ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intermitten

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intermitten-, *intermitten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intermittent[ADJ] เป็นพักๆ, See also: เป็นช่วงๆ, ไม่ต่อเนื่อง, Syn. irregular, spasmodic, sporadic, Ant. regular
intermittently[ADV] อย่างไม่ต่อเนื่อง, See also: พลอมแพลม, Syn. irregularly, spasmodically, sporadically, Ant. regularly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intermittent(อินเทอมิท'เทินทฺ) adj. เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,มีลักษณะหมุนเวียน., See also: intermittence,intermittency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
intermittent(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intermittent-เป็น ๆ หาย ๆ, -มีเว้นระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent claudicationอาการปวดขาเป็นระยะเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent diabetesเบาหวานชนิดเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent feverไข้เป็นพัก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent pulse; pulse, dropped-beatชีพจรตกจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent sterilisation; sterilisation, fractional; sterilization, fractional; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent sterilization; sterilisation, fractional; sterilisation, intermittent; sterilization, fractionalการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent strabismusตาเหล่เป็นพัก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent streamธารน้ำไหลไม่ตลอดปี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intermittentสลับ, เป็นระยะ, เป็นๆหายๆ, เป็นระยะๆ [การแพทย์]
Intermittent Claudicationปวดชาน่องเวลาเดินมากๆหรือออกกำลัง, ปวดขาหรือแขนเมื่อออกแรง [การแพทย์]
Intermittent Regimensการใช้ยาแบบเว้นระยะ [การแพทย์]
intermittent streamintermittent stream, ธารน้ำไหลเป็นพักๆ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Intermittent Typeแบบเป็นๆหายๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have intermittent comm, but we are go!เรามีการสื่อสารต่อเนื่อง แต่เราไป! Contact (1997)
[Honking Continues Intermittently, Weakly][Honking Continues Intermittently, Weakly] Little Miss Sunshine (2006)
We are facing intermittent power failures which...ตอนนี้เรากำลังประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นครั้งคราว The Simpsons Movie (2007)
The anomaly would have to be intermittent Or they all would have died within a day.ความแปรปรวนต้องเกิดขึ้นฉับพลัน ดังนั้นพวกเขาตายใน 1 วัน Not Cancer (2008)
Even if she did, Kutner's theory is that the thing's intermittent.จนกระทั่งถ้าเธอเป็นทฤษฎีของคัทเนอร์ เป็นสิ่งที่ถูกฝังซ่อนเอาไว้ Not Cancer (2008)
He could have recently gotten an intermittent arrhythmia.He could have recently gotten an intermittent arrhythmia. Adverse Events (2008)
It's a new symptom, intermittence.นี่เป็นอาการใหม่ intermittence. Adverse Events (2008)
Intermittence can fit with romano-Ward.Intermittence can fit with Romano-Ward. Adverse Events (2008)
Drugs could have caused intermittent tachycardia.ยาหลายตัวมีผลให้หัวใจ เต้นเร็วผิดปกติเป็นครั้งคราว Emancipation (2008)
An intermittent rash- Could be 100 things.มีผื่นเป็นๆหายๆ อาจเป็นอะไรก็ได้ 100 อย่าง Last Resort (2008)
Plus intermittent rashes.บวกกับผื่นขึ้นเป็นพักๆ Last Resort (2008)
Kendrick is intermittently shutting down power plants, limiting supply to drive up prices.เค็นดริกปิดโรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ จำกัดอุปทานเพื่อเพิ่มราคาพลังงาน Look What He Dug Up This Time (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นช่วง[ADV] intermittently, See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically, Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: สัญญาณที่ได้รับมักขาดหายเป็นช่วง ช่วงหนึ่งๆ หายไปเกือบ 10 วินาที, Thai definition: ระยะหนึ่งๆ เป็นพักๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นจังหวะ[ADV] intermittently, See also: periodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นพักๆ, Example: ด้านส่งต้องหยุดเป็นจังหวะ เพื่อให้ทางด้านรับได้มีโอกาสโต้ตอบ
เป็นช่วงๆ[ADV] periodically, See also: intermittently, Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ
เป็นระยะๆ[ADV] intermittently, See also: sporadically, spasmodically, fitfully, Syn. เป็นช่วงๆ, Example: พิธีสวดอ้อนวอนของหมอผีดังขึ้นเป็นระยะๆ หน้าลานบ้าน, Thai definition: เว้นเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
เป็นระยะๆ[ADV] at intervals, See also: intermittently, periodically, Example: เสาไฟฟ้าใหม่เอี่ยมปักเป็นระยะๆ, Thai definition: เว้นช่วงระยะทางเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
เป็นระยะๆ[ADV] at intervals, See also: intermittently, periodically, Example: เสาไฟฟ้าใหม่เอี่ยมปักเป็นระยะๆ, Thai definition: เว้นช่วงระยะทางเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
เป็นระยะๆ[ADV] intermittently, See also: sporadically, spasmodically, fitfully, Syn. เป็นช่วงๆ, Example: พิธีสวดอ้อนวอนของหมอผีดังขึ้นเป็นระยะๆ หน้าลานบ้าน, Thai definition: เว้นเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsamoē ) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly   FR: irrégulièrement ; par intermittence
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically   FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นช่วง ๆ[adv.] (pen chūang-chūang) EN: periodically; intermittently   FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: intermittently ; periodically   
เป็นพัก ๆ[adj.] (pen phak-phak) FR: intermittent ; discontinu
วาบแวบ[adv.] (wāp waēp) EN: intermittently   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERMITTENT    IH2 N T ER0 M IH1 T AH0 N T
INTERMITTENTLY    IH2 N T ER0 M IH1 T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intermittent    (j) ˌɪntəmˈɪtnt (i2 n t @ m i1 t n t)
intermittently    (a) ˌɪntəmˈɪtntliː (i2 n t @ m i1 t n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, / ] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate, #22,212 [Add to Longdo]
断续[duàn xù, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, / ] intermittent, #48,860 [Add to Longdo]
忽隐忽现[hū yǐn hū xiàn, ㄏㄨ ㄧㄣˇ ㄏㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] intermittent; now you see it, now you don't [Add to Longdo]
隐显目标[yǐn xiǎn mù biāo, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] intermittent target [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[, potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain) [Add to Longdo]
間を置いて[あいだをおいて;まをおいて, aidawooite ; mawooite] (exp) intermittently; at intervals (of); after a pause [Add to Longdo]
間欠;間歇[かんけつ, kanketsu] (adj-na,n) intermittence; intermittent [Add to Longdo]
間欠的;間歇的[かんけつてき, kanketsuteki] (adj-na) intermittent [Add to Longdo]
間欠熱;間歇熱;間けつ熱[かんけつねつ, kanketsunetsu] (n) an intermittent fever [Add to Longdo]
結滞[けったい, kettai] (n,vs) arrhythmia; intermittent pulse [Add to Longdo]
五月雨式[さみだれしき, samidareshiki] (n) intermittent (off and on) manner; dragging on and on [Add to Longdo]
陣々;陣陣[じんじん, jinjin] (n) (1) each encampment; (adj-t,adv-to) (2) strong (wind); fierce; (3) intermittent [Add to Longdo]
断続[だんぞく, danzoku] (n,vs) intermittent; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間欠的に[かんけつてきに, kanketsutekini] intermittently [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top