ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tent

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tent-, *tent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
Table of Contents(n) สารบัญ
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition., See also: attention deficit hyperactivity disorder ADHD, Syn. ADD
inadvertently(adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tent(n) เต็นท์, See also: กระโจม, Syn. shelter, canvas, tarpaulin
tent(adj) ซึ่งมีลักษณะคล้ายเต็นท์
tent(vi) พักอยู่ในเต็นท์, Syn. encamp
tent(vt) พักอยู่ในเต็นท์
tenth(n) หนึ่งในสิบส่วนที่เท่าๆ กัน
tentacle(n) อวัยวะของสัตว์ที่ยื่นยาวออกมา เช่น งวง หนวด, Syn. tentaculum, leg
tentative(adj) ที่ยังไม่แน่นอน, See also: ที่อาจเป็นไปได้, Syn. unconfirmed, provisional, probationary, Ant. conclusive, decisive
tentative(adj) ที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่, See also: ที่ไม่สมบูรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tent(เทนทฺ) n. กระโจม, เต๊นท์. vt. ปักเต๊นท์ vi. อาศัยอยู่ในโจม, Syn. wigwam
tentacle(เทน'ทะเคิล) n. หนวด, งวง, งวงปลาหมึก, ขนสัมผัส, หนวดสัมผัส., See also: tentacula adj.
tentative(เทน'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการทดลอง, ลองดูก่อน, ยังไม่แน่นอน, ชั่วคราว, ลังเล., See also: tentativeness n.
tenth(เทนธฺ) adj., n. ที่สิบ, หนึ่งในสิบส่วนที่เท่า ๆ กัน
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ, เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful
armipotent(อาร์มิพ'โพทันทฺ) adj. แข็งแรง (กองทัพ) -armipotence n. (strong in battle)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่, ความสนใจ, การเอาอกเอาใจ, การดูแล, การพิจารณา, คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) , การมีคำสั่งดังกล่าว
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ, สนใจ, ระมัดระวัง, เป็นห่วง, มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) , เพียงพอ, Syn. capable, able

English-Thai: Nontri Dictionary
tent(n) กระโจม, เต็นท์
tentacle(n) สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึก, หนวดสัตว์, กิ่งก้านสาขา
tentative(adj) เป็นการทดลอง, ลังเล, ชั่วคราว
tenth(adj) ที่สิบ
tenth(n 1ใน) 10
abstention(n) การเว้น, การสละสิทธิ์, การละเว้น
advertent(adj) เอาใจใส่, สนใจ
attention(n) ความสนใจ, การเอาใจใส่, การดูแล
attentive(adj) สนใจ, เอาใจใส่, เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ, อย่างเอาใจใส่, อย่างสนใจ, อย่างเป็นห่วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tent๑. กระโจม๒. จุกถ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tentเต็นท์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
tenth[เทนธฺ] (adj) ที่สิบ
tentice[เท็น'ไทซฺ] (adv) ร้อยครั้ง
tentieth[เท็น'ทิอิธ] (adj) ที่ร้อย
tenty[เท็น'ที] (n) ร้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stripped naked under the tent brailings like a snake, he is.brailings เหมือนงูเขาเป็น ทำไม? ทำไมอะไร? How I Won the War (1967)
to die in battle is glorious. to die in a tent is disgrace.ตายในสนามรบ คือความกล้าหาญ แต่ถ้าตายในเต็นท์ เป็นความอับอาย Spies Like Us (1985)
I mean, if you tell your folks we're gonna tent out in my back field?ฉันหมายถึง พวกนายขอ พ่อ แม่ ออกมากางเต๊นท์ที่หลังบ้านฉันน่ะ Stand by Me (1986)
He's the tent pole to this company.เขาทำกำไรให้บริษัทอย่างมหาศาล In the Mouth of Madness (1994)
I stayed up all night in your tent so you could play North Pole.แล้วที่ฉันอูย่กับนายในเต๊นท์ทั้งคืน เพราะนายจะเล่นลุยขั้วโลก The Truman Show (1998)
You three are to escort their highnesses back to their tents immediately.ส่วนเจ้าทั้งสาม จะต้องคอยคุ้มกันองค์หญิง กลับไปยังที่พักทันที Mulan 2: The Final War (2004)
You are to guard them. You are not to enter their tents or speak to them.พวกเจ้าเป็นเพียงทหารองครักษ์ ห้ามพวกเจ้าเข้าไปยังที่พัก หรือ พูดคุยกับองค์หญิงอีก Mulan 2: The Final War (2004)
This tent is for championsเต้นนี้สำหรับผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
But the herder, he's gonna pitch a pup tent on the Q.T. with the sheep, and he's gonna sleep there.แต่คนที่จะต้อนฝูงแกะ จะต้องเอาเต้นท์สนามไปกางคอยเฝ้าแกะ และก็นอนกับแกะที่นั่นเลย Brokeback Mountain (2005)
You roll up that tent very morning in case the Forest Service snoops around.หากว่าป่าไม้ฯ เข้าไปตรวจ ก็ให้เก็บเต้นท์ทุกๆ เช้า Brokeback Mountain (2005)
Goddam pup tent smells like cat piss or worse.ไอ้เต้นท์สนามนั่นก็กลิ่นอย่างกับเยี่ยวแมว Brokeback Mountain (2005)
Tent don't look right.เต้นท์มันดูแปลกๆ Brokeback Mountain (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tentAttached is the tentative agenda.
tentBut ... did that tenth child have a different father to the ones before him?
tentDark as it was, we managed to find our way back to our tent.
tentHe is in the tenth grade.
tentHe left for Europe a week ago, that is, on the tenth of May.
tentHow will they get through the cold winter in that tent?
tentInside the tent that night she shivered with cold.
tentIn the tent we talked and talked.
tentIt took us half an hour to set up a tent.
tentIt was about the tenth hour.
tentLet's eat outside instead of in our tents.
tentLet's put up our tent here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็นท์(n) tent, See also: marquee, Example: เราไปกางเต็นท์พักแรมอยู่ในบริเวณใกล้ลำห้วยเซซาโว, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ที่พักหรือที่อาศัย ย้ายไปได้ โดยมากทำด้วยผ้าใบ ขึงกับเสาหรือหลัก, Notes: (อังกฤษ)
กระโจม(n) tent, Syn. ซุ้ม, Example: นักเดินป่าต้องกางกระโจมสำหรับนอนในเวลากลางคืน, Count Unit: หลัง, Thai Definition: สิ่งที่ตามปกติมียอดเป็นลอมอย่างซุ้ม ใช้เป็นเครื่องกำบังแดดลม
โจม(n) tent, See also: canopy, howdah, Syn. กระโจม, กูบ, Thai Definition: เครื่องบังแดดฝนทำเป็นซุ้มรวบยอด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
tent
tenth
tents
tenths
tenting
tentacle
tentacles
tentative
tentative
tentatively

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tent
tenth
tents
tenths
tenthly
tent-peg
tentacle
Tenterden
tent-pegs
tentacles

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, ] tenth (used in fractions) #3,194 [Add to Longdo]
[chuáng, ㄔㄨㄤˊ, ] tents; classifier for houses #6,276 [Add to Longdo]
帐篷[zhàng peng, ㄓㄤˋ ㄆㄥ˙,   /  ] tent; marquee #11,076 [Add to Longdo]
触手[chù shǒu, ㄔㄨˋ ㄕㄡˇ,   /  ] tentacle #26,547 [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] tenth of 10 heavenly trunks 十天干; tenth in order; letter "J" or roman "X" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; deca #44,202 [Add to Longdo]
触须[chù xū, ㄔㄨˋ ㄒㄩ,   /  ] tentacles; feelers; antennae #64,932 [Add to Longdo]
癸酉[guǐ yǒu, ㄍㄨㄟˇ ㄧㄡˇ,  ] tenth year J10 of the 60 year cycle, e.g. 1993 or 2053 #67,139 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] tent #91,658 [Add to Longdo]
帐蓬[zhàng peng, ㄓㄤˋ ㄆㄥ˙,   /  ] tent [Add to Longdo]
第十[dì shí, ㄉㄧˋ ㄕˊ,  ] tenth [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Christentum(n) |das, nur Sg.| ศาสนาคริสต์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tentakel { m } | mit Tentakeln versehententacular | tentacled [Add to Longdo]
Zelt { n } | Zelte { pl } | ein Zelt aufschlagentent | tents | to pitch a tent [Add to Longdo]
Zeltbahn { f } | Zeltbahnen { pl }tent square | tent squares [Add to Longdo]
Zeltdach { n } | Zeltdächer { pl }tent roof | tent roofs [Add to Longdo]
Zeltlager { n } | Zeltlager { pl }tent camp | tent camps [Add to Longdo]
Zeltpflock { m }; Hering { m } | Zeltpflöcke { pl }tent peg | tent pegs [Add to Longdo]
Zeltstange { f } | Zeltstangen { pl }tent pole | tent poles [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!

Japanese-English: EDICT Dictionary
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
これ[kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo #115 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
内容[ないよう, naiyou] (n) subject; contents; matter; substance; detail; import; (P) #164 [Add to Longdo]
それ[sore] (int) there! (used to call someone's attention to something) #171 [Add to Longdo]
注意[ちゅうい, chuui] (n, vs) (See ご注意) caution; being careful; attention (heed); warning; advice; (P) #174 [Add to Longdo]
考え[かんがえ, kangae] (n) thinking; thought; ideas; intention; (P) #265 [Add to Longdo]
[yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) #441 [Add to Longdo]
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) #550 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
エクステント[えくすてんと, ekusutento] extent [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs) [Add to Longdo]
コンテンションモード[こんてんしょんもーど, kontenshonmo-do] contention mode [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider [Add to Longdo]
コンテント[こんてんと, kontento] content [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
点滴[てんてき, tenteki] Wassertropfen, Regentropfen, -Tropfen, Tropfinjektion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, v. t.
   To attend to; to heed; hence, to guard; to hinder. [Prov.
   Eng. & Scot.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, v. t. [OF. tenter. See {Tempt}.]
   To probe or to search with a tent; to keep open with a tent;
   as, to tent a wound. Used also figuratively.
   [1913 Webster]
 
      I'll tent him to the quick.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, n. [F. tente. See {Tent} to probe.] (Surg.)
   (a) A roll of lint or linen, or a conical or cylindrical
     piece of sponge or other absorbent, used chiefly to
     dilate a natural canal, to keep open the orifice of a
     wound, or to absorb discharges.
   (b) A probe for searching a wound.
     [1913 Webster]
 
        The tent that searches
        To the bottom of the worst.     --Shak.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, n. [Sp. tinto, properly, deep-colored, fr. L.
   tinctus, p. p. of tingere to dye. See {Tinge}, and cf.
   {Tint}, {Tinto}.]
   A kind of wine of a deep red color, chiefly from Galicia or
   Malaga in Spain; -- called also {tent wine}, and {tinta}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, n. [Cf. {Attent}, n.]
   1. Attention; regard, care. [Obs. or Prov. Eng. & Scot.]
    --Lydgate.
    [1913 Webster]
 
   2. Intention; design. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, n. [OE. tente, F. tente, LL. tenta, fr. L. tendere,
   tentum, to stretch. See {Tend} to move, and cf. {Tent} a roll
   of lint.]
   1. A pavilion or portable lodge consisting of skins, canvas,
    or some strong cloth, stretched and sustained by poles, --
    used for sheltering persons from the weather, especially
    soldiers in camp.
    [1913 Webster]
 
       Within his tent, large as is a barn. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) The representation of a tent used as a bearing.
    [1913 Webster]
 
   {Tent bed}, a high-post bedstead curtained with a tentlike
    canopy.
 
   {Tent caterpillar} (Zool.), any one of several species of
    gregarious caterpillars which construct on trees large
    silken webs into which they retreat when at rest. Some of
    the species are very destructive to fruit trees. The most
    common American species is the larva of a bombycid moth
    ({Clisiocampa Americana}). Called also {lackery
    caterpillar}, and {webworm}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tent \Tent\, v. i. [imp. & p. p. {Tented}; p. pr. & vb. n.
   {Tenting}.]
   To lodge as a tent; to tabernacle. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      We 're tenting to-night on the old camp ground. --W.
                          Kittredge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tent
   n 1: a portable shelter (usually of canvas stretched over
      supporting poles and fastened to the ground with ropes and
      pegs); "he pitched his tent near the creek" [syn: {tent},
      {collapsible shelter}]
   2: a web that resembles a tent or carpet
   v 1: live in or as if in a tent; "Can we go camping again this
      summer?"; "The circus tented near the town"; "The
      houseguests had to camp in the living room" [syn: {camp},
      {encamp}, {camp out}, {bivouac}, {tent}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tent /tɛnt/
  1. barn; shed; stand
  2. tent

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top