ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marginal

M AA1 R JH AH0 N AH0 L   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marginal-, *marginal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marginal[ADJ] เล็กและไม่สำคัญ, See also: เล็กน้อย, ซึ่งไม่จำเป็น, Syn. so-so, minimal
marginal[ADJ] ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย (ทางการเมือง)
marginal[ADJ] ซึ่งอยู่ในขอบของหน้ากระดาษ, See also: เกี่ยวกับขอบ, เกี่ยวกับขอบเขต, เกี่ยวกับพรมแดน, Syn. limited, peripheral
marginally[ADV] อย่างมีขอบเขต
marginalise[VT] ทำให้ไม่มีความสำคัญ
marginality[N] การทำให้มีขอบเขต
marginalize[VT] ทำให้ไม่มีความสำคัญ
marginalisation[N] การทำให้ไม่มีความสำคัญ
marginalization[N] การทำให้ไม่มีความสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marginal(มาร์'จิเนิล) adj. เกี่ยวกับขอบเขต,เกือบใช้ไม่ได้,เกือบขาดทุน,ร่อแร่,ขายในราคาเกือบขาดทุน., See also: marginality n. marginally adv.
marginal noteข้อความที่ส่วนของ

English-Thai: Nontri Dictionary
marginal(adj) ตรงริม,ตรงขอบ,ร่อแร่,เกือบขาดทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marginal abscessฝีขอบทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marginal densityความหนาแน่นตามขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
marginal distributionการแจกแจงตามขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
marginal gingival groove; free gingival grooveแนวเว้าเหงือกอิสระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
marginal growthการเติบโตแนวขอบใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marginal initialsเซลล์เริ่มต้นแนวขอบใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marginal meristemเนื้อเยื่อเจริญแนวขอบใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marginal placentaพลาเซนตาแนวเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marginal ridgeสันริมฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
marginal seaทะเลชายอาณาเขต, ทะเลชายขอบทวีป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marginal Abatement Cost Curvesเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้าย [เศรษฐศาสตร์]
marginal costค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยในการผลิต เมื่อจำนวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในต้นทุน ดังนั้นทุกๆ หน่วยการผลิตที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ต้นทุนรวมจะเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยอาจจะลดลง เป็นต้น โดยทั่วไปอย่างง่ายๆ จะคิดจากต้นทุนของหน่วยการผลิตใมหม่ลบด้วยต้นทุนของหน่วยผลิตเดิมก็จะได้ส่วนต่างของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง [เศรษฐศาสตร์]
Marginal depositเงินประกัน [การบัญชี]
Marginal Plants พืชชายน้ำ
พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เปล่า ขึ้นในบริเวณ แหล่งน้ำจืดตามชายน้ำ ริมตลิ่ง หรือหนองน้ำที่มีน้ำท่วมขังตื้นๆ โดยทั่วไป จะมีรากหรือทั้งรากและลำต้นเจริญอยู่ในพื้นดิน และส่งลำต้นบางส่วน ใบ และดอกขึ้นมาเหนือน้ำ เช่น ผักเป็ดน้ำ หญ้าต่างๆ พืชน้ำประเภทนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับพืชโผล่เหนือน้ำจนบางครั้งไม่สามารถแยก ได้ชัดเจน เช่น ผักตบไทย โสน [สิ่งแวดล้อม]
Marginal Worker ผู้ที่ทำงานบางครั้งบางคราว
บุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางเศรษฐกิจเป็นครั้งคราวเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
marginalisation (marginalization)การถูกเบียดตกขอบ สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออนาคตการพัฒนาและเศรษฐกิจของประเทศใด ประเทศหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่มีบูรณาการ (integration) เพิ่มขึ้น สภาพการณ์ดังกล่าวมักถูกมองว่าเกิดขึ้นควบคู่ไปกับโลกาภิวัตน์ และประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดมีโอกาสเสี่ยงที่จะตกอยู่ใน สภาวการณ์นี้ เนื่องจากประสบความยากลำบากในการปฏิบัติตามพันธกรณีการเปิดเสรีทางการค้า กอปรกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ประเทศเหล่านี้พึ่งพาตกต่ำลง [การทูต]
Marginality, Socialความเป็นชายขอบทางสังคม [TU Subject Heading]
Marginalsinusโพรงหลอดเลือดดำที่ขอบรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, I gotta live for 50 days... inside a Rover, with marginal life support... the size of a small van.ดังนั้นฉันจึงต้องสดสำหรับ 50 วัน ภายในรถแลนด์โรเวอร์ที่มีการช่วยชีวิตชายขอบ ขนาดเล็กรถตู้ The Martian (2015)
Well, maybe, but, Blair, what is a lifetime of blackmailing authority figures and casting out townies if it doesn't add up to the ability to at least feign a marginal level of happiness at an office party?อาจจะ แต่แบลร์ อะไรที่เป็นสิ่งทำมาตลอดชีวิิตทั้งการแบลคเมลล์ และการไล่ออกจากเมือง The End of the Affair? (2012)
I mean, a girl like yourself with marginal social standing, takes out her hostility by striking the popular girl.ผมหมายถึง ผู้หญิงอย่างพวกคุณ ด้วยภาวะทางสังคม ระบายความเกลียดชัง The Death of the Queen Bee (2010)
Is marginal at best.มันเล็กแล้วก็เยี่ยม Air: Part 1 (2009)
And these are not marginal experiments they are the mainstay of large numbers of communities across the world.นี่ไม่ใช่การทดลองที่ชายขอบ แต่เป็นหัวใจหลักของ ชุมชนมากมายทั่วโลก The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marginalThere is only a marginal difference between the two.

CMU English Pronouncing Dictionary
MARGINAL    M AA1 R JH AH0 N AH0 L
MARGINALLY    M AA1 R JH AH0 N AH0 L IY0
MARGINALIZE    M AA1 R JH AH0 N AH0 L AY2 Z
MARGINALIZED    M AA1 R JH AH0 N AH0 L AY2 Z D
MARGINALIZES    M AA1 R JH AH0 N AH0 L AY2 Z IH0 Z
MARGINALIZING    M AA1 R JH AH0 N AH0 L AY2 Z IH0 NG
MARGINALIZATION    M AA2 R JH AH0 N AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marginal    (j) mˈaːʤɪnl (m aa1 jh i n l)
marginally    (a) mˈaːʤɪnəliː (m aa1 jh i n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注释[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ, / ] marginal notes; annotation; to annotate; to add comments to text, #21,126 [Add to Longdo]
边际成本[biān jì chéng běn, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, / ] marginal cost [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzkosten {pl}marginal cost [Add to Longdo]
Marginalisierung {f}marginalization [Add to Longdo]
Randbemerkung {f} | Randbemerkungen {pl}marginal note; passing remark | marginalia [Add to Longdo]
Randfigur {f}marginal figure [Add to Longdo]
Randkerbung {f}marginal notch [Add to Longdo]
marginalisierento marginalize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マージナル[, ma-jinaru] (n) marginal [Add to Longdo]
マージナルコスト[, ma-jinarukosuto] (n) marginal cost [Add to Longdo]
マージナルスポーツ[, ma-jinarusupo-tsu] (n) marginal sports [Add to Longdo]
マージナルマン[, ma-jinaruman] (n) marginal man [Add to Longdo]
マージンドコーラルフィッシュ[, ma-jindoko-rarufisshu] (n) margined coralfish (Chelmon marginalis); Western beaked butterflyfish; Willemawillum [Add to Longdo]
限界検査[げんかいけんさ, genkaikensa] (n) {comp} marginal test; marginal check [Add to Longdo]
限界効用[げんかいこうよう, genkaikouyou] (n) marginal utility [Add to Longdo]
限界効用均等の法則[げんかいこうようきんとうのほうそく, genkaikouyoukintounohousoku] (n) law of equimarginal utility [Add to Longdo]
限界効用逓減の法則[げんかいこうようていげんのほうそく, genkaikouyouteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal utility [Add to Longdo]
限界試験[げんかいしけん, genkaishiken] (n) {comp} marginal test; marginal check [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
限界検査[げんかいけんさ, genkaikensa] marginal test, marginal check [Add to Longdo]
限界試験[げんかいしけん, genkaishiken] marginal test, marginal check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marginal \Mar"gin*al\, a. [Cf. F. marginal.]
   1. Of or pertaining to a margin.
    [1913 Webster]
 
   2. Written or printed in the margin; as, a marginal note or
    gloss.
    [1913 Webster]
 
   3. At the lower limit; barely sufficient; as, of marginal
    utility.
    [PJC] marginal cost

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marginal
   adj 1: at or constituting a border or edge; "the marginal strip
       of beach" [syn: {fringy}, {marginal}]
   2: of questionable or minimal quality; "borderline grades";
     "marginal writing ability" [syn: {borderline}, {marginal}]
   3: just barely adequate or within a lower limit; "a bare
     majority"; "a marginal victory" [syn: {bare(a)}, {marginal}]
   4: producing at a rate that barely covers production costs;
     "marginal industries"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 marginal
  adj.
 
   [common]
 
   1. [techspeak] An extremely small change. ?A marginal increase in {core}
   can decrease {GC} time drastically.? In everyday terms, this means that it
   is a lot easier to clean off your desk if you have a spare place to put
   some of the junk while you sort through it.
 
   2. Of little merit. ?This proposed new feature seems rather marginal to
   me.?
 
   3. Of extremely small probability of {win}ning. ?The power supply was
   rather marginal anyway; no wonder it fried.?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top