Search result for

pushed

(39 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pushed-, *pushed*, push, pushe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hard-pushedซึ่งอยู่ในฐานะลำบาก,ถูกกดขี่,ถูกบังคับ,ถูกเร่งเร้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We waited until she came out with her mother pushed the mother into the river, where the damned fool drowned right before this angel's eyesเรารอจนกระทั่งเธอออกมากับแม่ เราผลักแม่ของเธอลงแม่น้ำจนจมน้ำตาย ต่อหน้าต่อตาเธอ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Without ado, he put ten lire in my apron pocket and pushed me outโดยปราศจากความวุ่นวาย, เขาใส่สิบ lire ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง my apron และผลักฉันออก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Or pushed away from Jupiter.หรือผลักดันให้ออกไปจากดาว พฤหัสบดี แล้วแต่จำนวนใด 2010: The Year We Make Contact (1984)
He pushed me out of the car.เขากระชากฉันออกจากรถ Goodfellas (1990)
Open with it at 6, 1 1 and 7 a.m. Bet she pushed him just for the great shot.ถ้าเค้าออกมานะ ชั้นจะ ... Hero (1992)
Pushed him? Oh, my God.แกทำแบบนี้กับชั้นได้ยังไง Hero (1992)
Baby pushed.ลูกดิ้น Junior (1994)
They pushed it on them. I mean, just--พวกเค้าบังคับให้พวกเธอใช้ Junior (1994)
- I mean Humpty-Dumpty was pushed... by Woody!- ฉันหมายความว่า บัซ ถูกผลัก... โดย วู้ดดี้! Toy Story (1995)
If you hadn't pushed me out of the window in the first place--Iถ้านายไม่ผลักฉัน ออกจากหน้าต่างก่อนอ่ะนะ-- Toy Story (1995)
You're as worried about my career as I am. You pushed for the marriage.คุณเป็นห่วงเกี่ยวกับอาชีพของฉันเป็นฉัน คุณผลักดันสำหรับการแต่งงาน The Birdcage (1996)
Granma pushed me on learning.ย่าเคี่ยวเข็ญผมให้เรียนหนังสือ The Education of Little Tree (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pushedHealth advocates have pushed for laws restricting work-place smoking.
pushedHe pushed his plan strongly.
pushedHe pushed his way through the crowd.
pushedHe pushed it down my throat.
pushedHe pushed past me.
pushedHe pushed the emergency button.
pushedHe pushed the stalled car with all his might.
pushedHe resolutely pushed forward from the start, overwhelming and pushing out his off-balance opponent.
pushedI'm not going to be pushed around by you or anyone else.
pushedI pushed the table out of the way.
pushedLast night it was Yumi who pushed for sex.
pushedMrs. Sato pushed her son to study hard.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถูกกดดัน[v. exp.] (thūk kotdan) EN: be under pressure (on) ; be pushed to/into   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUSHED    P UH1 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pushed    (v) (p u1 sh t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fortgestoßenepushed away [Add to Longdo]
vorgestoßenpushed forward [Add to Longdo]
zugeschobenpushed towards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どちらかと言うと[どちらかというと, dochirakatoiuto] (exp) (uk) (See どちらかと言えば) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]
どちらかと言えば[どちらかといえば, dochirakatoieba] (exp) (See どちらかと言うと) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]
阿弥陀被り[あみだかぶり, amidakaburi] (n) wearing a hat pushed back on one's head [Add to Longdo]
押し負ける[おしまける, oshimakeru] (v1) to be outpushed; to lose a pushing competition [Add to Longdo]
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
大玉[おおだま, oodama] (n) large ball; giant ball (e.g. as pushed by competing teams in a school sports day) [Add to Longdo]
中へ中へ[なかへなかへ, nakahenakahe] (exp) (to be pushed) toward the middle (of a crowd) (usually against your will) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Push \Push\, v. t. [imp. & p. p. {Pushed}; p. pr. & vb. n.
   {Pushing}.] [OE. possen, pussen, F. pousser, fr. L. pulsare,
   v. intens. fr. pellere, pulsum, to beat, knock, push. See
   {Pulse} a beating, and cf. {Pursy}.]
   1. To press against with force; to drive or impel by
    pressure; to endeavor to drive by steady pressure, without
    striking; -- opposed to {draw}.
    [1913 Webster]
 
       Sidelong had pushed a mountain from his seat.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust the points of the horns against; to gore.
    [1913 Webster]
 
       If the ox shall push a manservant or maidservant, .
       . . the ox shall be stoned.      --Ex. xxi. 32.
    [1913 Webster]
 
   3. To press or urge forward; to drive; to push an objection
    too far. " To push his fortune." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Ambition pushes the soul to such actions as are apt
       to procure honor to the actor.    --Spectator.
    [1913 Webster]
 
       We are pushed for an answer.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. To bear hard upon; to perplex; to embarrass.
    [1913 Webster]
 
   5. To importune; to press with solicitation; to tease.
    [1913 Webster]
 
   {To push down}, to overthrow by pushing or impulse.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top