ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nomad

N OW1 M AE2 D   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nomad-, *nomad*, noma
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nomad[N] ชนเผ่าเร่ร่อน, See also: คนร่อนเร่, พวกร่อนเร่, Syn. wanderer
nomadic[ADJ] ซึ่งเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ, See also: ซึ่งท่องเที่ยวไป, Syn. mobile, peregrine, roving

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nomad(โน'แมด,นอม'แมด) n. ผู้ร่อนเร่,ผู้ท่อง เที่ยวไปมา. adj., See also: nomadic. nomadism n., Syn. gypsy
nomadic(โนแมด'ดิค) adj. ร่อนเร่ไปในที่ต่าง ๆ ,ท่องเที่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
nomad(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป
nomad(n) ผู้เร่ร่อนไป,คนพเนจร
nomadic(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nomadผู้เร่ร่อน, คนพเนจร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nomad; nomadeชนร่อนเร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nomade; nomadชนร่อนเร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nomadic๑. -พเนจร๒. อิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nomadicเร่ร่อน, ไม่อยู่เป็นที่, พเนจร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah, nomad trash.ใช่ถังขยะเร่ร่อน Mad Max (1979)
Nomad bikers, bulk trouble.คนปา ปัญหาจำนวนมาก Mad Max (1979)
A cyclecade of nomad bikers.กลุ่มของคนขับเร่ร่อน Mad Max (1979)
Sector Eight. Nomad bikers.ภาคแปด คนคับเร่ร่อน Mad Max (1979)
they're most likely Chitrali nomads. not to worry. did you say sit?ตามไปได้ไม่ไกลหรอก ไม่ต้องสนใจ นายบอกมัน ให้นั่งลงเหรอ? Spies Like Us (1985)
Dennis? NOMAD buoy 4311 is showing a temperature drop of 13 degrees.เดนนิส ทุ่นโนแมด 4311 บอกว่าอุณหภูมิลดลง 13 องศา The Day After Tomorrow (2004)
One of our NOMAD buoys registered a 13-degree drop in surface temperature.ทุ่มโนแมดตัวหนึ่งบันทึกอุณหภูมิ ลดลง 13 องศา... ...เมื่อวันก่อนผมส่งอีเมล์ให้คุณแล้ว The Day After Tomorrow (2004)
Hey, Nomad, do you think we've ever met?นี่ โนแมด คุณคิดว่าเราเคยเจอกันมั้ยนะ A Cinderella Story (2004)
This Nomad guy isn't gonna be in one place for long, all right?ผู้ชายที่ชื่อโนแมด ไม่ได้อยู่ในที่ๆ เดียวนานนักหรอกนะ A Cinderella Story (2004)
- Are you Nomad?- คุณคือ โนแมด ? A Cinderella Story (2004)
- Nomad?โนแมด? A Cinderella Story (2004)
- You're Nomad?- คุณคือ โนแมด ? A Cinderella Story (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
เร่ร่อน[n.] (rērǿn) EN: vagrant ; homeless ; stray   FR: vagabond [m] ; nomade [m] ; sans-abri [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOMAD    N OW1 M AE2 D
NOMADS    N OW1 M AE2 D Z
NOMAD'S    N OW1 M AE2 D Z
NOMADIC    N OW0 M AE1 D IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nomad    (n) nˈoumæd (n ou1 m a d)
nomads    (n) nˈoumædz (n ou1 m a d z)
nomadic    (j) nˈoumˈædɪk (n ou1 m a1 d i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游牧[yóu mù, ㄧㄡˊ ㄇㄨˋ, / ] nomadic; to move about in search of pasture; to rove around as a nomad, #27,084 [Add to Longdo]
浩特[hào tè, ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, ] nomadic camp; town or village (Mongolian: khot) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nomade {n}nomad [Add to Longdo]
Nomadenstamm {m}migratory tribe [Add to Longdo]
nomadisch {adj}nomadic [Add to Longdo]
nomadisch {adv}nomadically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狐の窓[きつねのまど, kitsunenomado] (n) way of entangling one's hands together to leave a small opening between the middle and ring fingers; fox's window [Add to Longdo]
山窩[さんか;サンカ, sanka ; sanka] (n) group of mountain nomads (in Japan); group of mountain people; the Sanka [Add to Longdo]
社会の窓[しゃかいのまど, shakainomado] (n) trouser zipper (mainly for males) (lit [Add to Longdo]
出稼ぎ労働者[でかせぎろうどうしゃ, dekasegiroudousha] (n) migrant worker; economic nomad [Add to Longdo]
鮮卑[せんぴ, senpi] (n) Xianbei (ancient nomadic tribe of northern Asia) [Add to Longdo]
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE [Add to Longdo]
遍歴者[へんれきしゃ, henrekisha] (n) pilgrim; nomad; iterant [Add to Longdo]
遊牧[ゆうぼく, yuuboku] (n,vs,adj-no) nomadism; (P) [Add to Longdo]
遊牧民[ゆうぼくみん, yuubokumin] (n) nomad [Add to Longdo]
遊牧民族[ゆうぼくみんぞく, yuubokuminzoku] (n) nomadic tribe; nomadic people; nomadic race [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nomad \Nom"ad\, n. [L. nomas, -adis, Gr. ?, ?, pasturing,
   roaming without fixed home, fr. ? a pasture, allotted abode,
   fr. ? to distribute, allot, drive to pasture; prob. akin to
   AS. niman to take, and E. nimble: cf. F. nomade. Cf.
   {Astronomy}, {Economy}, {Nimble}, {Nemesis}, {Numb},
   {Number}.]
   One of a race or tribe that has no fixed location, but
   wanders from place to place in search of pasture or game.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nomad \Nom"ad\, a.
   Roving; nomadic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nomad
   n 1: a member of a people who have no permanent home but move
      about according to the seasons

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top