ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peer-, *peer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peer(n) ผู้เท่าเทียมกัน (ด้านความสามารถ คุณสมบัติ อายุ สถานภาพ), Syn. associate, colleague, comrade
peer(n) เพื่อน, Syn. mate
peer(n) ขุนนาง
peer(vt) มองหา, Syn. look, watch, observe
peer(vi) ปรากฏขึ้นรางๆ
peer at(phrv) จ้องมองอย่างใกล้ชิด
peerage(n) ตำแหน่งหรือฐานะของขุนนาง, Syn. lordship, lords
peeress(n) ภรรยาหรือภรรยาหม้ายของขุนนางตำแหน่ง peer, See also: ขุนนางหญิง, Syn. aristocrat, baroness
peer out(phrv) มองฝ่า
peerless(adj) ซึ่งไร้ผู้เทียบเท่า, See also: ดีเลิศ, เยี่ยมที่สุด, Syn. unmatch, foremost, exemplary, Ant. worst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peer(เพียร์) n. คนทีมีฐานะหรือตำแหน่งเท่ากัน, ขุนนาง, ท่านดยุค ท่านเอิร์ลท่านแบรอนหรือขุนนางอื่น ๆ , เพื่อน vi. มองหา, ปรากฎขึ้นราง ๆ, Syn. equivalent, equal
peer-to-peerเพียทูเพียหมายถึง วิธีการจัดเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่องเหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน หมายความว่า แต่ละเครื่องต่างมีโปรแกรมหรือมีแฟ้มข้อมูลเก็บไว้เอง การจัดแบบนี้ทำให้สามารถใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ แทนที่จะต้องใช้จากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) เท่านั้น วิธีการจัดอีกลักษณะหนึ่ง ที่เรียกว่า client-server นั้น คือการกำหนดให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องบริการแฟ้ม หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้น ดู file server ประกอบ
peerage(เพีย'ริจฺ) n. ตำแหน่งหรือฐานะของขุนนาง, กลุ่มขุนนางของประเทศ, รายชื่อขุนนาง
peeress(เพีย'เรสฺ) n. ภรรยาหรือภรรยาหม้ายของpeer (ดู) , ขุนนางหญิง
peerless(เพียร์'เลสฺ) adj. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้, ไม่มีใครเสมอเหมือน, ไม่มีใครเทียมเท่า, Syn. supreme, unequaled, incomparable, Ant. inferior
compeer(คัมเพียร์'คอม'เพียร์) n. ความเท่าเทียม, เพื่อนสนิท

English-Thai: Nontri Dictionary
peer(n) ขุนนาง, ผู้เท่าเทียมกัน, ผู้เสมอกัน
peer(vi) แลมอง, เพ่งมอง, ชะเง้อมอง, มองหา
peerage(n) ตำแหน่งท่านเพียร์, ตำแหน่งขุนนาง
peeress(n) ภรรยาท่านเพียร์, ท่านผู้หญิง
peerless(adj) หาที่เปรียบไม่ได้, ไม่มีใครเสมอเหมือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peerขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peerระดับเดียวกัน, เสมอกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peers, trial byการพิจารณาโทษโดยบรรดาขุนนางด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peer assistเพื่อนช่วยเพื่อน, Example: <p>Peer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน <p>ประโยชน์ของ Peer assist: <p> 1. เมื่อเริ่มงาน กิจกรรม โครงการ และเมื่อต้องการคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า <p> 2. เมื่อพบปัญหาที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเคยประสบแล้วในอดีต <p> 3. เมื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น เป็นเวลานานแล้ว <p> 4. เมื่อกำลังวางแผนทำโครงการที่กลุ่มอื่นเคยทำสำเร็จลุล่วงแล้ว <p> การเรียนรู้แบบ Peer assist ทำได้โดย: <p> 1. สื่อสารถึงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า ต้องการทำ Peer assist เพื่ออะไร ปัญหาที่ต้องการขอความช่วยเหลือคืออะไร <p> 2. แลกเปลี่ยนแผนการทำ Peer assist ให้ทีมงานอื่นๆ เพื่อพิจารณาถึงปัญหาที่เคยได้รับการแก้ไข เพื่อหาผู้ที่รู้ในปัญหาดังกล่าว <p> 3. กำหนด Facilitator ซึ่งจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้ได้ถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ <p> 4. กำหนดตารางเวลาของ Peer assist เพื่อให้มั่นใจว่ามีเวลาพอที่จะทำบางอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ <p> 5. เชิญผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีทักษะที่หลากหลาย ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการ Peer assist ดำเนินได้ดีกับคน 6-8 คน อย่าให้มีกลุ่มใหญ่เกิน เพราะจะทำให้ไม่โอกาสได้แสดงความเห็นหรือประสบการณ์ <p> 6. มุ่งหาผลลัพธ์หรือสิ่งที่ต้องการได้รับจริงๆ กล่าวคือ การทำ Peer assist นั้นจะต้องมองให้ทะลุถึงปัญหา สร้างทางเลือกหลายๆ ทาง มากกว่าที่จะใช้คำตอบสำเร็จรูปทางใดทางหนึ่ง <p> 7. วางแผนเวลาสำหรับการพบปะสังสรรค์ทางสังคม หรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (นอกรอบ) <p> 8. สร้างบรรยากาศ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน <p> 9. วางแผนเหตุการณ์เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการเล่าเรื่องและการรับฟัง <p> 9.1 ให้ทีมที่ต้องการขอความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงแผนงานที่ต้องการทำ <p> 9.2 สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ทีมผู้ช่วยได้ซักถามในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ <p> 9.3 ให้ทีมผู้ช่วยได้นำเสนอมุมมองความคิด เพื่อให้ทีมที่ต้องการขอความรู้ นำสิ่งที่ได้ฟังไปวิเคราะห์ <p> 9.4 ใช้สำหรับการพูดคุยโต้ตอบ พิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน <p>บรรณานุกรม: <p>"Peer Assist" [ Online ]. Available:http://www.kstoolkit.org/Peer+Assists. Assessed 20110209. <p>Collison, Chris and Parcell, Geoff. 2004. "Learning from your peers - somebody has already done it". Learning to Fly. Oxford : Capstone. <p>Dixon, Nancy M. 2000. Peer assist : guidelines for practice. [ Online ]. Available: http//www.commonknowledge.org/userimages/resources_peer_assist_guidellines+.pdf. accessed 20110210. <p>"Peer Assist: ผู้ช่วย (ที่) จำเป็น." 2554. [ ออนไลน์ ] แหล่งที่มา: http://kumalek.spaces.live.com/blog/cns! A18BD56D493E53F8!659.entry. เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554. [การจัดการความรู้]
Peer reviewการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน, Example: <b>การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน (Peer-review)</b> หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Academic Journals) ที่เมื่อได้รับต้นฉบับบทความแล้ว บรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการจะพิจารณาตรวจบทความว่าสมควรรับหรือไม่รับไว้ในทันทีก็ได้ หรือให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้รู้ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน (peer-review) ซึ่งเป็นบุคคลผู้รู้ภายนอกที่บรรณาธิการเป็นผู้เลือก เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นที่ยอมรับ (Accepted) หรือปฎิเสธ (Rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (Revised) จำนวนผู้ตรวจแก้ หรือ "กรรมการ" ผู้ตรวจแก้จะไม่ตายตัว โดยทั่วไปมีจำนวน 3 คน แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 2 คน บรรณาธิการอาศัยความเห็นของคณะผู้ตรวจแก้เป็นเครื่องตัดสินว่าบทความที่บุคคลผู้นั้นเสนอมาสมควรได้รับการรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสารนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น เป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Referees) เพื่อทำให้วารสารวิชาการ มีลักษณะที่เรียกว่า Peer-reviewed Journals หรือ Refereed Journals และได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
peer- to- peer networkเครือข่ายระดับเดียวกัน, เครือข่ายที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน การใช้งานส่วนใหญ่มักใช้ในการแบ่งปันข้อมูล เช่น เพลง ภาพยนตร์ โปรแกรม และเกม เครือข่ายแบบนี้เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานจะมีซอฟต์แวร์เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Peer-to-peer architecture (Computer networks)สถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-It's called peer pressure. -How do you know that?มันเรียกว่าความกดดันจากคนรอบข้าง / แล้วเธอรู้ได้ยังไง? A Walk to Remember (2002)
There's not a single scientific peer reviewed paper published in the last 25 years that would contradict this scenarioข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญรับรอง ทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วง 25 ปีนี้ เห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวว่า The Corporation (2003)
They want to peer under the surface at the big everything, but this can be a very painful process full of surprises.แต่นี่อาจเป็นกระบวนการที่เจ็บปวด เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ อาจทำให้ความเข้าใจเดิมของคุณ เปลี่ยนไปทั้งหมด I Heart Huckabees (2004)
I'm trying to resist peer pressure to do all sorts of things... that I know that I shouldn't do, but some of them I kind of want to do.หนูพยายามต่อต้านแรงกดดัน จากเพื่อนๆ ที่ยุให้ทำ สิ่งที่หนูไม่ควรทำ แต่บางทีหนูก็อยากทำ The Perfect Man (2005)
He then, it was peer pressure, later with the washerman- yeah, because the washerman-เรื่องเกิดหลังจากนั้น เรื่องของคนรับจ้างซักผ้า -ใช่ เพราะคนรับจ้างซักผ้า- Sita Sings the Blues (2008)
We'll let a jury of his peers decide that.เราจะปล่อยให้คณะลูกขุน เป็นผู้ตัดสินพิจารณาโทษคดีนั่น The Sleep of Babies (2008)
I'm a peer counselor for the Police Employees Assistance Programเป็นผู้ให้คำปรึกษาฉันท์เพื่อน ในโครงการผู้ช่วยตำรวจ Art Imitates Life (2008)
To peer across the world and know the enemy's secrets.เดินทัพไปทั่วโลก โดยที่รู้ความลับของศัตรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
In his mind the abuse he suffered from his peers for being fat was worse than the asthma itself.ในใจเขามีแต่ความทุกข์ที่ถูกเพื่อนๆล้อ ว่าอ้วน ซึ่งแย่กว่าการเป็นหอบอีก Pathology (2008)
This is widely considered by my peers to be the Holy Grail of dead languages, but we haven't deciphered the entire lexicon.นี้เป็นที่ศึกษากันอย่างกว้างขวาง ในสาขาของผม ที่จะเป็นโฮลี่เกล ของภาษาที่สาปสูญ แต่เรายังไม่ได้ถอดรหัส ทั้งหมดในพจนานุกรมภาษาโบราณ The Fourth Kind (2009)
But I really struggle with the same thing other kids do. Peer pressure, backne.แต่ผมก็ดิ้นรนเหมือนคนอื่นๆ เพื่อชนชั้น ความดัง Pilot (2009)
Even if that peer is an annoying as rachel. You know, แม้ว่าจะเป็นคนน่ารำคาญ อย่าง เรเชล Mattress (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peerHe enjoys considerable standing among his peers.
peerHe peered at the small print in a newspaper.
peerHe was created a peer.
peerThe king created him a peer.
peerThey will be accepted by their peers in adulthood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดุล(adj) peerless, See also: incomparable, Syn. อดุลย์, Thai Definition: ชั่งไม่ได้, ไม่มีเปรียบ, ไม่มีอะไรเท่า, Notes: (บาลี)
หลิ่วตา(v) look with one eye, See also: peer with one eye, squint, Syn. หรี่, Ant. เบิ่งตา, เบิกตา, Example: เขาหลิ่วตาเพื่อเล็งปากกระบอกปืนไปที่เป้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอก[ēk] (x) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star  FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
ขุนน้ำขุนนาง[khunnām khunnāng] (n, exp) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility  FR: noble [ m, f ] ; noblesse [ f ]
ขุนนาง[khunnāng] (n) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility  FR: noble [ m, f ] ; noblesse [ f ]
กว่าน[kwān] (n) EN: bureaucrat ; lord ;, peer ; nobility
หลิ่วตา[liūtā] (v) EN: look with one eye; peer with one eye; squint
ไม่มีที่เปรียบ[mai mī thī prīep] (adj) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare  FR: incomparable ; sans comparaison
มอง[møng] (v) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; stare at  FR: regarder ; parcourir (des yeux)
ทัดเทียม[thatthīem] (v) EN: rival ; equal ; be about the same ; be on a par with ; be a peer of   FR: égaler ; être l'égal de ; rivaliser avec

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
peer
peers
peery
peered
peerage
peering
peerson
peerless
peer-to-peer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peer
peers
peered
peerage
peeress
peering
peerages
peerless
peeresses

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细看[xì kàn, ㄒㄧˋ ㄎㄢˋ,   /  ] peer; scan #23,201 [Add to Longdo]
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ,   /  ] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty) #32,721 [Add to Longdo]
同辈[tóng bèi, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄟˋ,   /  ] peer #51,507 [Add to Longdo]
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ,     /    ] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal #52,183 [Add to Longdo]
绝品[jué pǐn, ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄣˇ,   /  ] peerless artwork; absolute gem #85,426 [Add to Longdo]
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ,     /    ] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begutachtung { f }peer review [Add to Longdo]
Druck { m } von Kollegenpeer pressure [Add to Longdo]
Gruppendruck { m }; Erwartungsdruck (von Gleichaltrigen)peer pressure [Add to Longdo]
Peering { n } [ comp. ]peering [Add to Longdo]
Peergroup { f }; Alterskohorte { f }peer group [Add to Longdo]
Peer { m }; Mitglied des englischen Hochadelspeer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠, 束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t, adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P) #3,038 [Add to Longdo]
爵位[しゃくい, shakui] (n) peerage; court rank #6,578 [Add to Longdo]
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) #6,631 [Add to Longdo]
無双[むそう, musou] (n, adj-no) peerless; unparalleled; unparallelled; matchless #8,425 [Add to Longdo]
査読[さどく, sadoku] (n, vs) peer review; refereeing #8,634 [Add to Longdo]
華族[かぞく, kazoku] (n) noble; peer #9,826 [Add to Longdo]
叙爵[じょしゃく, joshaku] (n) conferring a peerage #19,757 [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language [Add to Longdo]
トレント[torento] (n) { comp } (See ビットトレント) Torrent; file format used with BitTorrent peer-to-peer file-sharing applications [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing [Add to Longdo]
ピアグループ[ぴあぐるーぷ, piaguru-pu] peer group [Add to Longdo]
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader [Add to Longdo]
ピアツーピア[ぴあつーぴあ, piatsu-pia] peer-to-peer [Add to Longdo]
同位エンティティ[どういエンティティ, doui enteitei] peer-entities [Add to Longdo]
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity [Add to Longdo]
同位エンティティ認証[どういエンティティにんしょう, doui enteitei ninshou] peer-entity authentication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peer \Peer\, n. [OE. per, OF. per, F. pair, fr. L. par equal.
   Cf. {Apparel}, {Pair}, {Par}, n., {Umpire}.]
   1. One of the same rank, quality, endowments, character,
    etc.; an equal; a match; a mate.
    [1913 Webster]
 
       In song he never had his peer.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Shall they consort only with their peers? --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. A comrade; a companion; a fellow; an associate.
    [1913 Webster]
 
       He all his peers in beauty did surpass. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. A nobleman; a member of one of the five degrees of the
    British nobility, namely, duke, marquis, earl, viscount,
    baron; as, a peer of the realm.
    [1913 Webster]
 
       A noble peer of mickle trust and power. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {House of Peers}, {The Peers}, the British House of Lords.
    See {Parliament}.
 
   {Spiritual peers}, the bishops and archibishops, or lords
    spiritual, who sit in the House of Lords.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peer \Peer\ (p[=e]r), v. i. [imp. & p. p. {Peered}; p. pr. & vb.
   n. {Peering}.] [OF. parir, pareir equiv. to F. para[^i]tre to
   appear, L. parere. Cf. {Appear}.]
   1. To come in sight; to appear. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       So honor peereth in the meanest habit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       See how his gorget peers above his gown! --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. [Perh. a different word; cf. OE. piren, LG. piren. Cf.
    {Pry} to peep.] To look narrowly or curiously or intently;
    to peep; as, the peering day. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Peering in maps for ports, and piers, and roads.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As if through a dungeon grate he peered.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peer \Peer\ v. t.
   To make equal in rank. [R.] --Heylin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peer \Peer\ v. t.
   To be, or to assume to be, equal. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peer
   n 1: a person who is of equal standing with another in a group
      [syn: {peer}, {equal}, {match}, {compeer}]
   2: a nobleman (duke or marquis or earl or viscount or baron) who
     is a member of the British peerage
   v 1: look searchingly; "We peered into the back of the shop to
      see whether a salesman was around"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 peer /per/
  1. bulb
  2. pear

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top