ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colt

K OW1 L T   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colt-, *colt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colt[N] คนหนุ่มที่ไม่มีประสบการณ์
colt[N] ลูกม้าตัวผู้อายุไม่เกิน 4 ปี, Syn. foal, yearling, mustang
coltish[ADJ] ลูกม้าหรือลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colt(โคลทฺ) n. ลูกม้าตัวผู้,คนอ่อนหัด,เด็กหนุ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
colt(n) ลูกม้า,เด็กหนุ่ม,คนอ่อนหัด,คนด้อยประสบการณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remington Colt Farroute Smith Wesson Colt from the Navy....เรมิงตัน, โคลต์, เฟอรูต์ ...สมิธ เวสสัน, โคลต์ จากกองทัพเรือ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But, heck, a Colt army issue will put a man down and keep him there.แต่ถ้ามีอะไรล่ะก็ แค่นี้ปืนโคลท์ก็เอาอยู่หมัดแน่ Phantasm (1979)
Captain Kuribayashi, please accept this as a token of our friendship...this 1911 Colt .45ท่านผู้กอง คูริบายาชิ กรุณารับของที่ระลึก .. เพื่อมิตรภาพระหว่างกัน Letters from Iwo Jima (2006)
I will give you the colt and the bullet. But you got to help Dean.ฉันจะให้โคลท์และลูกกระสุนกับแก แต่แกต้องช่วยดีน Everybody Loves a Clown (2006)
Dad is dead, the colt is gone, and it seems pretty damn likely that the demon is behind all of this.พ่อก็ตาย ปืนก็หาย แล้วก็ดูเหมือนว่า มันเป็นฝีมือของไอ้ปีศาจตนนั้น แล้วนายยังมาทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น Everybody Loves a Clown (2006)
Samuel Colt made a gun.แซมวล โคลท์สร้างปืนขึ้นมากระบอกนึง In My Time of Dying (2006)
You, you go meet up with Bobby. You get that colt and bring it back to me.แกไปหาบ็อบบี้ ไปเอาโคลท์มาแล้วเอามาให้พ่อ In My Time of Dying (2006)
I will give you the colt and the bullet.ฉันจะให้โคลท์กับแก แล้วก็กระสุนปืนด้วย In My Time of Dying (2006)
Back in 1835, Samuel Colt made a gun for a hunter.เมื่อปี 1835 ซามูเอล โคลท์ ทำปืนให้นักล่า Bedtime Stories (2007)
- We got the Colt now. - Sam.- เรามีปืนโคลท์แล้ว Bedtime Stories (2007)
The man with the Colt 45 says shut up!หุบปาก Slumdog Millionaire (2008)
You know, they used to be called the colt .45s.แกก็รู้ ในอัมสเตอร์ดัม ที่ที่เราจะไป Harold (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coltThe wildest colt makes the best horse.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้รับ[v.] (dāirap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner   FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
เก็บเกี่ยว[v.] (kepkīo) EN: harvest ; reap ; gather   FR: moissonner ; récolter
เก็บผลไม้[v. exp.] (kep phonlamāi) FR: cueillir des fruits ; récolter des fruits
เกี่ยวข้าว[v. exp.] (kīokhāo) EN: harvest rice ; reap the rice ; mow   FR: faire la moisson ; moissonner (le riz) ; faucher (le riz) ; récolter le riz
ม้า[n.] (mā) EN: horse ; steed ; poney ; colt ; stallion ; mare   FR: cheval [m] ; étalon [m] ; jument [f]
รับ[v.] (rap) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; pick up ; be given   FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir
ทำนา[v.] (thamnā) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil   FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter

CMU English Pronouncing Dictionary
COLT K OW1 L T
COLTS K OW1 L T S
COLTON K OW1 L T AH0 N
COLTIE K OW1 L T IY0
COLTER K OW1 L T ER0
COLTEC K OW1 L T EH2 K
COLT'S K OW1 L T S
COLTRIN K OW1 L T R IH0 N
COLTRAIN K OW1 L T R EY2 N
COLTRANE K OW1 L T R EY0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colt (n) kˈoult (k ou1 l t)
colts (n) kˈoults (k ou1 l t s)
coltish (j) kˈoultɪʃ (k ou1 l t i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小马[xiǎo mǎ, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄚˇ, / ] colt; pony, #13,244 [Add to Longdo]
[, ㄐㄩ, / ] colt, #18,140 [Add to Longdo]
款冬[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, ] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コルタン[, korutan] (n) coltan; columbite-tantalite [Add to Longdo]
コルト[, koruto] (n) Colt [Add to Longdo]
子馬;小馬;仔馬[こうま, kouma] (n) (1) small horse; pony; (2) foal; colt; filly [Add to Longdo]
小馬座[こうまざ, koumaza] (n) (constellation) Colt [Add to Longdo]
当歳駒[とうさいごま, tousaigoma] (n) yearling; one-year-old colt [Add to Longdo]
蕗;苳;款冬;菜蕗[ふき;ふふき(蕗)(ok);フキ, fuki ; fufuki ( fuki )(ok); fuki] (n) (uk) giant butterbur (Petasites japonicus); Japanese sweet coltsfoot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colt \Colt\ (k[=o]lt; 110), n. [OE. colt a young horse, ass, or
   camel, AS. colt; cf. dial. Sw. kullt a boy, lad.]
   1. The young of the equine genus or horse kind of animals; --
    sometimes distinctively applied to the male, {filly} being
    the female. Cf. {Foal}.
    [1913 Webster]
 
   Note: In sporting circles it is usual to reckon the age of
      colts from some arbitrary date, as from January 1, or
      May 1, next preceding the birth of the animal.
      [1913 Webster]
 
   2. A young, foolish fellow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A short knotted rope formerly used as an instrument of
    punishment in the navy. --Ham. Nav. Encyc.
    [1913 Webster]
 
   {Colt's tooth}, an imperfect or superfluous tooth in young
    horses.
 
   {To cast one's colt's tooth}, to cease from youthful
    wantonness. "Your colt's tooth is not cast yet." --Shak.
 
   {To have a colt's tooth}, to be wanton. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colt \Colt\ (k[=o]lt; 110), v. i.
   To frisk or frolic like a colt; to act licentiously or
   wantonly. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      They shook off their bridles and began to colt.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colt \Colt\, v. t.
   1. To horse; to get with young. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To befool. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colt
   n 1: a young male horse under the age of four
   2: a kind of revolver

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top