Search result for

next to

(52 entries)
(0.1652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -next to-, *next to*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
next to    [PREP] ข้างๆ, See also: อยู่ติดกับ, ต่อกัน, Syn. beside
next to nothing    [IDM] แทบจะไม่มีค่า, See also: เกือบจะไม่มีราคา
next to nothing    [IDM] เกือบไม่มีเลย, See also: มีน้อยที่สุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next to me.เคียงข้างฉัน De Marathon (2012)
Next to sunshine barbie.ที่อยู่ข้างๆ แม่ตุ๊กตาบาร์บี้ New Haven Can Wait (2008)
Because their sex pad was next to a garageเบาะที่เค้าใช้มีเซ็กส์ มันอยู่ถัดจากโรงรถที่ถูกรื้อ Not Cancer (2008)
Next to the jacket, emergency water, nail clippers, tooth brush, space blanket...นั่นก็เสื้อหนาว น้ำฉุกเฉิน ตะปู คลิป\ ยาสีฟัน ผ้าห่มอวกาศ Birthmarks (2008)
We could try that new sushi place next to my house.เราไปลอง ร้านซูชิที่เปิดใหม่ ถัดไปจากบ้านฉัน The Itch (2008)
I found these matches next to a bunch of her empty thumb bags.ฉันเจอยาพวกนี้ตรงข้าง ถุงขนาดเท่าหัวแม่โป้งของเธอ Pilot (2008)
Sometimes I wonder if you'd know what your type was if he was standing right next to you.บางทีผมก็สงสัยว่าจะรู้ไหมว่าคนแบบที่คุณชอบ อาจจะยืนอยู่ข้างๆคุณก็เป็นได้ Lancelot (2008)
And next to me is the always ravishing Dania ramirez.และที่อยู่ข้างผมนี่คือ ดาเนีย รามิเรส ผู้งดงามเสมอ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Since she chose to sit next to you make sure you be good to her, okay?ในเมื่อเธอเลือกนั่งข้างนาย ทำตัวดีๆละ เข้าใจมั๊ย Baby and I (2008)
The trespasser was next to the cart that brought in the timber.ผู้บุกรุกได้เข้ามาโดนเกวียนที่นำไม้เข้ามาในนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Pull up next to that duck.แซงรถคันนั้นไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm sure that your room... will be next to mine...ฉันแน่ใจว่านั่นห้องของเธอ .. และถัดไปก็ห้องของฉัน The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
next toA beautiful girl sat next to me.
next toA contract with that company is worth next to nothing.
next toA man came in and sat on the stool next to her.
next toAn adult tooth came in right next to a baby tooth.
next toAn old man sat next to me on the bus.
next toAt a hilarious party, one frequently finds a wet blanket sitting next to the life of the party.
next toA tall building was built next to my house.
next toAt the car wash next to the shopping mall.
next toBut now to our next topic.
next toCleanliness is next to godliness.
next toDo you mind my sitting next to you?
next toEarly next morning the circus left for the next town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าง    [PREP] next to, See also: at the side of, near, by, beside, Syn. ใกล้, ริม, Example: ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลเยาวชนยืนอยู่ข้างสนามฟุตบอล, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า อยู่ใกล้หรือชิดติดกับ
ติด    [V] next to, See also: close to, adjoin, be adjacent to, Syn. ใกล้, ชิด, Ant. ห่าง, ไกล, Example: ทางทิศเหนือของตึก เป็นห้องน้ำติดกับบันไดหนีไฟ, Thai definition: ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด เช่น ห้องติดกัน
ถัดจาก    [ADV] next to, See also: beside, Syn. ถัดไป, ต่อไป, Example: คนที่นั่งถัดจากสมชายก็คือคุณพ่อของเขาเอง
ข้างเคียง    [ADJ] beside, See also: next to, close, near, adjacent to, Syn. ข้างๆ, Ant. ห่างไกล, ห่างกัน, Example: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพักในห้องข้างเคียงกับห้องของท่านรองผู้ว่าฯ, Thai definition: ที่อยู่ชิดกัน, ที่อยู่ใกล้กันโดยไม่มีสิ่งอื่นคั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าง[prep.] (khāng) EN: next to ; at the side of ; near ; by ; beside   FR: du côté de ; à
ข้าง ๆ[prep.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside   FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté
ใกล้[prep.] (klai) EN: near ; by ; nearby ; next to   FR: à côté de ; près de ; proche de ; à proximité de
ถัด[X] (that) EN: next ; latter ; close to ; next to ; following ; succeeding   FR: après ; à côté ; à la suite
ถัดจาก[adv.] (that jāk) EN: next to   FR: à côté de
ถัดจาก...ไป[X] (that jāk ... pai) EN: next to ...   FR: à côté de ...
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; next to each other   FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
ติดกัน[adv.] (tit kan) EN: next ; next to each other   FR: auprès de ; aux côtés de ; près de

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fast nichts; so gut wie nichtsnext to nothing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) [Add to Longdo]
温石[おんじゃく, onjaku] (n) heated stone (wrapped in cloth and kept next to the body for warmth) [Add to Longdo]
狂言座[きょうげんざ, kyougenza] (n) (where the interlude kyogen actors wait) (See 間狂言) place on bridge passageway next to the rear of a noh stage [Add to Longdo]
至難[しなん, shinan] (adj-na,n,adj-no) most difficult; next to impossible; (P) [Add to Longdo]
至難の業[しなんのわざ, shinannowaza] (n) Herculean task; next to impossible undertaking [Add to Longdo]
次ぐ(P);亜ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vi) to rank next to; to come after; (P) [Add to Longdo]
小目[こもく, komoku] (n) komoku; cross next to the star (on a go game board) [Add to Longdo]
床脇[とこわき, tokowaki] (n) section of a room next to the alcove (where shelves are often placed) [Add to Longdo]
笛柱[ふえばしら, fuebashira] (n) upstage left pillar (on a noh stage), next to the flute player [Add to Longdo]
鼻の先[はなのさき, hananosaki] (exp) (1) in front of your nose; right next to you; (2) tip of one's nose [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ái, ㄞˊ, ] next to; suffer (hunger); endure; drag out; delay; stall; play for time [Add to Longdo]
靠走廊[kào zǒu láng, ㄎㄠˋ ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, ] next to the aisle; aisle (seat on aircraft) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top