ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

postmarking

P OW1 S T M AA2 R K   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postmarking-, *postmarking*, postmark
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา postmarking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *postmarking*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postmark[N] ตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์
postmark[VT] ประทับตราบนไปรษณียภัณฑ์

English-Thai: Nontri Dictionary
postmark(n) ตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์
postmark(vt) ประทับตราค่าดวงตราไปรษณีย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was blank but the postmark said...มันเป็นความว่างเปล่า แต่ตราประทับดังกล่าว ... The Shawshank Redemption (1994)
They all have different postmarks, different handwriting, but they were sent by the same person.จดหมายทั้งหมดมีตราประทับบนไปรษณีย์แตกต่างกัน เขียนด้วยลายมือที่แตกต่างกัน แต่จดหมายถูกส่งโดยคนเดียวกัน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Just think... the postmarks... of these three letters are all different, and not a single trace of handwriting...คิดดูสิ ตัวอักษรที่แปะ ทั้งสาม แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง Go Go G-Boys (2006)
The postmark will be yesterday, as if it could get here from France in one day.ตราประทับบนไปรษณีย์จะต้องเป็นเมื่อวานแน่ อย่างกับว่ามันจะมาถึงที่นี่จาก ฝรั่งเศสได้ภายในวันเดียวงั้นแหละ New York, I Love You (2008)
i asked about the dates on this postmark.มีคนกระโดดตึก แล้วก็ มีคนถูกตีจนตาย The Getaway (2009)
It's postmarked from weeks ago, and it's been opened.ตราประทับไปรณีย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แล้วมันก็ถูกเปิดแล้วด้วย The Treasure of Serena Madre (2009)
It was postmarked from arizona.มันถูกประทับตราไปรษณีย์จากรัฐแอริโซนา A Person of Interest (2011)
It's postmarked Pretoria, South Africa.มันประทับตราไปรษณีย์ที่เพรโทเรีย ประเทศอาฟริกาใต้ As You Were (2011)
They were postmarked Vienna.มันเป็นรูปภาพจากเวียนนา Demons (2011)
There's no postmark, which means this letter was obviously hand-delivered.มันไม่มีตราประทับ นั่นแปลว่าจดหมายนี่ ส่งให้จากมือแน่นอน Hope (2011)
It's postmarked the day before you were arrested.มันประทับตราไปรษณีย์ วันก่อนที่เธอถูกจับ Judgment Day (2012)
I can read a postmark. Some of these came last week.หนูอ่านตราประทับนะคะ บางฉบับมาได้อาทิตย์นึงแล้ว Headhunters (2012)
Was there a return address? A postmark?มีที่อยู่ผู้ส่งรึเปล่า มีตราประทับไหม Divining Rod (2012)
He was killed in a subway accident three days after this was postmarked.เขาถูกฆ่า ในอุบัติเหตุที่รถไฟใต้ดิน 3 วันหลังจาก การแถลงข่าวนี้ Power (2013)
In addition to the charming message, it's postmarked 1973.นอกจากนั้น ยังมีจดหมายที่มีเสน่ห์ ที่ถูกตราในปี 1973 Masquerade (2013)
and it was postmarked 1973, which just happens to be the year your opponent won his first seat on the community board.ซึ่งถูกประทับตราไปรษณีย์ในปี 1973 ซึ่งตรงกันกับปีที่คู่แข่งของคุณ ชนะตำแหน่งครั้งแรก ในคณะกรรมการชุมชน Masquerade (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTMARK    P OW1 S T M AA2 R K
POSTMARKED    P OW1 S T M AA2 R K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
postmark    (v) pˈoustmaːk (p ou1 s t m aa k)
postmarks    (v) pˈoustmaːks (p ou1 s t m aa k s)
postmarked    (v) pˈoustmaːkt (p ou1 s t m aa k t)
postmarking    (v) pˈoustmaːkɪŋ (p ou1 s t m aa k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邮戳[yóu chuō, ㄧㄡˊ ㄔㄨㄛ, / ] letter stamp; postmark, #39,732 [Add to Longdo]
邮戳日期[yóu chuō rì qī, ㄧㄡˊ ㄔㄨㄛ ㄖˋ ㄑㄧ, / ] postmark date [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poststempel {m}; Stempel {m}postmark [Add to Longdo]
Sonderstempel {m}special postmark [Add to Longdo]
Marken abstempeln; Marken entwerten | abstempelnd; entwertend | abgestempelt; entwertetto cancel stamps; to stamp stamps; to obliterate stamps; to postmark | postmarking | postmarked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
消印(P);消し印[けしいん, keshiin] (n) postmark; (postal) cancellation mark; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Postmark \Post"mark`\, v. t. [imp. & p. p. {Postmarked}; p. pr.
     & vb. n. {Postmarking}.]
     To mark with a post-office stamp; as, to postmark a letter or
     parcel.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top