ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ordinals

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordinals-, *ordinals*, ordinal
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ordinals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ordinals*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordinal[ADJ] เกี่ยวกับเลขที่แสดงลำดับ
ordinal[N] เลขแสดงลำดับ, Syn. ordinal number
ordinal number[N] เลขลำดับ, Syn. ordinal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
co-ordinal(โคออร์'ดิเนิล) adj. เกี่ยวกับลำดับเดียวกัน., Syn. co-ordinal
ordinal(ออร์'ดะเนิล) adj. เกี่ยวกับประเภท,เกี่ยวกับเลขลำดับ. n. เลขลำดับ ,หนังสือพิธีการ
ordinal number n.เลขแสดงลำดับ,จำนวนที่แสดงลำดับ.

English-Thai: Nontri Dictionary
ordinal(adj) เกี่ยวกับลำดับ,เกี่ยวกับประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordinal numberจำนวนเชิงอันดับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขลำดับ[N] ordinal number, Example: หน้าปัดนาฬิกาโดยมากมีเลขลำดับบอกชั่วโมงจาก 1 ถึง 12, Thai definition: จำนวนนับที่บอกรหัสหรือตำแหน่งที่ของสิ่งที่จัดเรียงกันอย่างมีระบบ
ที่[N] ordinal number, See also: as in, Example: เขาได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดวาดภาพ, Thai definition: คำนำหน้าสังขยาบอกลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลขลำดับ[n. exp.] (lēk lamdap) EN: ordinal number   FR: nombre ordinal [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ordinal (n) ˈɔːdɪnl (oo1 d i n l)
ordinals (n) ˈɔːdɪnlz (oo1 d i n l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄧˋ, ] (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc), #1 [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, / ] day of a month; (suffix used after) name of a ship; (ordinal) number, #260 [Add to Longdo]
次数[cì shù, ㄘˋ ㄕㄨˋ, / ] frequency; number of times; ordinal number, #5,689 [Add to Longdo]
天干[tiān gān, ㄊㄧㄢ ㄍㄢ, ] the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as Heavenly Stems, #52,720 [Add to Longdo]
地支[dì zhī, ㄉㄧˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number), #69,347 [Add to Longdo]
序数[xù shù, ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] ordinal number, #93,959 [Add to Longdo]
十二地支[shí èr dì zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄉㄧˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal numbers) [Add to Longdo]
十二支[shí èr zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number) [Add to Longdo]
十天干[shí tiān gān, ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄍㄢ, ] the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems [Add to Longdo]
十干[shí gān, ㄕˊ ㄍㄢ, ] same as 天干; the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems [Add to Longdo]
顺序数[shùn xù shù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] ordinal number [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ordinalzahl {f}; Ordnungszahl {f}ordinal number [Add to Longdo]
Ordnungs...ordinal [Add to Longdo]
Ordinale {f}ordinal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せりばんご[, seribango] (n) ordinal number [Add to Longdo]
何代目[なんだいめ, nandaime] (n) what ordinal number (of a president) [Add to Longdo]
順序数[じゅんじょすう, junjosuu] (n) ordinal number [Add to Longdo]
序数[じょすう, josuu] (n,adj-no) an ordinal number [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,pref) ordinal [Add to Longdo]
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky [Add to Longdo]
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky [Add to Longdo]
年日付[ねんひづけ, nenhiduke] (n) {comp} ordinal date [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
年日付[ねんひづけ, nenhiduke] ordinal date [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top