หรือคุณหมายถึง headmistreß?
Search result for

headmistress

(20 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headmistress-, *headmistress*, headmistres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headmistress[N] ครูใหญ่ผู้หญิง (โรงเรียนเอกชน), See also: อาจารย์ใหญ่ผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headmistress(-'มิสทริส) n. ครูใหญ่ผู้หญิง, See also: headmistressship n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that what you told headmistress Queller, that you don't care about all the school you've missed?นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกกับอาจารย์ใหญ่งั้นหรอ ว่าลูกไม่สนเรื่องโดดเรียนไปมากแค่ไหน? The Serena Also Rises (2008)
Is that what you told headmistress Queller,// นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกครูใหญ่งั้นหรอ New Haven Can Wait (2008)
Our headmistress, Slim, likes to oppress me, 'cause I caught her once with her skirt in her knickers.อาจารย์ใหญ่ สลิม ชอบหาเร่องฉัน เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันเห็น กระโปรงเธอติดที่กางเกงใน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Georgia Nicolson. Headmistress' office, now.จอร์เจีย นิโคลสัน ไปห้องครูใหญ่เดี๋ยวนี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He called Headmistress Queller at home at night on Christmas Eve.จิงๆแล้วเขาโทรหาครูใหญ่เควลเลอร์ คืนวันคริสมาสต์อีฟ ที่บ้าน In the Realm of the Basses (2009)
Headmistress Queller, Charles is in no state to represent himself...ครูเควลเลอร์คะ ชาร์ลไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในตอนนี้ แล้วคุณนายแบสก็ In the Realm of the Basses (2009)
Headmistress, no court of law could find him guilty of a crime.ท่าน ผ.อ. คะ ไม่มีศาลไหนชี้ได้ว่าเขาผิด แล้วเราจะกล่าวโทษได้ยังไง In the Realm of the Basses (2009)
For you, headmistress, anything.สำหรับท่าน ผ.อ. ครับ ได้เสมอ In the Realm of the Basses (2009)
Daddy? I need you to call Headmistress Queller.พ่อ หนูอยากให้พ่อโทรหาครูเควลเลอร์ In the Realm of the Basses (2009)
I need to see the headmistress.ฉันต้องไปหาครูใหญ่ You've Got Yale! (2009)
The headmistress-- if she knew about this grade--ครูใหญ่- - ถ้าเธอรู้เกรดนี่ You've Got Yale! (2009)
Hello, headmistress queller.สวัสดีค่ะ ครูใหญ่ You've Got Yale! (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEADMISTRESS    HH EH1 D M IH2 S T R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headmistress    (n) (h e1 d m i1 s t r i s)
headmistresses    (n) (h e1 d m i1 s t r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktorin {f} | Direktorinnen {pl}headmistress | headmistresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
校長先生[こうちょうせんせい, kouchousensei] (n) (hon) school principal; school headmaster; school headmistress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  headmistress
      n 1: a woman headmaster

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top