ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marvellous

M AA1 R V AH0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marvellous-, *marvellous*, marvellou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marvellous(adj) ประหลาดมาก, See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้, Syn. terrific, wonderful
marvellous(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
marvellously(adv) อย่างน่าประหลาดมาก, Syn. unusually, wondrously, magically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marvellous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ, น่าพิศวง, ดีเลิศ, ดีเด่น, ยิ่งใหญ่, เหลือเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous

English-Thai: Nontri Dictionary
marvellous(adj) มหัศจรรย์, เหลือเชื่อ, น่าพิศวง, ยิ่งใหญ่, ดีเลิศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's been marvellous advances in surgery, thanks to war.มีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ ในการผ่าตัดขอบคุณสงคราม How I Won the War (1967)
"Oh, what a marvellous arse"โอ้, สิ่งซึ่ง arse น่าประหลาดใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We want a marvellous weddingเราต้องการการสมรสน่าประหลาดใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She's a marvellous woman, -ดีจัง! หล่อนวิเศษมาก, Suspiria (1977)
- Thank you, Max, for that marvellous introduction.- ขอบใจ, แม็กซ์ สำหรับการแนะนำตัวที่เยี่ยม. Hocus Pocus (1993)
Now wouldn't it be marvellous if we have one of those prices for everything?ทีนี้ มันไม่วิเศษหรอกหรือ ถ้าเราทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาที่ซื้อขายได้? The Corporation (2003)
That's a marvellous image, Walter.นั่นเป็นภาพที่น่าประหลาด วอลเตอร์ The Woodsman (2004)
The audience will love this marvellous performance.วงอนิมามีความครบถ้วน ผู้ชมจะรักการแสดงที่ล้ำเลิศของพวกเขา The Page Turner (2006)
-What marvellous names.-ชื่อเท่ห์จัง Atonement (2007)
Simple, clean lines, good lawns, marvellous for children.ง่ายเส้นสะอาดสนามหญ้าที่ดียิ่งสำหรับเด็ก Revolutionary Road (2008)
It's like the European houseleek, only these have the most marvellous little yellow blossoms.มันก็เหมือนกับการ Houseleek ยุโรป เพียงเหล่านี้มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดดอกสีเหลืองเล็ก ๆ น้อย ๆ Revolutionary Road (2008)
It's a marvellous facility and the treatments seem to be doing wonders for him.มันเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ และการรักษาที่ดูเหมือนจะทำสิ่งมหัศจรรย์สำหรับเขา Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marvellousAfter doing quality work, his average has gone up marvellously.
marvellousThe band played marvellously under the baton of a new conductor.
marvellousYour hat matches your dress marvellously.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอดเยี่ยม[yøtyiēm] (adj) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior  FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MARVELLOUS M AA1 R V AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marvellous (j) mˈaːvələs (m aa1 v @ l @ s)
marvellously (a) mˈaːvələsliː (m aa1 v @ l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wundersylphe { f } [ ornith. ]Marvellous Spatuletail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
驚異的[きょういてき, kyouiteki] (adj-na) wonderful; astounding; marvellous [Add to Longdo]
不思議なほど[ふしぎなほど, fushiginahodo] (exp) wondrous; marvellous; uncanny; like a charm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 marvellous \marvellous\ adj.
   Marvelous.
 
   Syn: improbable, marvelous, tall(prenominal).
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marvelous \Mar"vel*ous\, a. [OE. merveillous, OF. merveillos, F.
   Merveilleux. See {Marvel}, n.] [Written also {marvellous}.]
   1. Exciting wonder or surprise; astonishing; wonderful.
    [1913 Webster]
 
       This is the Lord's doing; it is marvelous in our
       eyes.                 --Ps. cxiii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   2. Partaking of the character of miracle, or supernatural
    power; incredible; so improbable as to defy belief.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The marvelous fable includes whatever is
       supernatural, and especially the machines of the
       gods.                 --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {The marvelous}, that which exceeds natural power, or is
    preternatural; that which is wonderful; -- opposed to {the
    probable}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wonderful; astonishing; surprising; strange; improbable;
     incredible.
 
   Usage: {Marvelous}, {Wonderful}. We speak of a thing as
      wonderful when it awakens our surprise and admiration;
      as marvelous when it is so much out of the ordinary
      course of things as to seem nearly or quite
      incredible.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marvellous
   adj 1: extraordinarily good or great ; used especially as
       intensifiers; "a fantastic trip to the Orient"; "the film
       was fantastic!"; "a howling success"; "a marvelous
       collection of rare books"; "had a rattling conversation
       about politics"; "a tremendous achievement" [syn:
       {fantastic}, {grand}, {howling(a)}, {marvelous},
       {marvellous}, {rattling(a)}, {terrific}, {tremendous},
       {wonderful}, {wondrous}]
   2: being or having the character of a miracle [syn: {marvelous},
     {marvellous}, {miraculous}]
   3: too improbable to admit of belief; "a tall story" [syn:
     {improbable}, {marvelous}, {marvellous}, {tall(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top