Search result for

หัย

(7 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัย-, *หัย*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หัย มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *หัย*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปิตามหัยกา, ปิตามหัยยิกา(-ตามะไหยะกา, -ตามะไหยิกา) น. ปู่ทวด, ตาทวด, ราชาศัพท์ว่า พระปิตามหัยกา พระปิตามหัยยิกา.
มาตามหัยกะ(-มะไหยะกะ) น. ตาทวด, พ่อของยาย.
มาตามหัยกา, มาตามหัยยิกา(-มะไหยะกา, -มะไหยิกา) น. ย่าทวด, ยายทวด.
หย-, หัย(หะยะ-) น. ม้า.
หัยน. ม้า.
หโยดมดู หย-, หัย.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top