ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perceptual

P ER0 S EH1 P CH AH0 W AH0 L   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perceptual-, *perceptual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perceptual[ADJ] เกี่ยวกับการรับรู้ได้, See also: เกี่ยวกับการหยั่งรู้, Syn. perceptive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perceptual(เพอเซพ'ชวล) adj.เกี่ยวกับการสัมผัสรู้,เกี่ยวกับการหยั่งรู้หรือมองออก., See also: perceptually adv.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perceptual Calendarsปฏิทินโหราศาสตร์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตภาพ[N] mentality, See also: perceptual framework, Example: การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์จะต้องดูปัจจัยที่สำคัญๆ อันได้แก่ จิตภาพ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และทัศนคติ เป็นต้น, Thai definition: ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางที่ใช้หมายถึง วิสัยสามารถของจิต

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCEPTUAL    P ER0 S EH1 P CH AH0 W AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perceptual    (j) pˈəsˈɛptjuəʴl (p @1 s e1 p t y u@ l)
perceptually    (a) pˈəsˈɛptjuəʴliː (p @1 s e1 p t y u@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感性认识[gǎn xìng rèn shi, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] perceptual awareness [Add to Longdo]
知觉解体[zhī jué jiě tǐ, ㄓ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄝˇ ㄊㄧˇ, / ] perceptual separability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  perceptual
      adj 1: of or relating to the act of perceiving; "perceptual
             stimulus"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top