Search result for

mare

(71 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mare-, *mare*
Possible hiragana form: まれ
English-Thai: Longdo Dictionary
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mare[N] ม้าหรือลาตัวเมีย, See also: ม้าตัวเมียที่โตเต็มที่, Syn. femalehorse, brood, filly
mare[N] ฝันร้าย (คำโบราณ), Syn. nightmare
mare[N] พื้นที่ราบและกว้างใหญ่บนดวงจันทร์ ดาวพุธ หรือดาวอังคาร, Syn. moonscape, rill
Marengo[N] หมู่บ้านในอิตาลี
mare's-nest[N] สิ่งลวงตา, Syn. deception, hoax
mare nostrum[N] ชื่อโรมันของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mare(แมร์) n. ม้าตัวเมียที่โตเต็มที่,สัตว์ตัวเมียที่โตเต็มที่
amarelle(แอม' มะเรล) n. ต้นเชอร์รี่เปรี้ยวจำพวก Prunus ceasus (sour cherry)
broodmaren. ม้าตัวเมียสำหรับผสมพันธุ์
nightmare(ไนทฺ'แมร์) n. ฝันร้าย,สภาวะที่โศกเศร้า

English-Thai: Nontri Dictionary
mare(n) แม่ม้า,ลาตัวเมีย
nightmare(n) ฝันร้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mrs. Schindler, Marek.มิสซิสชินด์เลอร์... มาเร็ค Schindler's List (1993)
Il Mare" IL MARE " ลิขิตรักข้ามเวลา Il Mare (2000)
"IL MARE". It means the "sea".ชื่อ "อิล มาเร่" ครับ มันหมายถึง "ทะเล" น่ะครับ Il Mare (2000)
It's "Il Mare"."อิล มาเร่" ค่ะ Il Mare (2000)
"il mur", "Il Mare", same difference.ก็เหมือนกันแหละ Il Mare (2000)
I'm the first occupant of "Il Mare".ผมเป็นผู้เช่ารายแรกของบ้าน "อิล มาเร่" Il Mare (2000)
P.S. How did you know this place is called Il Mare?ป.ล. คุณรู้ได้ยังไงว่าบ้านหลังนี้ชื่อ "อิล มาเร่" Il Mare (2000)
He was wandering around Il Mare when I found him.ตอนที่ฉันเจอมัน มันก็เดินไปเดินมาอยู่แถวๆ "อิล มาเร่" นี่ล่ะ Il Mare (2000)
That's "Il Mare"."อิล มาเร่" นี่! Il Mare (2000)
Il Mare looks like a lonely place.ฉันหวังว่าคุณจะค้นพบความสงบในตัวคุณ Il Mare (2000)
Il Mare can make you feel so alone."อิล มาเร่" สามารถทำให้คนรู้สึกเดียวดายได้นะ Il Mare (2000)
You wished me good fortune at Il Mare.คุณขอให้ "อิล มาเร่" นำโชคดีมาสู่ผม Il Mare (2000)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้า[N] horse, See also: mare, steed, stallion, pony, colt, Equus caballus, Syn. อาชา, พาชี, อัศว, อัสดร, วลาหก, สินธพ, แสะ, หัย, , Example: รถยนต์ช่วยลดปริมาณการใช้ม้าและเกวียนเป็นพาหนะลงไปได้มาก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์สี่เท้า มีกีบทึบ แผงคอยาว มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะขับขี่และเทียมรถ
ม้า[N] horse, See also: mare, steed, stallion, pony, colt, Equus caballus, Syn. อาชา, พาชี, อัศว, อัสดร, วลาหก, สินธพ, แสะ, มัย, Example: รถยนต์ช่วยลดปริมาณการใช้ม้าและเกวียนเป็นพาหนะลงไปได้มาก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์สี่เท้า มีกีบทึบ แผงคอยาว มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะขับขี่และเทียมรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึง[n.] (beung) EN: swamp ; marsh   FR: marais [m] ; marécage [m]
บ่อ[n.] (bø) EN: pond ; pool   FR: mare [f] ; bassin [m]
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ช่างเหล็ก[n.] (chang lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างตีเหล็ก[n.] (chang tī lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
ฝันร้าย[n. exp.] (fan rāi) EN: nightmare ; bad dream   FR: cauchemar [m] ; mauvais rêve [m] ; rêve affreux [m]
ฝันร้าย[v. exp.] (fan rāi) EN: have a nightmare ; have bad dreams   FR: faire des cauchemars ; faire de mauvais rêves ; cauchemarder (fam.)
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide   FR: début de la marée montante [m]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
คลื่นยักษ์[n. exp.] (khleūn yak) EN: tsunami   FR: raz-de-marée [m] ; tsunami [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARE    M EH1 R
MARES    M EH1 R Z
MARET    M AA1 R EY0 T
MAREZ    M AA0 R EH1 Z
MAREK    M AA1 R EH0 K
MAREAN    M AA0 R IY1 N
MARESH    M AE1 R AH0 SH
MARENO    M AA0 R EH1 N OW0
MARE'S    M EH1 R Z
MARETT    M AE1 R EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mare    (n) (m e@1 r)
mares    (n) (m e@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stute {f} [zool.] | Stuten {pl}mare | mares [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
とまれ[, tomare] (adv) (See 兎も有れ) anyway; in any case [Add to Longdo]
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular [Add to Longdo]
アマレット[, amaretto] (n) amaretto (ita [Add to Longdo]
タマレ;タマレス;タマーレ;タマーレス[, tamare ; tamaresu ; tama-re ; tama-resu] (n) tamale (spa [Add to Longdo]
テレコムマレーシア[, terekomumare-shia] (n) {comp} Telecom Malaysia [Add to Longdo]
ナイトメア[, naitomea] (n) nightmare [Add to Longdo]
マーマレード;ママレード[, ma-mare-do ; mamare-do] (n) marmalade [Add to Longdo]
マレーガビアル[, mare-gabiaru] (n) false gharial (Tomistoma shlegelii) [Add to Longdo]
マレーシア[, mare-shia] (n) Malaysia; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
母马[mǔ mǎ, ㄇㄨˇ ㄇㄚˇ, / ] mare [Add to Longdo]
[lái, ㄌㄞˊ, ] mare [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレコムマレーシア[てれこむまれーしあ, terekomumare-shia] Telecom Malaysia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mare \Mare\, n. [AS. mara incubus; akin to OHG. & Icel. mara;
   cf. Pol. mora, Bohem. m[*u]ra.] (Med.)
   Sighing, suffocative panting, intercepted utterance, with a
   sense of pressure across the chest, occurring during sleep;
   the incubus; -- obsolete, except in the compound nightmare.
   [1913 Webster]
 
      I will ride thee o' nights like the mare. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mare \Mare\ (m[^a]r), n. [OE. mere, AS. mere, myre, fem of AS.
   mearh horse, akin to D. merrie mare, G. m[aum]hre, OHG. marah
   horse, meriha mare, Icel. marr horse, OCelt. marka (Pausan.
   19, 19,4), Ir. marc, W. march. Cf. {Marshal}.]
   The female of the horse and other equine quadrupeds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 maria \maria\ n. pl.
   1. (Astron.) Plural form of {mare}, a dark region of
    considerable extent on the surface of the moon.
    [WordNet 1.5]
 
   2. (Bot.) A valuable timber tree of Panama.
 
   Syn: Calophyllum longifolium.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mare
   n 1: female equine animal [syn: {mare}, {female horse}]
   2: a dark region of considerable extent on the surface of the
     moon [syn: {mare}, {maria}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mare [marə]
   fame; hearsay; renown; repute; rumor; rumour
   advice; announcement; communication; message; notice; report
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 mare
   sea
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 Mare
    Arabian Sea
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 mare
    sea
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top