ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prescript

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prescript-, *prescript*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prescript(n) กฎที่กำหนดขึ้น, Syn. command
prescript(adj) ซึ่งกำหนดตามกฎไว้
prescription(n) ใบสั่งยา, Syn. prescript
prescription(n) ยาที่สั่งโดยแพทย์หรือเภสัชกร, Syn. formula
prescription(n) การสั่งยา, Syn. prescribed remedy
prescription(n) การกำหนดขึ้น, See also: แผนการที่กำหนดขึ้น
prescriptible(adj) ซึ่งสั่งจ่ายยาได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prescriptive(พรีสคริพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับprescription (ดู), See also: prescriptiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prescript(n) ใบสั่งยา, การบัญญัติ, การวางเงื่อนไข, การแนะนำ, คำสั่ง, อายุความ
prescription(n) การมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ, การกำหนดอายุความ
prescriptive(adj) กำหนดให้, มีสิทธิ์เป็นเจ้าของตามกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prescriptionใบสั่งยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prescriptionอายุความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prescription๑. อายุความ๒. ใบสั่งยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prescriptionใบสั่งยา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prescription (Law)อายุความ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Prescriptions, Drugใบสั่งยา [TU Subject Heading]
Prescriptions, Drugใบสั่งยา [TU Subject Heading]
Prescriptions, Drugใบสั่งยา [TU Subject Heading]
prescriptive powerอำนาจในการออกกฎหมาย [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prescriptGo to the doctor to get your prescription!
prescriptI'll give you a prescription.
prescriptI was given a nasty look when I asked for my prescription at the local doctor's.
prescriptLet me see your prescription.
prescriptLet me write you a prescription for some medicine.
prescriptSorry, we can't fill this prescription here.
prescriptTake this prescription to your pharmacy.
prescriptThe pharmacist made up the prescription for me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายุความ(n) prescription, See also: limitation, Example: ธนาคารจำเป็นต้องฟ้องลูกหนี้บางราย เพื่อรักษาสิทธิ์อายุความไว้ตามกฎหมาย, Thai Definition: ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับ ฟ้องหรือร้องทุกข์
ตำรับ(n) prescription, See also: pharmacopoeia, Example: หมอสั่งให้คุณย่ากินยาตามตำรับทุกประการ จะได้หายไวๆ, Thai Definition: ใบสั่งยา (ใช้เฉพาะแพทยศาสตร์)
ใบสั่งยา(n) prescription, Example: เขานำใบสั่งยาไปซื้อยาที่ร้านขายยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุความ[āyukhwām] (n) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation  FR: prescription [ f ]
ใบสั่งแพทย์[baisang phaēt] (n) EN: prescription ; written medical prescription  FR: ordonnance (médicale) [ f ] ; prescription médicale [ f ]
ใบสั่งยา[baisang yā] (n) EN: prescription ; medical prescription  FR: ordonnance (médicale) [ f ] ; prescription médicale [ f ]
หมดอายุความ[mot-āyu khwām] (v) EN: lapse by prescription ; become statute-barred
ประสมยา[prasom yā] (v, exp) EN: make up a medicine ; compound a medicine ; prepare a prescription
ปรุงยา[prung yā] (v, exp) EN: compound medicine ; make up a prescription ; fill a prescription  FR: préparer un remède
ระเบียบ[rabīep] (n) EN: rule ; regulation ; constitution ; procedure ; norm  FR: règle [ f ] ; règlement [ m ] ; prescription [ f ] ; procédure [ f ]
ศาสนบัญญัติ[sātsanabanyat] (n, exp) EN: religious prescriptions
ตำรับ[tamrap] (n) EN: recipe ; formula ; prescription  FR: formule [ f ] ; recette [ f ]
ถือศีล[theū sīn] (v, exp) EN: observe the precepts ; observe the rules  FR: observer les préceptes ; observer les prescriptions ; pratiquer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRESCRIPTION P R AH0 S K R IH1 P SH AH0 N
PRESCRIPTIONS P R AH0 S K R IH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prescript (n) prˈiːskrɪpt (p r ii1 s k r i p t)
prescripts (n) prˈiːskrɪpts (p r ii1 s k r i p t s)
prescription (n) prˈɪskrˈɪpʃən (p r i1 s k r i1 p sh @ n)
prescriptive (j) prˈɪskrˈɪptɪv (p r i1 s k r i1 p t i v)
prescriptions (n) prˈɪskrˈɪpʃənz (p r i1 s k r i1 p sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配方[pèi fāng, ㄆㄟˋ ㄈㄤ, ] prescription; cooking recipe; formulation; completing the square (to solve quadratic equation, math), #9,292 [Add to Longdo]
药方[yào fāng, ㄧㄠˋ ㄈㄤ, / ] prescription, #19,442 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レセプト[reseputo] (n) (1) medical prescription (ger [Add to Longdo]
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation [Add to Longdo]
匙加減;さじ加減[さじかげん, sajikagen] (n) prescription; consideration; making allowances for [Add to Longdo]
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P) [Add to Longdo]
時効期間[じこうきかん, jikoukikan] (n) (legal) period of prescription; period of statute of limitations [Add to Longdo]
時効取得[じこうしゅとく, jikoushutoku] (n) usucaption; acquisitive prescription; positive prescription [Add to Longdo]
処方[しょほう, shohou] (n, vs) prescription [Add to Longdo]
処方薬[しょほうやく, shohouyaku] (n) prescription drug [Add to Longdo]
処方箋;処方せん[しょほうせん, shohousen] (n) prescription (medical) [Add to Longdo]
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prescript \Pre"script\, a. [L. praescriptus, p. p. of
   praescribere: cf. F. prescrit. See {Prescribe}.]
   Directed; prescribed. " A prescript from of words." --Jer.
   Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prescript \Pre"script\, n. [L. praescriptum: cf. OF. prescript.]
   [1913 Webster]
   1. Direction; precept; model prescribed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A medical prescription. [Obs.] --Bp. Fell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prescript
   n 1: prescribed guide for conduct or action [syn: {rule},
      {prescript}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top