ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

menstruation

M EH2 N S T R UW0 EY1 SH AH0 N   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -menstruation-, *menstruation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
menstruation[N] การมีประจำเดือน, See also: การมีระดู, ระยะเวลาที่มีประจำเดือน, Syn. menses, menarche, period

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
menstruation(เมนสทรูเอ'เชิน) n. การมีประจำเดือน,ระยะเวลาที่มีประจำเดือน

English-Thai: Nontri Dictionary
menstruation(n) การมีประจำเดือน,การมีเมนส์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
menstruation๑. ระดู, ประจำเดือน [มีความหมายเหมือนกับ catamenia; emmenia; menses]๒. การมีระดู, การมีประจำเดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
menstruationระดู, ประจำเดือน [ดู menses] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Menstruationระดู [TU Subject Heading]
menstruationประจำเดือน, การที่ผนังชั้นในของมดลูกหลุดลอก แล้วถูกขับออกมาทางช่องคลอด เนื่องจากไม่มีการปฏิสนธิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Menstruationการมีระดู, เลือดออก, ประจำเดือน, การมีประจำเดือน, ระดู, การมีรอบเดือน, [การแพทย์]
Menstruation Cycleการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือน [การแพทย์]
Menstruation disordersระดูผิดปกติ [TU Subject Heading]
Menstruation Disordersระดูผิดปกติ [การแพทย์]
Menstruation, Anovularระดูที่ไม่มีการตกไข่ [การแพทย์]
Menstruation, Anovulatoryประจำเดือนที่ไม่มีไข่ตก [การแพทย์]
Menstruation, Disorders ofความผิดปกติของการมีระดู [การแพทย์]
Menstruation, Irregularประจำเดือนมาไม่ปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
menstruationIs your menstruation normal?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟแดง[N] period, See also: menstruation, Example: สาวคนรักของเขามีรอบเดือน เขาจึงไม่กล้าฝ่าไฟแดงเพราะเป็นคนรักความสะอาด, Thai definition: ภาวะที่มีประจำเดือน, Notes: (ปาก)
ต่อมโลหิต[N] menses, See also: menstruation, monthly, Syn. ระดู, ประจำเดือน, เมนส์, Thai definition: เลือดระดูผู้หญิง
ระดู[N] menses, See also: menstruation, Syn. ประจำเดือน, รอบเดือน, เมนส์, Example: จำนวนคนไข้โรคจิตที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการหมดระดูมีน้อยมาก, Thai definition: เลือดประจำเดือนที่ถูกขับถ่ายจากมดลูกออกมาทางช่องคลอด
ประจำเดือน[N] monthly period, See also: menstruation, menstrual period, menses, period, Syn. ระดู, รอบเดือน, เมนส์, Example: ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย (อาการเศร้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟแดง[n.] (fai daēng) EN: period ; menstruation   FR: règles [fpl]
ประจำเดือน[n.] (prajamdeūoen) EN: period ; menstruation ; menses   FR: règles [fpl] ; menstruation [f]
ระดู[n.] (radū) EN: menses ; menstruation   FR: règles [fpl] ; menstruation [f] ; menstrues [fpl] (vx)
ตกเลือด[v.] (tokleūat) EN: have excessive menstruation ; have a miscarriage   

CMU English Pronouncing Dictionary
MENSTRUATION    M EH2 N S T R UW0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
menstruation    (n) mˌɛnstruˈɛɪʃən (m e2 n s t r u ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
月经[yuè jīng, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄥ, / ] menstruation; a woman's period, #10,358 [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, ] menstruation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menstruation {f}; Menorrhö {f}; Menorrhöe {f}menstruation; menorrhea [Am.]; menorrhoea [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下り物[おりもの, orimono] (n) (1) afterbirth; (2) menstruation; (3) vaginal discharge [Add to Longdo]
月の物[つきのもの, tsukinomono] (n) menstruation [Add to Longdo]
月経[げっけい, gekkei] (n,adj-no) menstruation; menstrual period; (P) [Add to Longdo]
月事[げつじ, getsuji] (n) menstruation [Add to Longdo]
月役[つきやく, tsukiyaku] (n) (See 月経,月の障り,月の物) menstruation; menses; period [Add to Longdo]
初花[はつはな, hatsuhana] (n) first flower of the season or year; first flowering on a plant; first menstruation [Add to Longdo]
初経[しょけい, shokei] (n) first menstruation [Add to Longdo]
初潮[しょちょう, shochou] (n) first menstruation [Add to Longdo]
生理[せいり, seiri] (n,adj-no) (1) physiology; (2) (See 月経) menstruation; one's period; menses; (P) [Add to Longdo]
赤日[せきじつ, sekijitsu] (n) (sl) (obsc) menstruation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Menstruation \Men`stru*a"tion\, n.
   The discharge of the menses; also, the state or the period of
   menstruating.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 menstruation
   n 1: the monthly discharge of blood from the uterus of
      nonpregnant women from puberty to menopause; "the women
      were sickly and subject to excessive menstruation"; "a
      woman does not take the gout unless her menses be stopped"
      --Hippocrates; "the semen begins to appear in males and to
      be emitted at the same time of life that the catamenia
      begin to flow in females"--Aristotle [syn: {menstruation},
      {menses}, {menstruum}, {catamenia}, {period}, {flow}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 menstruation /mɑ̃stʀyasjɔ̃/ 
  menstruation

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Menstruation /mɛnstruːatsiːoːn/ 
  menstruation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top