หรือคุณหมายถึง öuvre?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oeuvre

UW1 V R AH0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oeuvre-, *oeuvre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oeuvre[N] ผลงานทางศิลปะ (โดยเฉพาะงานของศิลปินเดี่ยว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chef-d'oeuvre(เช'เดอฟร) n. งานชิ้นเอก (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะ วรรณคด'ดนตรี)
hors'oeuvre(ออเดิร์ฟ') fr. ของหวานก่อนอาหาร
manoeuvre(มะนู'เวอะ) n.,vt.,vi. =maneuver (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
manoeuvre(vi) ซ้อมรบ,จัดทำ,ออกอุบาย,วางแผน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I, for one, think we should use our set list for sectionals to start exploring the oeuvre of one Bernadette Peters.หนูคิดว่าเราต้องใช้รายการที่จะไประดับภาค เริ่มต้นจากการไปชมงานศิลปะ อย่างเบอร์นาเดท ปีเตอร์ The Substitute (2010)
Someday, I'm gonna go to Paris and visit the oeuvre.ซักวัน หนูจะไปปารีสและไปดูงานศิลปะนั่นให้ได้ The Substitute (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūaraēng) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man   FR: maître d'oeuvre [m]
จ้างแรงงาน [v. exp.] (jāng raēng-ngān) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers   FR: employer de la main-d'oeuvre
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
ไม้[n.] (māi) EN: wood ; timber ; lumber   FR: bois [m] ; bois d'oeuvre [m] ; bois de construction [m]
มูลนิธิ[n.] (mūlanithi = mūnlanithi) EN: philanthropic foundation ; foundation   FR: oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
มูลนิธิ[n.] (mūnlanithi) EN: philanthropic foundation ; foundation   FR: fondation charitable [f] ; oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
แรงงาน [n.] (raēng-ngān) EN: labour = labor (Am.) ; workforce ; workers   FR: main-d'oeuvre [f] ; personnel [m] ; travailleurs [mpl]
แรงงานฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān fīmeū) EN: skilled labour ; skilled labor (Am.)   FR: main-d'oeuvre qualifiée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OEUVRE    UW1 V R AH0
OEUVRE    ER1 V

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oeuvre {n}; Werk {n}; Schaffen {n} (eines Künstlers)work; works [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hors-d'oeuvre(n) |f, pl. hors-d'oeuvres| อาหารเรียกน้ำย่อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
オードブル[, o-doburu] (n) hors d'oeuvre (fre [Add to Longdo]
マヌーバー[, manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P) [Add to Longdo]
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres [Add to Longdo]
暗躍[あんやく, anyaku] (n,vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers [Add to Longdo]
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P) [Add to Longdo]
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre [Add to Longdo]
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) [Add to Longdo]
機動演習[きどうえんしゅう, kidouenshuu] (n) maneuvers; manoeuvres [Add to Longdo]
機動計画[きどうけいかく, kidoukeikaku] (n) scheme of maneuver; scheme of manoeuvre [Add to Longdo]
機略[きりゃく, kiryaku] (n) resources; maneuver; manoeuvre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oeuvre
   n 1: the total output of a writer or artist (or a substantial
      part of it); "he studied the entire Wagnerian oeuvre";
      "Picasso's work can be divided into periods" [syn:
      {oeuvre}, {work}, {body of work}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 oeuvre
  works

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top