ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoax

HH OW1 K S   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoax-, *hoax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoax[N] การหลอกลวง, Syn. deception, humbug
hoax[VT] หลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoax(โฮคซฺ) n.หลอกลวง,สิ่งหลอกลวง,การเล่นตลก. vt. หลอกลวง,เล่นตลก., See also: hoaxer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
hoax(n) เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การเล่นตลก
hoax(vt) หลอกลวง,เล่นตลก,เล่นกล,มีเล่ห์เหลี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด Contact (1997)
Don't know if in your days such hoax is considered respect, but for our generation honesty is respect.เพิ่งรู้นะว่า รุ่นพ่อเขาเรียกความตอแหล ว่าความเคารพ แต่รุ่นผม ความซื่อสัตย์ต่างหากที่เขาเรียกความเคารพ Art of Seduction (2005)
Philippe de Chérisey exposed that as a hoax in 1967.ฟิลลิป เดอ โชลิเซ เปิดโปงในปี1967 ว่าเป็นเรื่องหลอกลวง The Da Vinci Code (2006)
Elaborate hoax or publicity stunt?Elaborate hoax or publicity stunt? Night at the Museum (2006)
Even if humans were causing global warming, and we are not, this could be maybe the greatest hoax ever perpetrated on the American people.ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นคนทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำ นี่มันอาจจะเป็นเรื่องโคมลอย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างกันมา หลอกคนอเมริกัน An Inconvenient Truth (2006)
Despite initial speculation that this may be some kind of hoax or publicity stunt, it is now clear that the hostages are in genuine danger, that all signs point to the intention to stage a live execution in the next few minutes.รู้ไหมเราทำอะไรได้อีก เราไม่ทำพวกเขาทีละคน เราจะทำพร้อมๆกันเลย ท่านผู้ชมทุกท่าน ใช่ ดูท่าจะเจ็บน่าดู Kick-Ass (2010)
Or perhaps a hoax to rally the Sanguinistas?หรือไม่ก็เล่นละครตบตา ที่จะรวมตัว พวกแซงกวินิสต้าอีกครั้ง? We'll Meet Again (2012)
Why would anyone plant a hoax under my gran's bed?ลวงโลก? แล้วทำไมจะต้องสร้างเรื่องขึ้นล่ะ? ใต้เตียงยายฉันนี่นะ? Gone, Gone, Gone (2012)
It seems she'll be enduring your father's massive hoax all by herself.การหลอกลวงของพ่อคุณ ทั้งหมดนั่นฝีมือเธอ Truth: Part 1 (2013)
It seems yesterday's demonstration was a hoax designed by Ms. Cullen.ดูเหมือนว่าการสาธิตเมื่อวานคงจะเป็นเรื่องแหกตา ที่ออกแบบโดยคุณคัลเลน Trace Decay (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOAX HH OW1 K S
HOAXES HH OW1 K S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoax (v) hˈouks (h ou1 k s)
hoaxed (v) hˈoukst (h ou1 k s t)
hoaxer (n) hˈouksər (h ou1 k s @ r)
hoaxes (v) hˈouksɪz (h ou1 k s i z)
hoaxers (n) hˈouksəz (h ou1 k s @ z)
hoaxing (v) hˈouksɪŋ (h ou1 k s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糗大[qiǔ dà, ㄑㄧㄡˇ ㄉㄚˋ, ] hoax [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
捏ち上げ;でっち上げ[でっちあげ, decchiage] (n) (uk) fabrication; put-up job; trumped-up story; frame-up; hoax [Add to Longdo]
捏っち上げる;捏ち上げる;でっち上げる[でっちあげる, decchiageru] (v1,vt) (1) (uk) to fabricate; to invent; to make up (a story); to hoax; to pull a hoax; (2) to frame someone [Add to Longdo]
捏造;ねつ造[ねつぞう, netsuzou] (n,vs) fabrication; forgery; falsehood; hoax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoax \Hoax\, n. [Prob. contr. fr. hocus, in hocus-pocus.]
   A deception for mockery or mischief; a deceptive trick or
   story; a practical joke. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoax \Hoax\, v. t. [imp. & p. p. {Hoaxed}; p. pr. & vb. n.
   {Hoaxing}.]
   To deceive by a story or a trick, for sport or mischief; to
   impose upon sportively. --Lamb.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hoax
   n 1: something intended to deceive; deliberate trickery intended
      to gain an advantage [syn: {fraud}, {fraudulence},
      {dupery}, {hoax}, {humbug}, {put-on}]
   v 1: subject to a playful hoax or joke [syn: {hoax}, {pull
      someone's leg}, {play a joke on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top