ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*plainly*

P L EY1 N L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plainly, -plainly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plainlyShe plainly interpreted Picasso's paintings to me.
plainlySo that it may be seen plainly that what he has done has been done through God.
plainlyThey were plainly dressed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมถะ(adv) unambitiously, See also: plainly, contentedly, simply, Syn. มักน้อย, เรียบง่าย, Ant. มักมาก, Example: อาจารย์ท่านใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างสมถะกับภริยาคู่ชีวิต ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุจริตใจ(adv) honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai Definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
พูดตรงไปตรงมา(v) talk openly, See also: talk directly, talk frankly, talk candidly, talk plainly, Syn. พูดโพล่ง, พูดขวานผ่าซาก, พูดโผงผาง, Example: ฉันต้องการให้พูดตรงไปตรงมา ไม่ต้องอ้อมค้อมให้เสียเวลา, Thai Definition: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
ง่าย(adv) easily, See also: simply, plainly, clearly, with ease, Syn. สะดวก, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: ผมจะกล่าวถึงพี ซี ยู สมมติขนาด 8 บิต เพื่อให้เข้าใจง่าย
ชัดถ้อยชัดคำ(adv) distinctly, See also: clearly, precisely, plainly, articulately, succinctly, Syn. กระจ่าง, ชัดแจ้ง, Example: เขาเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำ
ชัดแจ้ง(adv) clearly, See also: obviously, distinctly, lucidly, explicitly, plainly, Syn. ชัด, กระจ่าง, Example: ผู้บรรยายอธิบายความหมายของคำว่าโลกาภิวัตน์ได้ชัดแจ้งมาก, Thai Definition: เห็นหรือเข้าใจโดยตลอด ปราศจากข้อสงสัย
ดาย(adv) easily, See also: plainly, generally, Syn. ง่าย, Example: หากว่าจะเดินทางโดยทางรถโดยสารไปเชียงใหม่ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเช่น ทางรถไฟ รถทัวร์ หรือเครื่องบิน
ติดหูติดตา(adv) clearly, See also: obviously, plainly, unmistakably, Example: ผมยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ติดหูติดตา, Thai Definition: อยู่ในความทรงจำตลอดไม่ลืมเลือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement
ดาย[dāi] (adv) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally
ง่าย[ngāi] (adv) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease  FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
พูดตรงไปตรงมา[phūt trong pai trong mā] (v, exp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly  FR: parler ouvertement ; parler franchement

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAINLY P L EY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plainly (a) plˈɛɪnliː (p l ei1 n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明明[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, ] obviously; plainly; undoubtedly, #3,466 [Add to Longdo]
一览无遗[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ㄨˊ ㄧˊ, / ] be plainly visible, #53,086 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einfach; schlechthin {adv}plainly [Add to Longdo]
geradeheraus gesagtplainspoken; plainly spoken [Add to Longdo]
jdm. etw. handgreiflich vor Augen führento show someone sth. quite plainly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
はっきり[hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) [Add to Longdo]
まざまざ[mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
噛み砕く;噛砕く[かみくだく, kamikudaku] (v5k,vt) (1) to crunch; to masticate; (2) to simplify; to explain plainly [Add to Longdo]
正札付き[しょうふだづき, shoufudaduki] (n) plainly marked; notorious person [Add to Longdo]
端的に言う[たんてきにいう, tantekiniiu] (exp,v5u) to come to the point; to get straight to the point; to speak frankly; to speak plainly; to talk straight [Add to Longdo]
直言直筆[ちょくげんちょくひつ, chokugenchokuhitsu] (n,vs) speak and write plainly (frankly); speak and write without reserve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plainly \Plain"ly\, adv.
   In a plain manner; clearly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plainly
   adv 1: unmistakably (`plain' is often used informally for
       `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in
       bed and evidently in great pain"; "he was manifestly too
       important to leave off the guest list"; "it is all
       patently nonsense"; "she has apparently been living here
       for some time"; "I thought he owned the property, but
       apparently not"; "You are plainly wrong"; "he is plain
       stubborn" [syn: {obviously}, {evidently}, {manifestly},
       {patently}, {apparently}, {plainly}, {plain}]
   2: in a simple manner; without extravagance or embellishment;
     "she was dressed plainly"; "they lived very simply" [syn:
     {plainly}, {simply}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top