensiveness}]
   3: the property of having a relatively great size [syn:
     {largeness}, {bigness}] [ant: {littleness}, {smallness}]
   4: the quality of being pretentious (behaving or speaking in
     such a manner as to create a false appearance of great
     importance or worth) [syn: {pretentiousness}, {pretension},
     {largeness}] [ant: {unpretentiousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top