ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pastel

P AE0 S T EH1 L   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pastel-, *pastel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pastel[N] ดินสอสี, See also: ชอล์กสี, Syn. gouache
pastel[ADJ] เกี่ยวกับดินสอสี
pastel[ADJ] สีซีด, See also: จาง, Syn. light, faded, Ant. dark, bright

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pastel(แพส'เทล) n. ดินสอสี,ชอล์คสี,สีจาง,พืชจำพวก wort
pastelistn. นักวาดภาพด้วยpastel
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel

English-Thai: Nontri Dictionary
pastel(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ภาพเขียนด้วยดินสอสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pastel colourสีแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Coloured pastels?-ดินสอสีเหรอคะ Hope Springs (2003)
Tiffani - oh, I love your pastel paisley halter with the chiffon inlet overlay.หวัดดีจ้า ทิฟฟานี่ เธอกับชุดลูกกวาด พรรค์นั้น ไม่ค่อยคุ้นตาเลยนะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
It's a pastel. Look at the blood.มันเป็นภาพสเก็ทช์น่ะ ดูที่เลือดสิ The Box (2010)
Delicate pastel flowers... elegant refreshments... and she insisted on traditional gifts, even if they received an untraditional response.ดอกไม้สีพาสเทลอันบอบบาง เครื่องดื่มเลิศหรู และเธอเรียกร้องของขวัญตามประเพณี With So Little to Be Sure Of (2012)
The pastel version, but we sold it when George's psychoanalyst said it might be the cause of his nightmares.แต่มันเป็นเวอร์ชั่นสีหวานๆ นะ เราขายมันไปแล้วล่ะ เพราะหมอจิตเวชของจอร์จบอกว่า มันอาจเป็นสาเหตุ Dangerous Territory (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTEL    P AE0 S T EH1 L
PASTELS    P AE0 S T EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pastel    (n) pˈæstl (p a1 s t l)
pastels    (n) pˈæstlz (p a1 s t l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pastell {n}pastel [Add to Longdo]
Pastellfarbe {f}pastel colour; pastel color [Am.] [Add to Longdo]
Pastellmaler {m}pastelist [Add to Longdo]
Pastellmalerei {f}pastel drawing [Add to Longdo]
Pastellton {n}; Pastell {n}pastel shade [Add to Longdo]
pastellfarben {adj}; Pastell...pastel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレパス[, kurepasu] (n) (abbr) pastel crayons [Add to Longdo]
パステル[, pasuteru] (n) pastel; (P) [Add to Longdo]
パステルカラー[, pasuterukara-] (n) pastel color; pastel colour [Add to Longdo]
パステルトーン[, pasuteruto-n] (n) pastel tone [Add to Longdo]
パステル画[パステルが, pasuteru ga] (n) pastel (picture) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pastel \Pas"tel\, n. [F.; cf. It. pastello. Cf. {Pastil}.]
     1. A crayon made of a paste composed of a color ground with
        gum water. [Sometimes incorrectly written {pastil}.]
        "Charming heads in pastel." --W. Black.
        [1913 Webster]
  
     2. (Bot.) A plant affording a blue dye; the woad ({Isatis
        tinctoria}); also, the dye itself.
        [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pastel
      adj 1: lacking in body or vigor; "faded pastel charms of the
             naive music"
      2: delicate and pale in color; "pastel pink"
      n 1: any of various pale or light colors

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  pastel
   pate; pie

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

  pastel
   1. bakedgoods(bakaĵo)
   2. pie; tart(torto)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  pastel /pɑstɛl/
   pastel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top