Search result for

pasteur

(52 entries)
(0.14 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pasteur-, *pasteur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pasteur[N] นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ.1822-1895
pasteurise[VT] ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง, Syn. disinfect, sterilize, purify
pasteurize[VT] ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง, Syn. disinfect, sterilize, purify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pasteur(แพส'เทอ) n. Louis (ค.ศ.1822-73) นักเคมีและจุลชีววิทยาของฝรั่งเศส
pasteur instituten. สภาเสาวภา
pasteurism(แพส'เทอริสซึม) n. กระบวนการฆ่าเชื้อในนม เนยและอื่น ๆ ด้วยความร้อนสูง
pasteurize(แพส'เทอไรซ) vt. ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง, See also: pasteurization n. pasteurism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurization; pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนได้เป็น pasteurisation [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pasteurizationการพาสเจอร์ไรส์ [TU Subject Heading]
pasteurizationการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่เป็นของเหลว โดยใข้ความร้อนที่ไม่สูงนักแล้วทำให้เย็นลงอย่างเร็วเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารให้คงเดิม เช่น การฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมโดยให้ความร้อนประมาณ 62°C เป็นเวลา 30 นาทีแล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right now, on three different continents, the most brilliant scientific minds in our community, including Louis Pasteur, by the way, are working on synthesizing...ตอนนี้สามภาคพื้นทวีป ที่ก้าวล้ำทางวิทยาการที่สุด ในชุมชนของเรา รวมทั้งหลุยส์ ปาสเตอร์ กำลังสังเคราะห์เรื่องนี้อยู่ You Smell Like Dinner (2011)
Pasteur's a vampire?ปาสเตอร์ก็เป็นแวมไพร์เหรอ You Smell Like Dinner (2011)
And Earl Grey tea with pasteurized milk.พร้อมชาเอิร์ลเกรย์ กับนมพาสเจอร์ไรซ์ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
And they say that now in Paris, France, even as we speak Louis Pasteur has devised a new vaccine that will obliterate anthrax once and for all.เขาพูดกันว่าที่ปารีสตอนนี้ แม้แต่ตอนที่เราคุยกันอยู่นี้... ...หลุยส์ ปาสเตอร์ได้คิดค้นวัคซีน... ..รักษาโรคแอนแทร็กซ์ Blazing Saddles (1974)
Galileo, Pasteur, Einstein, Columbus.กาลิเลโอ พาสเตอร์ ไอน์สไตน์ โคลัมบัส Oh, God! (1977)
Bubbah and Zeda serving the first pasteurized milk to the boarders.อาหารเครื่องดื่มดี ๆ ก็เสริฟให้แนวหน้าจนเกลี้ยง Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pasteurPasteur experimented with bacteria.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาสเจอไรซ์[N] pasteurization, Example: นมกล่องทุกกล่องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai definition: กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อถนอมอาหาร, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: pastor   FR: pasteur [m]
การฆ่าเชื้อโรค[n. exp.] (kān khā cheūarōk) FR: pasteurisation [f]
ฆ่าเชื้อโรค[v.] (khā cheūarōk) EN: disinfect ; kill germs   FR: désinfecter ; pasteuriser
สถานเสาวภา[org.] (sathān Saowaphā) EN: Sowabha Institute ( Pasteur Institute)   

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTEUR    P AH0 S T UW1 R
PASTEURIZE    P AE1 S CH ER0 AY2 Z
PASTEURIZED    P AE1 S CH ER0 AY2 Z D
PASTEURIZATION    P AE2 S CH ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pasteurize    (v) (p aa1 s ch @ r ai z)
pasteurized    (v) (p aa1 s ch @ r ai z d)
pasteurizes    (v) (p aa1 s ch @ r ai z i z)
pasteurizing    (v) (p aa1 s ch @ r ai z i ng)
pasteurization    (n) (p aa2 s ch @ r ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pasteurisierung {f}pasteurization [Add to Longdo]
pasteurisiert; keimfrei gemacht {adj}pasteurized; pasteurised [Br.] [Add to Longdo]
pasteurisieren; keimfrei machen | pasteurisierend; keimfrei machendto pasteurize; to pasteurise [Br.] | pasteurizing; pasteurising [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パスツレラ[, pasutsurera] (n) pasteurella [Add to Longdo]
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis) [Add to Longdo]
火入れ[ひいれ, hiire] (n) (1) fire pan; (2) heating; (3) first lighting (e.g. furnace); firing (e.g. forest); kindling; igniting; (4) pasteurization [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [Add to Longdo]
生ビール[なまビール, nama bi-ru] (n) unpasteurized beer; draft beer; draught beer [Add to Longdo]
低温殺菌[ていおんさっきん, teionsakkin] (n) pasteurization; pasteurisation [Add to Longdo]
非熱処理[ひねつしょり, hinetsushori] (n) (esp. on draft beer cans) unpasteurized (beer); draft (beer); draught (beer); nonthermal treatment [Add to Longdo]
無菌[むきん, mukin] (n,adj-no) sterilised; pasteurised; pasteurized; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴氏[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ, ] Pasteur [Add to Longdo]
巴氏杀菌法[Bā shì shā jùn fǎ, ㄅㄚ ㄕˋ ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ ㄈㄚˇ, / ] pasteurization (sterilization by heating) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pasteur
   n 1: French chemist and biologist whose discovery that
      fermentation is caused by microorganisms resulted in the
      process of pasteurization (1822-1895) [syn: {Pasteur},
      {Louis Pasteur}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 pasteur [pastœr]
   pastor
   shepherd
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top