ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prefect

P R IY1 F EH2 K T   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prefect-, *prefect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prefect[N] เจ้าหน้าที่, Syn. official, regent
prefecture[N] ที่ทำการของเจ้าหน้าที่, Syn. officials, directors

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prefect(พรี'เฟคทฺ) n. เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในฝรั่งเศสหรืออิตาลี,นายอำเภอ,เจ้าเมือง,เจ้าหน้าที่ของโรมันโบราณ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน., See also: prefectorial adj., Syn. praefect.
prefecture(พรี'เฟคเชอะ) n. ที่ทำการ-อำนาจหน้าที่เขตปกครองหรือที่อยู่อาศัยของprefect (ดู) ., See also: prefectural adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
prefect(n) เจ้าเมือง,นายอำเภอ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prefectureศาลากลางจังหวัด (ฝรั่งเศส) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Taro Ochiai, from Tochigi Prefecture. My sport was judo.ผมชื่อ ทาโร่ โอชิอิ, จากอำเภอ โตชิกิ กีฬาของผมคือยูโด April Story (1998)
Humm, Prefect!มันกินกรงครับ One Piece: Wan pîsu (1999)
Now prefects will lead their house back to the dormitories.เอาล่ะ พรีเฟ็ค นำนักเรียนในบ้านเธอกลับไปที่หอพัก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I happen to be a school prefect.ฉันบังเอิญเป็นพรีเฟ็คท์ของโรงเรียน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I'm Kajiwara, from the Prefectural Office.ผมคาจิวาระครับ มาจากสำนักงานประจำจังหวัด Yomigaeri (2002)
Kanagawa Prefecture, Kawasaki City, Nakahara Ku...คุณนากาฮาระ เขตคานากาว่า เมืองคาวาซะกิ ให้ทีครับ Nobody Knows (2004)
Yes. I even set records in the prefectureครับ ผมเป็นเป็นนักวิ่งอันดับต้นๆ Be with You (2004)
You know the prefect's bathroom on the 5th floor?นายรู้จักห้องอาบน้ำของหัวหน้านักเรียนที่ชั้น 5 มั้ย? Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Hyogo prefecture, Mikageท้องถิ่นเฮียวโก มิคาเกะ Grave of the Fireflys (2005)
Hyogo prefecture, Manchidaniท้องถิ่น เฮียวโก มันจิดานิ Grave of the Fireflys (2005)
I've travelled JiangNan's 17 provinces, 38 prefectures (? )ข้าก็เดินทางไปถึงโน้น เขต 17 อำเภอ 38 แถบเจียงหนาน Fearless (2006)
Prefect our blessed parabolani,ดูให้ดี Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prefectAh, I reckon you go straight down this prefectural road ...
prefectHasn't it been solved yet? Whose responsibility is it, the prefecture's or the country's?
prefectI am sure I'll get along with him because we are from the same prefecture.
prefectMy parents were born in Aichi Prefecture.
prefectPrefectures are governmental divisions of France and Japan.
prefectSix high-tech companies set up branch offices in that prefecture.
prefectTadami is in Minamiaizu in Fukushima; cut off by steep mountains and located on the prefecture border with Niigata.
prefectThe damage of the typhoon spread over several prefectures.
prefectThe economy of Aomori Prefecture depends heavily on apple growing.
prefectThe geographical features here are similar to those of our prefecture.
prefectThe prefectural governor got the upper hand in the July elections.
prefectThe Takamatuzuka burial mound is located in Nara prefecture, Asukamura.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict   FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]
สถานีตำรวจนครบาล[n. exp.] (sathānī tamrūat nakhønbān) EN: police station   FR: préfecture de police [f]
สน. (สถานีตำรวจนครบาล)[] (sønø. (sathānī tamrūat nakhønbān)) EN: police station   FR: préfecture de police [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREFECT    P R IY1 F EH2 K T
PREFECTURE    P R IY1 F EH2 K CH ER0
PREFECTURAL    P R IY0 F EH1 K CH ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prefect    (n) prˈiːfɛkt (p r ii1 f e k t)
prefects    (n) prˈiːfɛkts (p r ii1 f e k t s)
prefecture    (n) prˈiːfɛktjuəʴr (p r ii1 f e k t y u@ r)
prefectural    (j) prˈiːfˈɛktʃərəl (p r ii1 f e1 k ch @ r @ l)
prefectures    (n) prˈiːfɛktjuəʴz (p r ii1 f e k t y u@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周口[Zhōu kǒu, ㄓㄡ ㄎㄡˇ, ] prefecture level city in east Henan 河南, #37,945 [Add to Longdo]
周口市[Zhōu kǒu shì, ㄓㄡ ㄎㄡˇ ㄕˋ, ] Prefecture level city in east Henan 河南, #51,249 [Add to Longdo]
地方官职位[dì fāng guān zhí wèi, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄢ ㄓˊ ㄨㄟˋ, / ] prefecture [Add to Longdo]
地级[dì jí, ㄉㄧˋ ㄐㄧˊ, / ] prefecture level [Add to Longdo]
地级市[dì jí shì, ㄉㄧˋ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] prefecture level city [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsichtsschüler {m}; Aufsichtsschülerin {f}prefect [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture) [Add to Longdo]
よさこい[, yosakoi] (n) (from 夜さり来い) (See 鳴子) dance originating in Kochi Prefecture using "naruko" [Add to Longdo]
ダ埼玉[ださいたま(uK);ダサイタマ, dasaitama (uK); dasaitama] (n) (uk) (col) (sl) (See ださい) derogatory reference to Saitama Prefecture (from dasai and Saitama) [Add to Longdo]
チャグチャグ馬コ;チャグチャグ馬こ[チャグチャグうまコ(チャグチャグ馬コ);チャグチャグうまこ(チャグチャグ馬こ), chaguchagu uma ko ( chaguchagu uma ko ); chaguchagu umako ( chaguchagu uma ko )] (n) (1) Chagu Chagu Horse Festival (of Iwate Prefecture); (2) small wooden horse toy with bells on its neck (made in Iwate prefecture) [Add to Longdo]
ニホンヘラザメ[, nihonherazame] (n) Japanese catshark (Apristurus japonicus, found in Chiba Prefecture and the East China Sea) [Add to Longdo]
阿蘇山[あそさん;あそざん, asosan ; asozan] (n) mountain in Kumamoto Prefecture [Add to Longdo]
愛知県[あいちけん, aichiken] (n) Aichi prefecture (Chuubu area) [Add to Longdo]
愛媛県[えひめけん, ehimeken] (n) Ehime prefecture (Shikoku) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prefect \Pre"fect\, n. [L. praefectus, fr. praefectus, p. p. of
   praeficere to set over; prae before + facere to make: cf. F.
   pr['e]fet.]
   1. A Roman officer who controlled or superintended a
    particular command, charge, department, etc.; as, the
    prefect of the aqueducts; the prefect of a camp, of a
    fleet, of the city guard, of provisions; the pretorian
    prefect, who was commander of the troops guarding the
    emperor's person.
    [1913 Webster]
 
   2. A superintendent of a department who has control of its
    police establishment, together with extensive powers of
    municipal regulation. [France] --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
   3. In the Greek and Roman Catholic churches, a title of
    certain dignitaries below the rank of bishop.
    [1913 Webster]
 
   {Apostolic prefect} (R. C. Ch.), the head of a mission, not
    of episcopal rank. --Shipley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prefect
   n 1: a chief officer or chief magistrate; "the prefect of Paris
      police"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top