ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concourse

K AA1 N K AO2 R S   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concourse-, *concourse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concourse[N] การมาด้วยกัน
concourse[N] ฝูงชน, Syn. crowd, throng

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concourse(คอน'คอร์ส) n. ชุมนุมชน,ทางรถยนต์,ทางเดิน,ถนนขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้สองข้างทาง,บริเวณสำหรับแข่งขัน,ลานกว้างมาก,การรวมกลุ่ม, Syn. assembling,assembly

English-Thai: Nontri Dictionary
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm staring straight down on the main concourse.ผมกำลังดูที่โถงหลัก Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
They're going to storm the north concourse doors on my command.พวกเขาจะโจมตีประตูทิศเหนือเมื่อผมสั่ง Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I'm staring straight down on the main concourse.คนร้าย 6 คนสวมเสื้อกั๊กติดระเบิด Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I've got two security doors on the northeast side of the concourse-- both are chained, but currently unguarded.2 บานทางฝั่งตอ.เหนือของโถงหลัก ถูกล่ามโซ่ไว้แต่ไม่มีคนเฝ้า โอเค ส่งหน่วยสอดแนมไปที่กำแพงตอ.เหนือ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
JIMMY: On the walkway, heading towards the concourse, sir.บนทางเดินไปสถานีครับท่าน The Bourne Ultimatum (2007)
It appears that he was gunned down right in the middle of the Waterloo Station concourse around 3:45 this afternoon in full view of hundreds of commuters.พบว่าเขาถูกยิง ตรงนี้กลางฝูงชนในสถานีวอเตอร์ลู ประมาณ 3.45 น. The Bourne Ultimatum (2007)
The airplane boards at 1:50 at gate 51 on concourse "c."เครื่องออกเวลา 1.50 นาฬิกา ประตู 51 เครื่อง C Smoke and Steel (2010)
So we might push back from the gate concourse.เพื่อเราจะนำเครื่องขึ้น Smoke and Steel (2010)
We're all eyes on Benford. He's leaving the concourse. We can't lose him.ทุกคนเฝ้าจับตาเบนฟอร์ดเอาไว้ เขากำลังออกไป ทางประตู อย่าให้หายลับตาไป The Garden of Forking Paths (2010)
- No. Walk back through the concourse.ไม่ต้อง เดินกลับไปเข้าฝูงชน Betrayals (2011)
Grand Concourse, 164th Street.แกรนด์คอนคอร์ส ตรงถนน 164 American Hustle (2013)
Patterned our concourse with boulevards of generous proportion and exquisite grace.และยังวางผังเมืองพร้อมถนนหนทาง ที่ใหญ่โตกว้างขวาง และสวยงาม The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCOURSE    K AA1 N K AO2 R S
CONCOURSES    K AA1 N K AO2 R S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concourse    (n) kˈɒŋkɔːs (k o1 ng k oo s)
concourses    (n) kˈɒŋkɔːsɪz (k o1 ng k oo s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンコース[, konko-su] (n) concourse; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concourse \Con"course\, n. [F. concours, L. concursus, fr.
   concurrere to run together. See {Concur}.]
   1. A moving, flowing, or running together; confluence.
    [1913 Webster]
 
       The good frame of the universe was not the product
       of chance or fortuitous concourse of particles of
       matter.                --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. An assembly; a gathering formed by a voluntary or
    spontaneous moving and meeting in one place.
    [1913 Webster]
 
       Amidst the concourse were to be seen the noble
       ladies of Milan, in gay, fantastic cars, shining in
       silk brocade.             --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. The place or point of meeting or junction of two bodies.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The drop will begin to move toward the concourse of
       the glasses.             --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   4. An open space where several roads or paths meet; esp. an
    open space in a park where several roads meet.
    [1913 Webster]
 
   5. Concurrence; cooperation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The divine providence is wont to afford its
       concourse to such proceeding.     --Barrow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concourse
   n 1: a large gathering of people [syn: {multitude}, {throng},
      {concourse}]
   2: a wide hallway in a building where people can walk
   3: a coming together of people [syn: {concourse}, {confluence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top