Search result for

pavilion

(46 entries)
(0.0783 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pavilion-, *pavilion*.
English-Thai: Longdo Dictionary
pavilion(n) ซุ้ม, ศาลา เช่น Visit a festive pavilion with an active marketplace, music and dining, and enjoy the delightful Gran Fiesta Tour.,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pavilion    [N] กระโจม, See also: ศาลา, พลับพลา, Syn. marque, tent
pavilion    [N] หอแสดงสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pavilionส่วนปลายบาน, ส่วนผาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pavilionศาลา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pavilion(พะวิล'เยิน) n. ปะรำ -v. จัดให้มีประจำ

English-Thai: Nontri Dictionary
pavilion(n) ปะรำ,พลับพลา,กระโจม,ศาลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาลา    [N] pavilion, See also: hall, Count unit: หลัง
ศาลา    [N] pavilion, See also: wayside shelter, hall, public house/building, Example: ชาวบ้านช่วยกันจับชายผ้า แห่ผ้าป่ามาโอบล้อมศาลาที่เตรียมไว้สำหรับเทศน์, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารหรือสถานที่บางแห่ง ใช้เพื่อประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปะรำ    [N] marquee, See also: pavilion, Example: เสียงโฆษกประกาศว่าผู้ใดที่ทำพวงกุญแจหายให้มารับคืนได้ที่ปะรำพิธีด้านหน้า, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีเสา หลังคาแบนดาดด้วยผ้าหรือใบไม้
พลับพลา    [N] pavilion, Syn. พลับพลาที่ประทับ, Example: ผมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่เคยเข้าเฝ้าในพลับพลาหรือเต็นท์ตามหมายกำหนดการเลย, Count unit: องค์, Thai definition: ที่ประทับชั่วครั้งคราวสำหรับรับรองพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง
ศาลาวัด    [N] pavilion at a temple, Example: ท่านมหาไม่เคยดุว่าเด็กๆ ที่ใช้ศาลาวัดเป็นที่วิ่งเล่นกัน, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่มีไว้สำหรับทำบุญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศาลาวัด    [N] pavilion at a temple, Example: ท่านมหาไม่เคยดุว่าเด็กๆ ที่ใช้ศาลาวัดเป็นที่วิ่งเล่นกัน, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่มีไว้สำหรับทำบุญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๋ง[n.] (keng) EN: house with a Chinese style roof ; small house ; pavilion   
กระโจม[n.] (krajōm) EN: tent ; marquee ; pavilion   FR: tente [f] ; chapiteau [m]
ปะรำ[n.] (param) EN: marquee ; pavilion   FR: pavillon [m] ; grande tente [f]
โรงนวด[n. exp.] (rōng nūat) EN: massage parlour ; massage parlor (Am.) ; massage shop ; massage pavilion   FR: salon de massage [m]
โรงทึม[n.] (rōng theum) EN: pavilion for laying the casket before cremation   FR: morgue [f]
ศาลา[n.] (sālā) EN: pavilion ; hall ; public shelter ; public house/building ; wayside shelter ; open-sided covered meeting hall ; open-sided covered resting place   FR: pavillon [m] ; abri public [m] ; édicule [m] ; salle [f]
ศาลาพักร้อนริมทาง[n. exp.] (sālā phak røn rim thāng) EN: roadside pavilion   
ศาลาท่าน้ำ[n. exp.] (sālā thā nām) EN: waterfront pavilion ; waterfront public hall ; waterfront public rest-house   
ศาลาวัด[n. exp.] (sālā wat) EN: pavilion at a temple   FR: salle du temple [f]
ทึม[n.] (theum) EN: pavilion   FR: pavillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAVILION    P AH0 V IH1 L Y AH0 N
PAVILIONS    P AH0 V IH1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pavilion    (n) (p @1 v i1 l i@ n)
pavilions    (n) (p @1 v i1 l i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パビリオン[, pabirion] (n) pavilion; (P) [Add to Longdo]
綾綺殿[りょうきでん, ryoukiden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the emperor's bathing quarters and dressing chamber (in Heian Palace) [Add to Longdo]
安福殿[あんぷくでん, anpukuden] (n) (See 十七殿) physicians' pavilion (in Heian Palace) [Add to Longdo]
温明殿[うんめいでん, unmeiden] (n) (See 神鏡,十七殿) pavilion housing the sacred mirror (in Heian Palace) [Add to Longdo]
宜陽殿;儀陽殿[ぎようでん, giyouden] (n) (See 十七殿) pavilion housing imperial treasures and historical artifacts (in Heian Palace) [Add to Longdo]
後涼殿[こうろうでん;こうりょうでん, kourouden ; kouryouden] (n) (See 十七殿) ladies' pavilion (of Heian Palace) [Add to Longdo]
后町[きさきまち;きさいまち, kisakimachi ; kisaimachi] (n) (See 常寧殿) women's pavilion (of the inner Heian palace) [Add to Longdo]
弘徽殿[こきでん;こうきでん, kokiden ; koukiden] (n) (See 七殿,十七殿) ladies' pavilion (of the inner Heian Palace) [Add to Longdo]
校書殿[きょうしょでん;こうしょでん, kyoushoden ; koushoden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the historical archives (in Heian Palace) [Add to Longdo]
妻戸[つまど, tsumado] (n) (1) (pair of) wooden doors in the interior of a home; (2) (See 寝殿造) door to a pavilion in a Heian period palace [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] pavilion [Add to Longdo]
亭子[tíng zi, ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙, ] pavilion [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] pavilion [Add to Longdo]
凉亭[liáng tíng, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] pavilion [Add to Longdo]
碑亭[bēi tíng, ㄅㄟ ㄊㄧㄥˊ, ] pavilion housing a steele [Add to Longdo]
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, / ] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pavilion \Pa*vil"ion\, n. [F. pavillon, fr. L. pavilio a
   butterfly, also, a tent, because spread out like a
   butterfly's wings.]
   1. A temporary movable habitation; a large tent; a marquee;
    esp., a tent raised on posts. "[The] Greeks do pitch their
    brave pavilions." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) A single body or mass of building, contained
    within simple walls and a single roof, whether insulated,
    as in the park or garden of a larger edifice, or united
    with other parts, and forming an angle or central feature
    of a large pile.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) A flag, colors, ensign, or banner.
    [1913 Webster]
 
   4. (Her.) Same as {Tent} (Her.)
    [1913 Webster]
 
   5. That part of a brilliant which lies between the girdle and
    collet. See Illust. of {Brilliant}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Anat.) The auricle of the ear; also, the fimbriated
    extremity of the Fallopian tube.
    [1913 Webster]
 
   7. A covering; a canopy; figuratively, the sky.
    [1913 Webster]
 
       The pavilion of heaven is bare.    --Shelley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pavilion \Pa*vil"ion\, v. t. [imp. & p. p. {Pavilioned}; p. pr.
   & vb. n. {Pavilioning}.]
   To furnish or cover with, or shelter in, a tent or tents.
   [1913 Webster]
 
      The field pavilioned with his guardians bright.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pavilion
   n 1: large and often sumptuous tent [syn: {pavilion}, {marquee}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top