ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nonstop*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nonstop, -nonstop-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonstop(adj) ซึ่งไม่หยุดพักระหว่างทาง, Syn. around-the-clock, day-and-night, round-the-clock, Ant. discontinuous, noncontinuous, unenduring
nonstop(adv) อย่างไม่หยุดหย่อน, Syn. continuously, steadily, tirelessly, Ant. intermittently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nonstop(นอน'สทอพ') adj., adv. ไม่หยุดระหว่างทาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด 2010: The Year We Make Contact (1984)
He's been winking nonstop since lunch.เค้ายังไม่หยุดหลิ่วตาเลยตั้งแต่มื้อเที่ยง Pret-a-Poor-J (2008)
WOMAN (over P.A.): Flight 535, nonstop service to Seattle is now ready for boarding.เที่ยวบิน 535 ยินดีบริการเที่ยวบินตรงไปยัง ซีแอ๊ทเทิ้ล Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I've been thinking about you nonstop since we said goodbye.ฟังนะ คริสตีน ผมคิดถึงคุณตลอดเวลาเลย The Girlfriend Experience (2009)
The kentucky operations have been calling in nonstop.ปฎิบัติการณ์เคนตั๊กกี้ยังคงดำเนินการอยู่ I Lied, Too. (2009)
But you got us chasing cases nonstop for like a month now.แต่นายเล่นหาคดีมาให้เราทำ โดยไม่หยุดมาเป็นเดือนแล้ว Family Remains (2009)
It will be like a nonstopเราก็เล่นด้วยกันได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Most common people, even if they apply when they are born, they cannot get in to the Shinhwa Kindergarten, but when accepted, then you have the way paved nonstop for Elementary, Middle and High school, and even University.ผู้คนส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้ทำการสมัครตั้งแต่เกิด พวกเขาจะไม่สามารถเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลชินฮวาได้ แต่หากได้มีโอกาสเข้าไปแล้ว Episode #1.1 (2009)
The phones are ringing nonstop.โทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยค่ะ Gokusen: The Movie (2009)
Is the entire time I've been with the B.A.U., working almost nonstop, ใน BAU ทำงานแทบไม่มีหยุด To Hell... And Back (2009)
If you don't mind, there's a 3:05 nonstop back to Los Angeles and you have no idea how much I want to be on it.ถ้าไม่ขัดข้อง คุณนายคูเปอร์ มีเที่ยวบิน 15.05 น. ตรงกลับแอลเอ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Nonstop excitement. Lots of theories.ตื่นเต้นยังไม่หายเลย มีทฤษฎีเยอะมาก ๆ The Lost Boy (2009)
We've been going nonstop, preppingเราได้เดินหน้าต่อไป ของการเตรียมตัว The Grandfather: Part II (2009)
The new senior law partner at her firm. He rides her ass nonstop.ผู้บริหารคนใหม่ที่สำนักกฎหมาย เขาไล่บี้เธอเป็นเบี้ยเลย Sex and the City 2 (2010)
And Tara been asking for you nonstop, so-และทาราเอาแต่ถามหาคุณ ไม่หยุดหย่อน ดังนั้น-- Bad Blood (2010)
I've been hunting nonstop for the past year, kind of...ฉันออกล่าแบบไม่หยุด ตลอดปีที่แล้ว เหมือนกับว่า... The Third Man (2010)
When you were yakking nonstop over the air, dispatch was trying to send cars out to a 9-1-1 for a multi-vehicle accident.นายพล่ามใส่วิทยุ ไม่หยุด ทางศูนย์ส่งรถ 911 ออกไป เพราะคิดว่า รถชนกันหลายคัน Signals Crossed (2010)
He's been barking nonstop for the last day or so.มันแสดงท่าทางดุร้ายมากเลย ผมกังวลว่ามันจะติดโรค หรือเป็นอะไรสักอย่าง Episode #1.1 (2010)
He's been with elliot nonstop since they got back from gstaad.เขาเอาแต่อยู่กับอีเลียต ตั้งแต่กลับมาจาก gstaad. Damien Darko (2011)
No, and I've been calling it nonstop.ยังค่ะ หนูโทรไปสายแทบไหม้แล้ว Memoirs of an Invisible Dan (2011)
So, was it, like, nonstop "just say no"แล้ว มันแบบต้องพูดว่า"ไม่" Over My Dead Body (2011)
Just because I don't talk about it nonstop doesn't mean I don't believe in another plane.แค่ฉันไม่พูดพล่ามถึงมันตลอด ไม่ได้หมายความว่า ฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ Demons (2011)
You eat them nonstop and complain about headaches and this and that ache everyday.ตอนเย็นเหรอ ใช่ เดี๋ยว ฉันมีนัดแล้ว New Tales of the Gisaeng (2011)
If I could live through Alison DiLaurentis and her nonstop torture, ถ้าชั้นสามารถอยู่กับชีวิตที่แย่ๆของ Alison DiLaurentis และการทรมานของเธอแบบนอนสต๊อป Breaking the Code (2012)
Your family's been calling nonstop. You gotta face 'em eventually.ครอบครัวคุณโทรมาไม่หยุดเลย คุณต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาในที่สุด Chaos (2012)
Nonstop, very insistently.ถามไม่ยอมหยุดเลย เซ้าซี้มากๆเลย Fifty-One (2012)
He's been eating nonstop.เขากินไม่หยุดเลย This Is the End (2013)
When I'm a Scarer, life will be a nonstop party.เมื่อฉัน Scarer ชีวิตจะเป็นบุคคลที่ดุ๊กดิ๊ก Monsters University (2013)
Nonstop, mate. Reckon I'm the first.แทบไม่ได้พักเลย คิดว่าผมคงถึงเป็นคนแรก Tracks (2013)
I've been going nonstop since I was nine, so he told me to take a summer off.ฉันเอาแต่คร่ำเคร่งมาตั้งแต่ฉันเก้าขวบ ท่านเลยบอกให้ฉันหยุดซัมเมอร์นี้ Heat Run (2013)
Welcome, folks, to Ajira Airlines regional flight 53, with nonstop service to New York City.ยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านสู่ Ajira Airlines เที่ยวบิน 53, พร้อมด้วยการบริการตลอดระยะการเดินทาง สู่นครนิวยอร์ค Tiny (2013)
...Nonstop service to New York City....บริการที่ไม่หยุดพักระหว่างทาง ไปยังนิวยอร์คซิตี้ Manhattan (2013)
Because we've been fighting nonstop, and that can... you know, mess with your head.เพราะว่าเราสู้กันไม่หยุดเลย และนั่นอาจจะทำให้.. เธอเครียดก็ได้ Home (2013)
HKIA, this is Ferris Air flight 637 out of Paris, nonstop to Hong Kong.HKIA นี้คือเฟอร์ริสเที่ยวบินที่ 637 ออกจากปารีส ลงจอดที่ฮ่องกง Darkness on the Edge of Town (2013)
But once they finally reached the surface, they were free to dash nonstop, at the speed of light, in a mere eight minutes and 20 seconds from the sun to you.แต่เมื่อพวกเขาที่สุดก็มาถึงพื้นผิว พวกเขามีอิสระ รีบดุ๊กดิ๊กที่ความเร็วของแสง Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
It's just nonstop possibilities and it's so much fun.มันคือความเป็นไปได้ที่ไร้ที่สิ้นสุด และมันก็สนุกเอามากๆ Free to Play (2014)
Paris to Hong Kong nonstop.ปารีสมุ่งสู่ฮ่องกงแบบไม่มีพัก The Magician (2014)
Every opportunity was appreciated, and he was basically going nonstop.ทุกครั้งที่มีโอกาสและไม่เคยหยุดเลย Meru (2015)
All the cameras were operating nonstop that night... see?กล้องทั้งหมดถูกควบคุมให้เปิด ในคืนนั้น... เห็นไหม Sisters of Dinah (2015)
Yeah, it was pretty nonstop.ค่ะ ขายจนไม่ได้พักเลย Lost Boys (2015)
He's been calling nonstop.เขากระหน่ำโทรมา ไม่หยุดเลย The Boy (2016)
That's the nonstop to miami departing from area c in approximately five minutes.Es geht Nonstop nach Miami und der Abflug ist von Flugsteig C in ungefähr fünf Minuten. Twenty Two (1961)
22- nonstop to miami right out through that door- you can board now.22. Nonstop nach Miami. Direkt durch diese Tür. Twenty Two (1961)
Bishop's Rock to Ambrose Light without a stop.Bishop's Rock zur Ambrose Light, nonstop. The Cincinnati Kid (1965)
'Trans Global Airlines, the Golden Argosy, flight two, non-stop to Rome 'is now ready for boarding.Trans Global Airlines, Golden Argosy, Flug 2, nonstop nach Rom ist jetzt bereit zum Einsteigen. Airport (1970)
Live, continuous strip-tease...Live, nonstop Striptease. Die Show ist im Gange. Deep End (1970)
Continusous show!Nonstop Show! Deep End (1970)
He talked non -stop for a week.Er redete eine Woche nonstop. Pulp (1972)
You will start work immediately, around the clock, nonstop, until you arrive at a formula that gets us out of here.Sie beginnen sofort zu arbeiten, Tag und Nacht, nonstop, bis Sie eine Formel haben, die uns hier rausholt. The Time Trap (1973)
We flew from Hollywood non-stop to Pasadena.Wir sind von Hollywood nonstop nach Pasadena geflogen. Airport 1975 (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nonstopA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
nonstopAre we making a nonstop flight to the U.S?
nonstopI'd like a nonstop flight to New York.
nonstopIs there a nonstop flight to New York?
nonstopIt rained nonstop.
nonstopLindbergh's solo nonstop transatlantic flight was a remarkable accomplishment.
nonstopShe became the first woman to complete a two-way nonstop crossing of the channel in fifteen years.
nonstopThe party flew nonstop from New York to Paris.
nonstopThis plane flies nonstop to Tokyo.
nonstopThis train runs nonstop to Nagoya.
nonstopWe flew nonstop from Osaka to Los Angeles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวดเดียว(adv) nonstop, See also: in a single stretch, throughout, Example: เขายกแก้วขึ้นจ่อริมฝีปาก แล้วดื่มมันรวดเดียว, Thai Definition: ครั้งเดียวอย่างรีบเร่ง, ครั้งเดียวโดยไม่หยุดพัก
ไม่หยุดยั้ง(v) be nonstop, See also: not cease, not interrupt, Example: ประเทศต้องมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยไม่หยุดยั้ง, Thai Definition: ไม่หยุดลงแค่นั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินตรงไปยัง ...[bin trong pai yang ...] (v, exp) EN: fly nonstop to ...  FR: voler sans escale à destination de ...
ไม่หยุดหย่อน[mai yutyøn] (adv) EN: tirelessly ; nonstop ; without letup ; without slackening  FR: sans relâche ; sans arrêt ; non-stop (anglic.)
รวดเดียว[rūatdīo] (adv) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once  FR: d'un trait ; en une fois

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
nonstop
nonstops

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nonstop

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直达[zhí dá, ㄓˊ ㄉㄚˊ,   /  ] through; nonstop #14,089 [Add to Longdo]
不着陆飞行[bù zhuó lù fēi xíng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ,      /     ] nonstop flight [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchgehend; durchgängig; Nonstop...non-stop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノンストップ[nonsutoppu] (n, adj-no) nonstop; (P) #19,199 [Add to Longdo]
直行便[ちょっこうびん, chokkoubin] (n) direct (nonstop) flight [Add to Longdo]
無休[むきゅう, mukyuu] (n) without a holiday; nonstop; (P) [Add to Longdo]
無着陸[むちゃくりく, muchakuriku] (n) nonstop [Add to Longdo]
無着陸飛行[むちゃくりくひこう, muchakurikuhikou] (n) nonstop flight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nonstop \nonstop\ adj.
   1. without an intermediate stop; -- of trips in public
    conveyances, especially of a flight.
    [WordNet 1.5]
 
   2. same as {around-the-clock}.
 
   Syn: around-the-clock, day-and-night, round-the-clock.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nonstop \nonstop\ n.
   A flight made without intermediate landings between source
   and destination; as, how many nonstops are there to Dallas?.
 
   Syn: nonstop flight.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonstop
   adv 1: without stopping; "we are flying nonstop form New York to
       Tokyo"
   adj 1: (of a journey especially a flight) occurring without
       stops; "a nonstop flight to Atlanta"
   2: at all times; "around-the-clock nursing care" [syn: {around-
     the-clock}, {day-and-night}, {nonstop}, {round-the-clock}]
   n 1: a flight made without intermediate stops between source and
      destination; "how many nonstops are there to Dallas?" [syn:
      {nonstop flight}, {nonstop}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top