Search result for

mense

(46 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mense-, *mense*
Possible hiragana form: めんせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
menses[N] ประจำเดือน, See also: ระดู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
menses(เมน'ซีซ) n. การมีประจำเดือน,การมีระดู
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มโหฬาร,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,ดีมาก,เลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge,vast ###A. small,little

English-Thai: Nontri Dictionary
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mensesระดู, ประจำเดือน [ดู menstruation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
menses; catamenia; emmeniaระดู, ประจำเดือน [มีความหมายเหมือนกับ menstruation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mensesระดู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay. I believe she's experiencing her menses.ผมเชื่อว่าเธอกำลังมีประจำเดือน The Zazzy Substitution (2010)
Yes. In fact, our menses are synchronized.ใช่ ที่จริง รอบเดือนของพวกเราตรงกัน The 21-Second Excitation (2010)
You get tenses for menses.พวกเธอได้มีประจำเดือนมา 10 รอบแล้ว Sexy (2011)
Oh, wait. Maybe our menses are finally syncing up. Bernadette?เราแค่ลองชุด-- The Isolation Permutation (2011)
Estrogen levels high intervals between menses holding steady.ระดับฮอร์โมนหญิงสูง ช่วงเวลาระหว่างประจำเดือน มั่นคง Underworld Awakening (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อมโลหิต[N] menses, See also: menstruation, monthly, Syn. ระดู, ประจำเดือน, เมนส์, Thai definition: เลือดระดูผู้หญิง
ระดู[N] menses, See also: menstruation, Syn. ประจำเดือน, รอบเดือน, เมนส์, Example: จำนวนคนไข้โรคจิตที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการหมดระดูมีน้อยมาก, Thai definition: เลือดประจำเดือนที่ถูกขับถ่ายจากมดลูกออกมาทางช่องคลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
กว้างใหญ่[adj.] (kwāngyai) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive   FR: vaste ; immense ; étendu
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly   
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme ; grandiose
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
ประจำเดือน[n.] (prajamdeūoen) EN: period ; menstruation ; menses   FR: règles [fpl] ; menstruation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MENSER    M EH1 N S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
menses    (n) (m e1 n s ii z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
面接[めんせつ, mensetsu] (n) การสอบสัมภาษณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
免責[めんせき, menseki] ยกเว้นความรับผิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
メンス[, mensu] (n) menses (ger [Add to Longdo]
圧迫面接[あっぱくめんせつ, appakumensetsu] (n) stress interview [Add to Longdo]
英緬戦争[えいめんせんそう, eimensensou] (n) Anglo-Burmese Wars (1823-1826, 1852-1853, 1885-1887) [Add to Longdo]
延床面積[のべゆかめんせき, nobeyukamenseki] (n) total floor space [Add to Longdo]
画面静止[がめんせいし, gamenseishi] (n) {comp} screen capture [Add to Longdo]
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about) [Add to Longdo]
月の障り[つきのさわり, tsukinosawari] (n) menses [Add to Longdo]
月役[つきやく, tsukiyaku] (n) (See 月経,月の障り,月の物) menstruation; menses; period [Add to Longdo]
建築面積[けんちくめんせき, kenchikumenseki] (n) building area [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
画面静止[がめんせいし, gamenseishi] screen capture [Add to Longdo]
接触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection) [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
免責[めんせき, menseki] Befreiung_von_der_Verantwortung, Befreiung_von_der_Pflicht [Add to Longdo]
面接[めんせつ, mensetsu] Gespraech, Interview [Add to Longdo]
面積[めんせき, menseki] Flaeche, Flaecheninhalt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mense \Mense\, n. [OE. menske, AS. mennisc human, man. See
   {Man}.]
   Manliness; dignity; comeliness; civility. [Prov. Eng. &
   Scot.] -- {Mense"ful}, a. -- {Mense"less}, a.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mense \Mense\, v. t.
   To grace. [Prov. Eng. & Scot.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top