Search result for

perceptively

(59 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perceptively-, *perceptively*, perceptive
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา perceptively มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *perceptively*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perceptive[ADJ] ซึ่งสามารถหยั่งรู้, See also: ซึ่งสามารถเข้าใจได้, ซึ่งสามารถรับรู้ได้, Syn. prehensile, shrewd, Ant. unperceptive
imperceptive[ADJ] ที่ไร้ความรู้สึก, Syn. insensible, obtuse

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
photoperceptive-รับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right, I'll take that as my cue to leave. oh, you're very perceptive.ก็ได้ ฉันเข้าใจว่านั่นหมายความว่าให้ฉันไปได้แล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
Very perceptive, counsellor.รู้ดีจริงนะ คุณทนาย Pathology (2008)
You said some very perceptive things.You said some very perceptive things. I Love You, Beth Cooper (2009)
Perceptive.ไวต่อความรู้สึก Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Very perceptive, padawan.ปราดเปรื่องมาก พาดาวัน Jedi Crash (2009)
How very perceptive of you, Merlin.นั่นเป็นการหยั่งรู้ของเจ้าหรือ เมอร์ลิน The Once and Future Queen (2009)
Now, I'm very perceptive.ข้านี่ฉลาดสุดๆ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
She's schizophrenic, but it doesn't mean that she's not perceptive.เธอเป็นโรคจิตเสื่อม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เธอจะไม่สามารถหยั่งรู้ได้ Night on the Sun (2010)
You are very perceptive, Mr. Grimes.เข้าใจอะไรง่ายดีน่ะ มิสเตอร์ Grimes Chuck Versus the Anniversary (2010)
Very perceptive, Detective Quinn.ตาแหลมมาก นักสืบควินน์ Beauty and the Beast (2010)
You're perceptive.ช่างสังเกตุจัง BrotherFae of the Wolves (2011)
Very perceptive.เข้าใจได้ถูกต้องเลย School of Hard Knocks (2011)
You are very perceptive.เดิมทีรู้สึกว่าเป็นป้าด้วยซ้ำ Episode #1.15 (2011)
Very perceptive of you.มองได้ทะลุปรุโปร่งดี Battleship (2012)
Perceptive.ดูว่างั้นนะ Til Death Do Us Part (2012)
I may have passed out last night, but I was still perceptive enough to pick up on those sparks.ฉันอาจจะสลบไปเมื่อคืน แต่ฉันยังมีสติพอในการ สังเกตถึงการสปาร์คกัน I've Got You Under Your Skin (2012)
She's a very perceptive woman.หล่อนเป็นผู้หญิงที่เข้าใจผู้อื่นดีมาก Ice Queen (2012)
No, sir, actually, I have a very high regard for how perceptive you are.ไม่ครับ อันที่จริง ผมมีความใส่ใจสูง ว่าคุณมีการรับรู้มากแค่ไหน Lone Gunmen (2012)
For someone who's never been in love, you're quite perceptive, aren't you?เพื่อบางคนที่ไม่เคยมีความรัก นับว่าเจ้านี่ช่างสังเกตทีเดียว Tallahassee (2012)
You are very perceptive.คุณช่างชาญฉลาด Her (2013)
My, my, my, aren't you perceptive?ตาย ตาย ตาย คุณนี่รู้ไปหมดซะจริง? Boy Parts (2013)
Well, she wasn't that perceptive when it came to her husband.เธอไม่รู้เลยสินะ ว่าตอนนั้นสามีเธอกำลังจะทำอะไร 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
You're very perceptive, thea.ลูกเป็นคนฉลาด เธีย Corto Maltese (2014)
That's very perceptive of you, sir.เป็นสายตาแหลมคมมากของท่านครับ Viper (2014)
At least you're perceptive.อย่างน้อยคุณก็รู้นิ Draw Back Your Bow (2014)
You are an extraordinary gifted and perceptive young man.คุณเป็นคนหนุ่มที่มีพรสวรรค์ และเข้าใจอะไรได้ดี Jason Bourne (2016)
She tells me you're very perceptive.เธอบอกผมว่าคุณเข้าใจได้ดี Basic Instinct (1992)
She's very perceptive herself.เธอก็เข้าใจตัวเองดี Basic Instinct (1992)
Just perceptive, I guess.ก็แค่เดาๆ เอาน่ะ X-Ray (2001)
It was very sensitive, very perceptiveมันได้อารมณ์มาก แสดงว่าเธอเข้าใจดี Rice Rhapsody (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perceptiveA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
perceptiveToo much alcohol paralyzes our perceptive powers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาต่ำ[ADJ] not perceptive, Syn. ตาไม่ถึง, Example: เขาเป็นคนตาต่ำมองไม่เห็นของดีที่อยู่ใกล้ตัว, Thai definition: ที่มองไม่เห็นคุณค่าของของดีของสูง
รู้เท่า[V] see through, See also: sense someone else's tricks, be perceptive, know what someone is up to, Syn. รู้ท่า, รู้ทัน, Thai definition: รู้เท่า, รู้จริงตามธรรมดา
เฉลียว[V] be perceptive, See also: discern, have an intuition, be shrewd, realize suddenly, Syn. มีไหวพริบ, Example: การถือว่าเป็นคนเก่ง ต้องอย่าลืมว่าฉลาดแต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่พอ ต้องเฉลียวด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉลียว[adj.] (chalīo) EN: perceptive   FR: vif ; prompt
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCEPTIVE    P ER0 S EH1 P T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perceptive    (j) (p @1 s e1 p t i v)
perceptively    (a) (p @1 s e1 p t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffassungsgabe {f}perceptive faculty [Add to Longdo]
Wahrnehmungsvermögen {n}perceptive faculty [Add to Longdo]
Wahrnehmungsvermögen {n}perceptiveness [Add to Longdo]
unmerklichenimperceptive [Add to Longdo]
wahrnehmend {adj}perceptive; perceptual; percipient [Add to Longdo]
wahrnehmend {adv}perceptively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一を聞いて十を知る[いちをきいてじゅうをしる, ichiwokiitejuuwoshiru] (exp,v5r) to understand everything from only one part; to be perceptive [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
物分り;物分かり;物わかり[ものわかり, monowakari] (n) understanding (of people's circumstances and feelings); perceptiveness; sympathy; wisdom [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乖觉[guāi jué, ㄍㄨㄞ ㄐㄩㄝˊ, / ] perceptive; alert; clever; shrewd [Add to Longdo]
机警[jī jǐng, ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ, / ] perceptive; astute; sharp; sharp-witted; vigilant; alert [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] blind; imperceptive [Add to Longdo]
锐敏[ruì mǐn, ㄖㄨㄟˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] acute; astute; perceptive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  perceptively
      adv 1: in a perceptive manner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top