ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stopgap

S T AA1 P G AE2 P   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stopgap-, *stopgap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stopgap[N] สิ่งทดแทน, See also: สิ่งใช้แทนชั่วคราว, Syn. makeshift, substitute
stopgap[ADJ] ชั่วคราว, See also: แทนชั่วคราว, Syn. makeshift, temporary

English-Thai: Nontri Dictionary
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน,สิ่งชดเชย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stopgapStopgap measures won't make a dent in drug addiction.

CMU English Pronouncing Dictionary
STOPGAP S T AA1 P G AE2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stopgap (n) stˈɒpgæp (s t o1 p g a p)
stopgaps (n) stˈɒpgæps (s t o1 p g a p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lückenbüßer {m} | Lückenbüßer {pl}stopgap | stopgaps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
その場逃れ;其の場逃れ[そのばのがれ, sonobanogare] (n) makeshift; stopgap [Add to Longdo]
一時凌ぎ[いちじしのぎ, ichijishinogi] (n) makeshift; temporary expedient; stopgap measure [Add to Longdo]
一夜造り[いちやずくり, ichiyazukuri] (n) built in a night; stopgap; hastily written [Add to Longdo]
急場をしのぐ;急場を凌ぐ[きゅうばをしのぐ, kyuubawoshinogu] (exp,v5g) to use a stopgap measure to cope with an emergency [Add to Longdo]
繋ぎ[つなぎ, tsunagi] (n) (uk) {comp} stopgap measure; filler (i.e. time, space); patch [Add to Longdo]
暫定措置[ざんていそち, zanteisochi] (n) temporary step; stopgap measure [Add to Longdo]
弥縫策[びほうさく, bihousaku] (n) stopgap measure; temporary expedient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stop-gap \Stop"-gap`\, n.
   That which closes or fills up an opening or gap; hence, a
   temporary expedient.
   [1913 Webster]
 
      Moral prejudices are the stop-gaps of virtue. --Hare.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stopgap
   n 1: something contrived to meet an urgent need or emergency
      [syn: {makeshift}, {stopgap}, {make-do}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top