Search result for

on the other hand

(47 entries)
(0.0448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on the other hand-, *on the other hand*, on the other han
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the other hand    [IDM] ในทางตรงข้าม, See also: ในทางกลับกัน, Syn. on the other side, Ant. on the one hand, on one hand

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I guess the foot's on the other hand now.ผมคิดว่าตอนนี้อำนาจ ตกอยู่ในมือคนอื่นแล้ว Airplane! (1980)
Restaurants, on the other hand, you catch with their pants down.ร้านอาหารในมืออื่น ๆ ที่คุณจับกับกางเกงของพวกเขาลง Pulp Fiction (1994)
On the other hand this might be a good chance for you to get practice talking to the natives.จะว่าไปแล้วก็เป็นโอกาสดีที่คุณ จะได้ฝึกคุยกับคนพื้นเมือง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Hagen, on the other hand, hit more bad shots in a single game... than most golfers do in a season.ตรงข้ามกับเฮเก้น... ...เขาตีลูกเข้ารกเข้าพงไปตลอดทาง The Legend of Bagger Vance (2000)
You, on the other hand, you need to loosen up.-เธอต่างหากที่ต้องผ่อนคลายบ้าง. Maid in Manhattan (2002)
You, on the other hand, will die horribly for leaving me to die last night!จะตายอย่างทรมาน โทษฐานทิ้งข้าให้ตายเมี่อคืน The Scorpion King (2002)
You, on the other hand, have no business wandering the corridors at night.ส่วนนายสิเป็นนักเรียน ที่ไม่มีธุระมาเดินร่อนเร่แถวนี้ยามวิกาล Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
On the other hand, if my daughter died now,แต่อย่างว่า ถ้าลูกสาวฉันตายตอนนี้ Yomigaeri (2002)
An inmate, on the other hand... pulls the pin on his fellow man.แต่ว่าโจรทำตรงกันข้าม ไม่เห็นหัวพวกพ้อง เอาแต่ตัวรอด The Chronicles of Riddick (2004)
On the other hand, running away like that, given the state of things...อีกอย่างหนึ่ง ที่เธอหนีออกมาอย่างนั้นน่ะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
And your father, James, on the other hand...ทางฝั่งพ่อของเธอ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Your high heels on the other hand....ส้นสูงแม่นั่นแหละ... Saving Face (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on the other handAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
on the other handAmericans, on the other hand, are more likely to take chances in the hope of achieving great success.
on the other handHe is able man, but on the other hand he asks too much of as.
on the other handHe is clever, but on the other hand he often makes careless mistakes.
on the other handHe was too obstinate, but on the other hand he was reliable.
on the other handHis words are severe, but on the other hand he is kind.
on the other handIf, on the other hand, children are left alone a great deal with nothing to do, they are likely to become dull and unintelligent.
on the other handIt gets very humid at home in summer; in winter, on the other hand, it gets very dry.
on the other handIt gets very humid here in summer in winter, on the other hand, it gets very dry.
on the other handIt is cheap, but on the other hand it is not good.
on the other handI understand her but on the other hand I don't think she's right.
on the other handOn the one hand he is kind, but on the other hand he is lazy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในอีกกรณีหนึ่ง [DET] on the other hand, Syn. อีกกรณีหนึ่ง
ในทางกลับกัน [CONJ] conversely, See also: on the other hand, Syn. ในทางตรงกันข้าม, Example: ผู้บริหารโรงพยาบาลพิจารณาว่าควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลงด้วย
ในทางตรงกันข้าม [CONJ] on the contrary, See also: on the other hand, whereas, Syn. ตรงกันข้าม, Ant. ในทางเดียวกัน, Example: คลินิกแห่งนี้ควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้น หรือไม่ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลง
ในอีกแง่หนึ่ง [CONJ] on the other hand, Syn. ในอีกทางหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
ในอีกทางหนึ่ง [ADV] on the other hand, See also: in other direction, on other sides, Syn. ในอีกกรณีหนึ่ง, ในอีกแง่หนึ่ง, Example: ปัญหานี้แก้ไขได้ในอีกทางหนึ่งคือ ต้องหาแหล่งเงินทุนที่ใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีกโสดหนึ่ง[xp] (īk sōt neung) EN: on the other case ; on the other hand   FR: d'un autre côté ; d'autre part
ในทางกลับกัน[conj.] (nai thāng klapkan) EN: conversely ; on the other hand   
ในทางตรงกันข้าม[conj.] (nai thāng trongkankhām) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas   

Japanese-English: EDICT Dictionary
かと言って[かといって, katoitte] (exp) (uk) having said that; on the other hand [Add to Longdo]
その代り;その代わり[そのかわり, sonokawari] (conj) instead; but (on the other hand) [Add to Longdo]
その反面[そのはんめん, sonohanmen] (n) on the other hand [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
引き換え(P);引換え(P);引き替え(P);引替え(P);引換[ひきかえ, hikikae] (n) (1) exchange; conversion; (2) on the contrary; on the other hand; (P) [Add to Longdo]
他方[たほう, tahou] (n,adj-no) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 一方・いっぽう・2) on the other hand; (P) [Add to Longdo]
転じて[てんじて, tenjite] (exp) by the way; meanwhile; on the other hand [Add to Longdo]
反面[はんめん, hanmen] (n-adv,n) on the other hand; opposite side; reverse; (P) [Add to Longdo]
反面に[はんめんに, hanmenni] (adv) on the other hand [Add to Longdo]
片や[かたや, kataya] (exp) on one hand; on the other hand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反之[fǎn zhī, ㄈㄢˇ ㄓ, ] on the other hand...; conversely... [Add to Longdo]
反过来说[fǎn guò lái shuō, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] on the other hand [Add to Longdo]
另一方面[lìng yī fāng miàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] on the other hand; another aspect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 on the other hand
   adv 1: (contrastive) from another point of view; "on the other
       hand, she is too ambitious for her own good"; "then
       again, she might not go" [syn: {on the other hand}, {then
       again}, {but then}] [ant: {on one hand}, {on the one
       hand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top