ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

中部

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -中部-, *中部*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中部[zhōng bù, ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ, ] middle part; central section, #5,603 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中部[ちゅうぶ, chuubu] (n) (1) center; centre; middle; heart; (2) (abbr) (See 中部地方) Chubu region (inc. Aichi, Nagano, Shizuoka, Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi and Gifu prefectures); (P) [Add to Longdo]
中部アフリカ[ちゅうぶアフリカ, chuubu afurika] (n) Central Africa [Add to Longdo]
中部アメリカ[ちゅうぶアメリカ, chuubu amerika] (n) central America [Add to Longdo]
中部時間[ちゅうぶじかん, chuubujikan] (n) Central Time (US time zone) [Add to Longdo]
中部太平洋[ちゅうぶたいへいよう, chuubutaiheiyou] (n) Central Pacific [Add to Longdo]
中部地方[ちゅうぶちほう, chuubuchihou] (n) Chubu region (inc. Aichi, Nagano, Shizuoka, Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi and Gifu prefectures) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because I do not deserve to be in some shit-bag motel in the middle of bum-fuck Michigan throwing darts at a worthless...[CN] 因为我不应该... 住在他妈的差劲的密歇根中部 这种该死的邋遢旅馆... Reindeer Games (2000)
A Myung Film Production[CN] 朝鲜半岛中部划定了军事边界线 并建立共同警备区 Joint Security Area (2000)
The cone will cross right through New Orleans, but as of 5 am Central time just, look at this storm.[JA] 中心は予報では ニューオリンズを通過します 中部時間午前5時現在 この暴風雨をご覧下さい Hours (2013)
--in the mid-Atlantic, moving rapidly northeast 30-foot waves.[CN] 大西洋中部风暴快速向东北移动 浪高30英尺 The Perfect Storm (2000)
- Illinois. Central Time Zone.[JA] イリノイか 中部時間だな Gravity (2013)
What about the middle colonies?[CN] 中部的殖民地呢? The Patriot (2000)
Body lies in middle of bed.[CN] 尸体躺在床中部. From Hell (2001)
This lovely Thursday in 1845 was awakened by the kisses of warm sunshine at exactly 6:53 a.m. Central American Wild-West time.[CN] 在1845年的某一个美丽的星期四的早晨 从天边露出来的那一丝温暖的阳光... 正好在美国中部时间6点53分的时候到达 Manitou's Shoe (2001)
We believe zanetakos is planning to detonate[JA] ザネタコスは 中部時間のどこかで Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
At 6.:55 central Standard Time the public reported water flowing over the following roads...[JA] 中部標準時 6時55分現在 以下の道路が 冠水していると 報道されています Dark Circles (2013)
A breaking story for central Texas tonight.[JA] 「テキサス中部の事件です」 Midnight Special (2016)
The Lena is in the middle of Siberia.[CN] 勒拿河,位于西伯利亚中部 As Far as My Feet Will Carry Me (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top