ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gouache

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gouache-, *gouache*
Possible hiragana form: ごうあちぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gouache[N] เทคนิคการวาดรูปด้วยการผสมสีน้ำกับกาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gouacheสีน้ำทึบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gouache    (n) gˈuˈaːʃ (g u1 aa1 sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガッシュ;グワッシュ[, gasshu ; guwasshu] (n) (1) (ガッシュ only) gash; (2) (ガッシュ only) gush; (3) gouache (fre [Add to Longdo]
透明水彩[とうめいすいさい, toumeisuisai] (n,adj-no) watercolor; transparent watercolor (as opposed to gouache); aquarelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gouache \Gouache\ (gw[.a]sh), n. [F., It. guazzo.]
   A method of painting with opaque colors, which have been
   ground in water and mingled with a preparation of gum; also,
   a picture thus painted.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gouache
   n 1: an opaque watercolor prepared with gum
   2: a watercolor executed with opaque watercolors mixed with gum

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top