Search result for

persia

(56 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persia-, *persia*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Persian GulfThe Persian Gulf is located in Western Asia between Iran (Persia) and the Arabian Peninsula. It is an extension of the Indian Ocean. Historically and internationally known as the Persian Gulf, this body of water is sometimes controversially referred to as the Arabian Gulf or The Gulf by most Arab states, although neither of the latter two terms are recognized internationally. The name Gulf of Iran (Persian Gulf) is used by the International Hydrographic Organization. The Persian Gulf has many good fishing grounds, extensive coral reefs, and abundant pearl oysters. Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Persia[N] อาณาจักรเปอร์เซีย (คือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน)
Persian[ADJ] เกี่ยวกับเปอร์เซีย
Persian[N] ชาวเปอร์เซีย, See also: ชาวอิหร่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persia(เพอ'?ะ,เพอ'ชะ) n. อาณาจักรเปอร์เซีย (อิหร่าน) ,ชื่อเดิมของอิหร่าน
persian(เพอ'เ?ิน,เพอ'เชิน) adj. เกี่ยวกับเปอร์เซีย,ภาษาเปอร์เซีย,ชาวเปอร์เซีย. n. ชาวเปอร์เซีย., Syn. Iranian

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Persian Gulf Regionกลุ่มประเทศริมอ่าวเปอร์เชีย [TU Subject Heading]
Persian Gulf Statesกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย [TU Subject Heading]
Persian Gulf War, 1991สงครามอ่าวเปอร์เชีย, ค.ศ. 1991 [TU Subject Heading]
Persian languageภาษาเปอร์เซีย [TU Subject Heading]
Persian poetryกวีนิพนธ์เปอร์เชีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Persian, isn't it?จากเปอร์เซีย ใช่มั๊ยคะ Inkheart (2008)
Yes, it is, isn't it? But I just adore everything Persian.ใช่มั๊ยล่ะ ยายชอบพวกของจากเปอร์เซียนะ Inkheart (2008)
- You've been to Persia, then?-ยายเคยไปเปอร์เซียเหรอคะ Inkheart (2008)
London educated. How many Persian speaking women with that accent could be in Hong Kong?ได้รับการศึกษาจากลอนดอน จะมีผู้หญิงชาวเปอร์เซีย สักกี่คนที่มีสำเนียงพูดแบบนั้น และพักอาศัยอยู่ในฮ่องกง? A561984 (2009)
Yeah. A Persian, well-educated Eartha Kitt.- ใช่ชาวเปอร์เซียที่ได้รับ การศึกษาอย่างดี เอิร์ทธ่า คิท A561984 (2009)
Listen, there's only two news stands within a block of here that sell Persian newspapers.ฟังน่ะ มีเพียงสองข่าวเท่านั้น ที่เราจะเจอจากไม่กี่ช่วงตึก คือจุดขายหนังสือพิมพ์เปอร์เซีย A561984 (2009)
Persian woman, Persian food.ผู้หญิงเปอร์เซีย อาหารเปอร์เซีย A561984 (2009)
- Persian Kid Rock? - Yeah.หนุ่มร็อคเปอร์เซืยเนี่ยนะ ย่ะ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Bye-bye writing at Starbucks till a certain persian barista asks me about my novel.บ๊ายบาย การนั่งเขียนเรื่อยเปื่อยที่ Starbucks จนกว่าจะมีบาริสต้าชาวเปอร์เซียซักคน มาถามว่าฉันเขียนนิยายอะไร ให้ตายสิ เจฟ! Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
That empire was Persia.คืออาณาจักรของเปอร์เซีย Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Fierce in battle, wise in victory, where the Persian sword went, order followed.ความโหดร้ายในสงคราม,ความเฉลียวฉลาดในการเอาชัย ที่ใดที่ดาบแห่งเปอร์เซียไปถึง คำบัญชาจะตามมา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
The Persian king, Sharaman, ruled with his brother, Nizam, upon the principles of loyalty and brotherhood.ชารามาน กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย ปกครองร่วมกับพระอนุชา นาม นิซาม โดยใช้หลักแห่งความจงรักภักดี และความเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิต Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persiaA Persian cat was sleeping under the table.
persiaGlasswork came from Persia by way of the Silk Road.
persiaThe best advice to follow when buying a Persian carpet is to have a good knowledge of carpets!
persiaThere is a classic story related about a Persian cat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปอร์เซีย[N] Persia, See also: Iran, Syn. อิหร่าน, Example: ประเทศสยามมีการติดต่อค้าขายกับเปอร์เซียมานานนับศตวรรษ, Thai definition: ชื่อเดิมของประเทศอิหร่าน
เปอร์เซีย[N] Persia, See also: Iran, Syn. อิหร่าน, Example: ประเทศสยามมีการติดต่อค้าขายกับเปอร์เซียมานานนับศตวรรษ, Thai definition: ชื่อเดิมของประเทศอิหร่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าวเปอร์เซีย[n. prop.] (āo Poēsīa) EN: Persian Gulf   FR: golfe Persique [m]
ชาวเปอร์เซีย[n. prop.] (Chāo Poēsīa) EN: Persian   FR: Perse [m, f]
ภาษาดารี[n. exp.] (phāsā Dārī) EN: Dari ; Dari Persian ; Eastern Persian   
เปอร์เซีย[n. prop.] (Poēsīa) EN: Persia ; Iran   FR: Perse [f] ; Iran [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSIA    P ER1 ZH AH0
PERSIAN    P ER1 ZH AH0 N
PERSIANS    P ER1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Persia    (n) (p @@1 sh @)
Persian    (n) (p @@1 sh @ n)
Persians    (n) (p @@1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波斯[Bō sī, ㄅㄛ ㄙ, ] Persia, #21,187 [Add to Longdo]
波斯湾[Bō sī wān, ㄅㄛ ㄙ ㄨㄢ, / ] Persian Gulf, #38,328 [Add to Longdo]
波斯猫[Bō sī māo, ㄅㄛ ㄙ ㄇㄠ, / ] Persian (cat), #63,810 [Add to Longdo]
波斯教[Bō sī jiào, ㄅㄛ ㄙ ㄐㄧㄠˋ, ] Persian religion; Zoroastrianism or Manicheanism [Add to Longdo]
波斯语[Bō sī yǔ, ㄅㄛ ㄙ ㄩˇ, / ] Persian (language); Farsi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドライオン;インド・ライオン[, indoraion ; indo . raion] (n) Asiatic lion (Panthera leo persica); Indian lion; Persian lion; Eurasian lion [Add to Longdo]
ギャッベ[, gyabbe] (n) Gabbeh (type of Persian carpet); Gabbe; Gava; Khersak [Add to Longdo]
ソハールサージョンフィッシュ;ソハールサージャンフィッシュ[, soha-rusa-jonfisshu ; soha-rusa-janfisshu] (n) sohal surgeonfish (Acanthurus sohal, species of tang found from the Red Sea to the Persian Gulf); Red Sea surgeonfish; sohal tang [Add to Longdo]
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
ペルシア語;ペルシャ語[ペルシアご(ペルシア語);ペルシャご(ペルシャ語), perushia go ( perushia go ); perusha go ( perusha go )] (n) Persian (language); Farsi [Add to Longdo]
ペルシア人[ペルシアじん, perushia jin] (n) Persian person [Add to Longdo]
ペルシア戦争;ペルシャ戦争[ペルシアせんそう(ペルシア戦争);ペルシャせんそう(ペルシャ戦争), perushia sensou ( perushia sensou ); perusha sensou ( perusha sensou )] (n) Persian Wars [Add to Longdo]
ペルシア猫;ペルシャ猫[ペルシアねこ(ペルシア猫);ペルシャねこ(ペルシャ猫), perushia neko ( perushia neko ); perusha neko ( perusha neko )] (n) Persian cat [Add to Longdo]
ペルシャ絨毯[ペルシャじゅうたん, perusha juutan] (n) Persian carpet [Add to Longdo]
大犬の陰嚢[おおいぬのふぐり;オオイヌノフグリ, ooinunofuguri ; ooinunofuguri] (n) (uk) Persian speedwell (Veronica persica); large field speedwell; bird's-eye speedwell; birdeye speedwell; winter speedwell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Persia
   n 1: an empire in southern Asia created by Cyrus the Great in
      the 6th century BC and destroyed by Alexander the Great in
      the 4th century BC [syn: {Persia}, {Persian Empire}]
   2: a theocratic Islamic republic in the Middle East in western
     Asia; Iran was the core of the ancient empire that was known
     as Persia until 1935; rich in oil [syn: {Iran}, {Islamic
     Republic of Iran}, {Persia}]

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 Persia
  Persia(Persujo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top