หรือคุณหมายถึง öuvre?
Search result for

oeuvre

(32 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oeuvre-, *oeuvre*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oeuvre    [N] ผลงานทางศิลปะ (โดยเฉพาะงานของศิลปินเดี่ยว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chef-d'oeuvre(เช'เดอฟร) n. งานชิ้นเอก (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะ วรรณคด'ดนตรี)
hors'oeuvre(ออเดิร์ฟ') fr. ของหวานก่อนอาหาร
manoeuvre(มะนู'เวอะ) n.,vt.,vi. =maneuver (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
manoeuvre(vi) ซ้อมรบ,จัดทำ,ออกอุบาย,วางแผน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūaraēng) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man   FR: maître d'oeuvre [m]
จ้างแรงงาน [v. exp.] (jāng raēng-ngān) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers   FR: employer de la main-d'oeuvre
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
ไม้[n.] (māi) EN: wood ; timber ; lumber   FR: bois [m] ; bois d'oeuvre [m] ; bois de construction [m]
มูลนิธิ[n.] (mūlanithi = mūnlanithi) EN: philanthropic foundation ; foundation   FR: oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
มูลนิธิ[n.] (mūnlanithi) EN: philanthropic foundation ; foundation   FR: fondation charitable [f] ; oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
แรงงาน [n.] (raēng-ngān) EN: labour = labor (Am.) ; workforce ; workers   FR: main-d'oeuvre [f] ; personnel [m] ; travailleurs [mpl]
แรงงานฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān fīmeū) EN: skilled labour ; skilled labor (Am.)   FR: main-d'oeuvre qualifiée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OEUVRE    UW1 V R AH0
OEUVRE    ER1 V

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oeuvre {n}; Werk {n}; Schaffen {n} (eines Künstlers)work; works [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hors-d'oeuvre(n) |f, pl. hors-d'oeuvres| อาหารเรียกน้ำย่อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
オードブル[, o-doburu] (n) hors d'oeuvre (fre [Add to Longdo]
マヌーバー[, manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P) [Add to Longdo]
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres [Add to Longdo]
暗躍[あんやく, anyaku] (n,vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers [Add to Longdo]
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P) [Add to Longdo]
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre [Add to Longdo]
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) [Add to Longdo]
機動演習[きどうえんしゅう, kidouenshuu] (n) maneuvers; manoeuvres [Add to Longdo]
機動計画[きどうけいかく, kidoukeikaku] (n) scheme of maneuver; scheme of manoeuvre [Add to Longdo]
機略[きりゃく, kiryaku] (n) resources; maneuver; manoeuvre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oeuvre
   n 1: the total output of a writer or artist (or a substantial
      part of it); "he studied the entire Wagnerian oeuvre";
      "Picasso's work can be divided into periods" [syn:
      {oeuvre}, {work}, {body of work}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 oeuvre
   works
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top