Search result for

tent

(159 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tent-, *tent*
English-Thai: Longdo Dictionary
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
Table of Contents(n) สารบัญ
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
inadvertently(adv ) โดยไม่ได้ตั้งใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tent[N] เต็นท์, See also: กระโจม, Syn. shelter, canvas, tarpaulin
tent[ADJ] ซึ่งมีลักษณะคล้ายเต็นท์
tent[VI] พักอยู่ในเต็นท์, Syn. encamp
tent[VT] พักอยู่ในเต็นท์
tenth[N] หนึ่งในสิบส่วนที่เท่าๆ กัน
tentacle[N] อวัยวะของสัตว์ที่ยื่นยาวออกมา เช่น งวง หนวด, Syn. tentaculum, leg
tentative[ADJ] ที่ยังไม่แน่นอน, See also: ที่อาจเป็นไปได้, Syn. unconfirmed, provisional, probationary, Ant. conclusive, decisive
tentative[ADJ] ที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่, See also: ที่ไม่สมบูรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tent(เทนทฺ) n. กระโจม,เต๊นท์. vt. ปักเต๊นท์ vi. อาศัยอยู่ในโจม, Syn. wigwam
tentacle(เทน'ทะเคิล) n. หนวด,งวง,งวงปลาหมึก,ขนสัมผัส,หนวดสัมผัส., See also: tentacula adj.
tentative(เทน'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการทดลอง,ลองดูก่อน,ยังไม่แน่นอน,ชั่วคราว,ลังเล., See also: tentativeness n.
tenth(เทนธฺ) adj.,n. ที่สิบ,หนึ่งในสิบส่วนที่เท่า ๆ กัน
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
armipotent(อาร์มิพ'โพทันทฺ) adj. แข็งแรง (กองทัพ) -armipotence n. (strong in battle)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) ,เพียงพอ, Syn. capable,able

English-Thai: Nontri Dictionary
tent(n) กระโจม,เต็นท์
tentacle(n) สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึก,หนวดสัตว์,กิ่งก้านสาขา
tentative(adj) เป็นการทดลอง,ลังเล,ชั่วคราว
tenth(adj) ที่สิบ
tenth(n) 1ใน 10
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tent๑. กระโจม๒. จุกถ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tent, oxygenกระโจมออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tent, spongeจุกถ่างทำด้วยฟองน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tent, steamกระโจมอบไอน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tentacleหนวด (จับ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tentativeเบื้องต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tentative diagnosisการวินิจฉัยเบื้องต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tentative program; tentative programmeโปรแกรมเบื้องต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tentative programme; tentative programโปรแกรมเบื้องต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tentoriumส่วนคลุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tentเต็นท์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
tentacleเทนทาเคิล, รยางค์ที่ยื่นยาวออกมาจากส่วนหัวหรือบริเวณปากของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด เช่น ไฮดรา เพื่อรับความรู้สึกหรือใช้จับอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tenth value layer ความหนาลดรังสีลงเหลือหนึ่งในสิบ, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านให้เหลือ 1 ใน 10 ของปริมาณรังสีเดิม [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tenth[เทนธฺ] (adj ) ที่สิบ
tentice[เท็น'ไทซฺ] (adv ) ร้อยครั้ง
tentieth[เท็น'ทิอิธ] (adj ) ที่ร้อย
tenty[เท็น'ที] (n ) ร้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tentacles!หนวดพวกนั้น An Evil Within (2012)
I did in tenth grade.แต่สำหรับฉัน ตั้งแต่ตอนม.1แล้วนะ Scandal Makers (2008)
I thought the conducting would done in the village in some sort of tent.ฉันคิดว่า นายต้องไปนำวงในหมู่บ้าน หรือในเต้นท์ซะอีก Beethoven Virus (2008)
- CIA. I almost screamed it at you in the tent. I said, "Just like Berlin."ฉันบอกแกตั้งหลายหนในเตนท์ว่า"เหมือนเบอร์ลิน" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The tenth.ที่สิบ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The tenth.ที่สิบ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
They even destroyed the tents on the clearing and overturned the party table as well.พวกเขาเป็นพวกรื้อถอน หรือว่านักเลงกันแน่? พวกเขาทำลายเต้นท์ที่อยู่ตรงลานโล่งด้วยนะ และก็ล้มโต๊ะทั้งหมดเลย. Episode #1.9 (2008)
What we need to do, with or without the cooperation of Hani is get our own man inside Al-Saleem's tent.ไม่ว่าฮานี่จะยอมร่วมมือหรือไม่ก็ตาม ต้องหาไส้ศึกที่เข้าใกล้ตัวอัล ซาลีมให้ได้ Body of Lies (2008)
Is that a tent?นั่นเต๊นนี่? The Ruins (2008)
Amy, in the orange tent, there's a lantern hanging and some matches on the ground.เอมี่ คุณไปดูในเต๊นท์ส้มนั่น.. มันมีตะเกียงน้ำมันอยู่ The Ruins (2008)
What about the tents?ในเต๊นท์มีอะไรบ้าง? The Ruins (2008)
How about the backpack frames and the tent poles?โครงกระเป้ได้มั้ย.. แล้วก็ไม้ค้ำเต๊นท์? The Ruins (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tentWe slept in a tent.
tentBut ... did that tenth child have a different father to the ones before him?
tentWe celebrated our tenth wedding anniversary yesterday.
tentHow will they get through the cold winter in that tent?
tentThe general use of forks for eating started in the tenth century A.D.
tentHe is in the tenth grade.
tentLet's eat outside instead of in our tents.
tentThey set up a tent on the mountaintop.
tentShe will return home next Sunday, that is, the tenth.
tentThe problem was where to set up the tent.
tentIt was about the tenth hour.
tentThe next meeting will be on the tenth of June.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็นท์[N] tent, See also: marquee, Example: เราไปกางเต็นท์พักแรมอยู่ในบริเวณใกล้ลำห้วยเซซาโว, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่พักหรือที่อาศัย ย้ายไปได้ โดยมากทำด้วยผ้าใบ ขึงกับเสาหรือหลัก, Notes: (อังกฤษ)
มฆา[N] name of a zodiacal constellation, See also: tenth constellation containing 5 stars, Syn. ดาวโคมูตร, ดาววานร, ดาวงอนไถ, ดาวงูผู้, ดาวมฆา, Thai definition: ดาวฤกษ์ที่ 10 มี 5 ดวง เห็นเป็นรูปโคมูตร วานร หรืองอนไถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระโจม[N] tent, Syn. ซุ้ม, Example: นักเดินป่าต้องกางกระโจมสำหรับนอนในเวลากลางคืน, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งที่ตามปกติมียอดเป็นลอมอย่างซุ้ม ใช้เป็นเครื่องกำบังแดดลม
คร่าว[ADV] approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าวๆ[ADV] approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai definition: พอเห็นเป็นเค้า
โจม[N] tent, See also: canopy, howdah, Syn. กระโจม, กูบ, Thai definition: เครื่องบังแดดฝนทำเป็นซุ้มรวบยอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content   
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list   FR: table des matières [f]
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw   FR: inciter ; tenter

CMU English Pronouncing Dictionary
TENT    T EH1 N T
TENTH    T EH1 N TH
TENTS    T EH1 N T S
TENTHS    T EH1 N TH S
TENTING    T EH1 N T IH0 NG
TENTACLE    T EH1 N T AH0 K AH0 L
TENTATIVE    T EH1 N T AH0 T IH0 V
TENTATIVE    T EH1 N AH0 T IH0 V
TENTACLES    T EH1 N T AH0 K AH0 L Z
TENTATIVELY    T EH1 N T AH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tent    (n) (t e1 n t)
tenth    (n) (t e1 n th)
tents    (n) (t e1 n t s)
tenths    (n) (t e1 n th s)
tenthly    (a) (t e1 n th l ii)
tent-peg    (n) - (t e1 n t - p e g)
tentacle    (n) (t e1 n t @ k l)
Tenterden    (n) (t e1 n t @ d @ n)
tent-pegs    (n) - (t e1 n t - p e g z)
tentacles    (n) (t e1 n t @ k l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Christentum(n) |das, nur Sg.| ศาสนาคริสต์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tentakel {m} | mit Tentakeln versehententacular | tentacled [Add to Longdo]
Zelt {n} | Zelte {pl} | ein Zelt aufschlagentent | tents | to pitch a tent [Add to Longdo]
Zeltbahn {f} | Zeltbahnen {pl}tent square | tent squares [Add to Longdo]
Zeltdach {n} | Zeltdächer {pl}tent roof | tent roofs [Add to Longdo]
Zeltlager {n} | Zeltlager {pl}tent camp | tent camps [Add to Longdo]
Zeltpflock {m}; Hering {m} | Zeltpflöcke {pl}tent peg | tent pegs [Add to Longdo]
Zeltstange {f} | Zeltstangen {pl}tent pole | tent poles [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
ある意味で[あるいみで, aruimide] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
ある意味では[あるいみでは, aruimideha] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
ある程度;或る程度[あるていど, aruteido] (exp,adj-no) to some extent; to a certain extent [Add to Longdo]
あれだけ(P);あんだけ(P)[, aredake (P); andake (P)] (exp) to that extent; to that degree; (P) [Add to Longdo]
あれ程(P);彼程[あれほど, arehodo] (adv,adj-no) (uk) to that extent; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, ] tenth (used in fractions) [Add to Longdo]
帐篷[zhàng peng, ㄓㄤˋ ㄆㄥ˙, / ] tent; marquee [Add to Longdo]
帐蓬[zhàng peng, ㄓㄤˋ ㄆㄥ˙, / ] tent [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] tent [Add to Longdo]
[chuáng, ㄔㄨㄤˊ, ] tents; classifier for houses [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] tenth of 10 heavenly trunks 十天干; tenth in order; letter "J" or roman "X" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; deca [Add to Longdo]
癸酉[guǐ yǒu, ㄍㄨㄟˇ ㄧㄡˇ, ] tenth year J10 of the 60 year cycle, e.g. 1993 or 2053 [Add to Longdo]
第十[dì shí, ㄉㄧˋ ㄕˊ, ] tenth [Add to Longdo]
触手[chù shǒu, ㄔㄨˋ ㄕㄡˇ, / ] tentacle [Add to Longdo]
触须[chù xū, ㄔㄨˋ ㄒㄩ, / ] tentacles; feelers; antennae [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
エクステント[えくすてんと, ekusutento] extent [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs) [Add to Longdo]
コンテンションモード[こんてんしょんもーど, kontenshonmo-do] contention mode [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider [Add to Longdo]
コンテント[こんてんと, kontento] content [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
点滴[てんてき, tenteki] Wassertropfen, Regentropfen, -Tropfen, Tropfinjektion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, v. t.
   To attend to; to heed; hence, to guard; to hinder. [Prov.
   Eng. & Scot.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, v. t. [OF. tenter. See {Tempt}.]
   To probe or to search with a tent; to keep open with a tent;
   as, to tent a wound. Used also figuratively.
   [1913 Webster]
 
      I'll tent him to the quick.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, n. [F. tente. See {Tent} to probe.] (Surg.)
   (a) A roll of lint or linen, or a conical or cylindrical
     piece of sponge or other absorbent, used chiefly to
     dilate a natural canal, to keep open the orifice of a
     wound, or to absorb discharges.
   (b) A probe for searching a wound.
     [1913 Webster]
 
        The tent that searches
        To the bottom of the worst.     --Shak.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, n. [Sp. tinto, properly, deep-colored, fr. L.
   tinctus, p. p. of tingere to dye. See {Tinge}, and cf.
   {Tint}, {Tinto}.]
   A kind of wine of a deep red color, chiefly from Galicia or
   Malaga in Spain; -- called also {tent wine}, and {tinta}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, n. [Cf. {Attent}, n.]
   1. Attention; regard, care. [Obs. or Prov. Eng. & Scot.]
    --Lydgate.
    [1913 Webster]
 
   2. Intention; design. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, n. [OE. tente, F. tente, LL. tenta, fr. L. tendere,
   tentum, to stretch. See {Tend} to move, and cf. {Tent} a roll
   of lint.]
   1. A pavilion or portable lodge consisting of skins, canvas,
    or some strong cloth, stretched and sustained by poles, --
    used for sheltering persons from the weather, especially
    soldiers in camp.
    [1913 Webster]
 
       Within his tent, large as is a barn. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) The representation of a tent used as a bearing.
    [1913 Webster]
 
   {Tent bed}, a high-post bedstead curtained with a tentlike
    canopy.
 
   {Tent caterpillar} (Zool.), any one of several species of
    gregarious caterpillars which construct on trees large
    silken webs into which they retreat when at rest. Some of
    the species are very destructive to fruit trees. The most
    common American species is the larva of a bombycid moth
    ({Clisiocampa Americana}). Called also {lackery
    caterpillar}, and {webworm}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, v. i. [imp. & p. p. {Tented}; p. pr. & vb. n.
   {Tenting}.]
   To lodge as a tent; to tabernacle. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      We 're tenting to-night on the old camp ground. --W.
                          Kittredge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tent
   n 1: a portable shelter (usually of canvas stretched over
      supporting poles and fastened to the ground with ropes and
      pegs); "he pitched his tent near the creek" [syn: {tent},
      {collapsible shelter}]
   2: a web that resembles a tent or carpet
   v 1: live in or as if in a tent; "Can we go camping again this
      summer?"; "The circus tented near the town"; "The
      houseguests had to camp in the living room" [syn: {camp},
      {encamp}, {camp out}, {bivouac}, {tent}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tent [tɛnt]
   barn; shed; stand
   tent
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top