ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

計画

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -計画-, *計画*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai: Longdo Dictionary
計画[けいかく, keikaku] (n) แผน, โครงการ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
計画[けいかく, keikaku] TH: แผนงาน  EN: plan (vs)
計画[けいかく, keikaku] TH: โปรแกรม  EN: program
計画[けいかく, keikaku] TH: กำหนดการ  EN: schedule
計画[けいかく, keikaku] TH: โปรเจค

Japanese-English: EDICT Dictionary
計画[けいかく, keikaku] (n, vs) plan; project; schedule; scheme; program; programme; (P) #580 [Add to Longdo]
計画を実行する[けいかくをじっこうする, keikakuwojikkousuru] (exp, vs-i) to carry out a scheme [Add to Longdo]
計画を進める[けいかくをすすめる, keikakuwosusumeru] (exp, v1) to carry a plan forward [Add to Longdo]
計画を立てる[けいかくをたてる, keikakuwotateru] (exp, v1) to make plans [Add to Longdo]
計画[けいかくあん, keikakuan] (n) blueprint [Add to Longdo]
計画経済[けいかくけいざい, keikakukeizai] (n) planned economy [Add to Longdo]
計画決定[けいかくけってい, keikakukettei] (n) planning decision [Add to Longdo]
計画[けいかくしゃ, keikakusha] (n) a planner [Add to Longdo]
計画[けいかくしょ, keikakusho] (n) plan; protocol; manifest; program [Add to Longdo]
計画[けいかくせい, keikakusei] (n, adj-no) planning; planning ability; deliberateness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He denied knowing anything about their plans.「彼らの計画については何も知りません」と彼は言った。
A new dictionary has been projected.1冊の新しい辞書の発行が計画されている。
Ten million yen will be ample for the project.1千万円あればその計画には十分だろう。
The two companies plan to unite.2社は合併を計画している。
Only in theory, the project is possible.あくまで理論上では、その計画は可能である。
I am very happy that you have agreed to that plan.あなたがあの計画に同意してくれて、私はとてもうれしい。
One of the most important things you have to do right now is to carry out the plan.あなたがすぐにしなければならない最も大切なことの一つは、その計画を実行することだ。
Without your help this plan would be impossible.あなたがたの協力がなければこの計画は不可能でしょう。
With your help, our plan would succeed.あなたが援助してくれれば、わたしたちの計画は成功するだろう。
You have no right to oppose our plan.あなたには私達の計画に反対する権利はない。
I submit this plan for your consideration.あなたに考慮していただくためにこの計画を提出します。
Not only your father but also I am against your plan.あなたのお父さんだけでなく私もあなたの計画に反対です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計画[けいかく, keikaku] plan (vs), schedule [Add to Longdo]
計画停止[けいかくていし, keikakuteishi] planned shutdown [Add to Longdo]
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
計画[けいかく, keikaku] Plan, Entwurf, Absicht [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top