ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

virulence

V IH1 R AH0 L AH0 N S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virulence-, *virulence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virulence[N] ความเป็นพิษ, Syn. poisonousness
virulence[N] ความเจ็บแค้นอย่างมาก, Syn. bitterness
virulence[N] การติดเชื้อจากโรค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
virulence(เวอ'รูเลินซฺ) n. ความเป็นพิษ,แรงของพิษ,ความสามาถในการทำให้เกิดโรค., Syn. virulency,venomous hostility

English-Thai: Nontri Dictionary
virulence(n) ความรุนแรง,ความเป็นพิษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virulence๑. ความติดเชื้อ, ศักยภาพก่อโรค๒. ความร้ายแรง, ความรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างรุนแรง [adv.] (yāng runraēng) FR: violemment ; avec violence ; avec virulence ; durement ; avec dureté

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRULENCE    V IH1 R AH0 L AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virulence    (n) vˈɪruləns (v i1 r u l @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毒力[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, ] virulence, #39,472 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Giftigkeit {f} | Giftigkeiten {pl}virulence | virulency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n) malignancy; virulence; malignant (cancer); pernicious (anemia, anaemia); (P) [Add to Longdo]
毒性[どくせい, dokusei] (adj-na,n,adj-no) toxicity; toxic; virulence; virulent; (P) [Add to Longdo]
病原性[びょうげんせい, byougensei] (n) pathogenicity; virulence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Virulence \Vir"u*lence\, Virulency \Vir"u*len*cy\, n. [Cf. F.
   virulence, L. virulentia an offensive odor, a stench.]
   1. The quality or state of being virulent or venomous;
    poisonousness; malignancy.
    [1913 Webster]
 
   2. Extreme bitterness or malignity of disposition. "Refuted
    without satirical virulency." --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       The virulence of one declaimer, or the profundities
       and sublimities of the other.     --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 virulence
   n 1: extreme harmfulness (as the capacity of a microorganism to
      cause disease); "the virulence of the plague" [syn:
      {virulence}, {virulency}]
   2: extreme hostility; "the virulence of the malicious old man"
     [syn: {virulence}, {virulency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top