ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trojan

T R OW1 JH AH0 N   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trojan-, *trojan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Trojan[N] คนสนุกสนาน, See also: คนขยัน
Trojan War[N] สงครามในนิทานกรีกโบราณ
Trojan horse[N] ม้าขนาดยักษ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trojan(โทร'เจิน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) กรุงTroy,คนที่ขยันขันแข็ง,เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว,คนที่สนุกสนาน
trojan horseม้าโทรจันเป็นชื่อโปรแกรมประเภทหนึ่งที่มีตัวทำลายแทรกอยู่ในโปรแกรมนั้นด้วย เป็นต้นว่า หากผู้ใดสั่งคัดลอกโปรแกรม ก็จะทำให้โปรแกรมถูกลบทิ้ง มีลักษณะคล้ายไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ติดต่อไปที่อื่น
trojan warn. (นิยายกรีกโบราณ) สงครามสิบปีระหว่างทหารกรีกกับทหารกรุงทรอยภายใต้การนำทัพของAgamemnon

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Trojan horseตัวลวง, ม้าโทรจัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trojan Horseม้ากรุงทรอย
โปรแกรมอันตรายที่แปลงโฉมมาในรูปของโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ เมื่อเรานำโปรแกรมนี้มาดำเนินการทุกอย่างดูจะเรียบร้อยเป็นปกติ แต่ในส่วนหลักของโปรแกรมนั้นอาจจะกำลังลบแฟ้มต่างๆ ออกจากจานแม่เหล็ก หรืออาจจะทำงานอื่นๆ ที่เป็นพิษภัยต่อแฟ้มของเราก็ได้ โปรแกรมประเภทนี้โดยปกติไม่ติด หรือก๊อบปี้ตัวเองไปบันทึกลในแผ่นแม่เหล็กอื่น คงมีพบเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมนี้เท่านั้น [คอมพิวเตอร์]
trojan horseม้าโทรจัน, โปรแกรมแปลกปลอมที่ผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการแอบแฝงตัวเองว่าเป็นโปรแกรมอื่น เช่น การหลอกให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นโปรแกรมเกม หรือ โปรแกรมสกรีนเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดฟรีจากอินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Trojan Warสงครามกรุงทรอย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1,500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1,500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The fact is you don't know what it does. It could be anything. A Trojan Horse.ความจริงก็คือคุณไม่ทราบว่า สิ่งที่มันไม่ มันอาจจะเป็นอะไร Contact (1997)
Don't worry, Clark, I've got your Trojan horse.ไม่ต้องกังวลไป, คล้าก ฉันมีม้าโทรจันให้นาย Metamorphosis (2001)
Austin's dad finally came around and got off his Trojan horse.พ่อของออสติน เปลี่ยนความคิดใหม่ และเขาก็ทิ้งม้าโทรจันไป A Cinderella Story (2004)
When I first met your mother... back in the Trojan War...ตอนพ่อเจอแม่หนแรก... ตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหา... Imagine Me & You (2005)
But the cipher... it was a trojan horse,a sabotage device.มันเป็นไวรัส Chuck Versus the First Date (2008)
It was a Trojan horse, a sabotage device.มันคือ trojan horse, เครื่องมือลอบทำลาย Chuck Versus the Seduction (2008)
Colt fed us a Trojan horse that blew up the Intersect.โค้ลให้ trojan horse ที่ระเบิด intersect Chuck Versus the Seduction (2008)
I know that seems crazy, but if it were RIOS just a Trojan horse?ผมรู้ว่ามันฟังดูเพี้ยนๆ แต่ถ้าเกิดว่าRIOS แท้จริงแล้วเป็นโทรจันละ Chuck Versus the Dream Job (2009)
You know, it was the apple that launched the Trojan War,รู้มั๊ย เพราะแอปเปิ้ลนี่และ เลยเิกิดสงครามโทจัน Disciple (2010)
Gary's idea -- go in trojan horse-style.ความคิดของแกรี่-- เข้าไปแบบม้าโทรจัน Swap Meat (2010)
Like a trojan horse?เหมือนกับม้าเมืองทรอย? Visitation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trojanThe proud Trojan city was taken at last.

CMU English Pronouncing Dictionary
TROJAN    T R OW1 JH AH0 N
TROJANS    T R OW1 JH AH0 N Z
TROJANOWSKI    T R AH0 Y AH0 N AO1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Trojan    (n) trˈouʤən (t r ou1 jh @ n)
Trojans    (n) trˈouʤənz (t r ou1 jh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木马病毒[mù mǎ bìng dú, ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Trojan horse (type of computer virus) [Add to Longdo]
特洛伊木马[Tè luò yī Mù mǎ, ㄊㄜˋ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] Trojan horse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trojaner {m}; Trojanerin {f}; Troer {m} | Trojanisches PferdTrojan | Trojan Horse [Add to Longdo]
trojanisch; übermenschlich {adj}Trojan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トロイの木馬[トロイのもくば, toroi nomokuba] (n) Trojan horse [Add to Longdo]
トロイア戦争;トロイ戦争[トロイアせんそう(トロイア戦争);トロイせんそう(トロイ戦争), toroia sensou ( toroia sensou ); toroi sensou ( toroi sensou )] (n) Trojan War [Add to Longdo]
トロイヤ群[トロイヤぐん, toroiya gun] (n) Trojan group [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trojan \Tro"jan\, a. [L. Trojanus, fr. Troja, Troia, Troy, from
   Tros, Gr. Trw`s, Trwo`s, Tros, the mythical founder of Troy.]
   1. Of or pertaining to ancient Troy or its inhabitants. -- n.
    A native or inhabitant of Troy.
    [1913 Webster]
 
   2. One who shows the pluck, endurance, determined energy,
    strength, or the like, attributed to the defenders of
    Troy; -- used chiefly or only in the phrase
 
   {like a Trojan}; as, he endured the pain like a Trojan; he
    studies like a Trojan.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       Tim jumped like a Trojan from the bed. --Finnegan's
                          Wake (Irish
                          song)
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Trojan
   adj 1: of or relating to the ancient city of Troy or its
       inhabitants; "Trojan cities"
   n 1: a native of ancient Troy [syn: {Trojan}, {Dardan},
      {Dardanian}]
   2: a program that appears desirable but actually contains
     something harmful; "the contents of a trojan can be a virus
     or a worm"; "when he downloaded the free game it turned out
     to be a trojan horse" [syn: {trojan}, {trojan horse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top