ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lining

L AY1 N IH0 NG   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lining-, *lining*, lin
English-Thai: Longdo Dictionary
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lining[N] การบุรอง
lining[N] ผ้าซับใน, See also: ซับใน, ที่บุรอง, Syn. liner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lining(ไล'นิง) n. ชั้นบุใน,ซับใน,เครื่องบุใน,สิ่งบุรอง,การบุรอง,การเขียนหรือลากเส้น,ลายเส้น,เครื่องตกแต่งที่เป็นลายเส้น, Syn. coating,interfacing
reclining chairn. เก้าอี้นอน,เก้าอี้เอนกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
lining(n) ผ้าซับใน,นวม,เครื่องบุใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liningการบุภายใน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lining; brake liningผ้าเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lininglining, การดาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Millions of GM pigs are already lining up in front of slaughterhouses.หมูที่ดัดแปลงพันธุกรรมเป็นล้านๆ ตัว เข้าแถวอยู่หน้าโรงฆ่าสัตว์ Okja (2017)
Pretty soon he'll just be another oil portrait lining these hallways.ในไม่ช้า... เขาก็คงเป็นแค่อีกภาพวาดที่ติดตามทางเดินนี้ Jackie (2016)
- Looks like they're lining up.เรียงแถวกันมาเลย Avengers: Age of Ultron (2015)
They're lining up to go. They listen to you more.ตั้งแถวเตรียมเดินทางซะขนาดนั้น เขาฟังเธอน่ะสิ We Are Grounders: Part 2 (2014)
We have men lining up in droves to back us in retaking it.ฝูงคนที่สนับสนุนพวกเราในการยึดมันกลับคืนมา VIII. (2014)
There's a silver lining to that, too, honey.มีซับเงินไปยังที่มากเกินไป, น้ำผึ้ง The Wolf of Wall Street (2013)
We are lining for drop, What's the hold up!เราถึงช่วงปฏิบัติการแล้ว มัวรออะไร! Man of Steel (2013)
We are lining in for the final run.เรากำลังเข้าขั้นตอนสุดท้าย Man of Steel (2013)
I'm just trying to point out the silver lining in your cloudy life.ข้าแค่พยายามจะ ชี้ให้เห็นถึงความสดใสที่ซ่อนอยู่ ในมรสุมชีวิตของเจ้า Ariel (2013)
People have been lining up to use me since I made the cover of Wired at 22, so...คนที่มักหลองใช้ฉัน ตั้งแต่ก่อตั้ง Wired ตั้งแต่อายุ 22 Union (2013)
They'll be lining up to stop those idiots.พวกมันจะต้องส่งสัญญาณ หยุดพวกโง่นั่น Natural Born Wesen (2013)
You'll have suitors lining up.ผู้ชายตั้งแถวรอจีบเจ้าแน่ Mhysa (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liningEvery cloud has a silver lining.
liningThe children are lining up the bus.
liningWhat are you lining up for?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซับใน[N] lining (of a coat), See also: liner, Example: กระโปรงตัวนั้นค่อนข้างบาง จึงต้องใส่ซับในด้วย, Thai definition: ผ้าที่เย็บทาบอยู่ชั้นในของเครื่องแต่งกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad   FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
พระนอน [n. prop.] (Phranøn) EN: reclining Buddha   FR: Bouddha couché [m]
ทราม[adj.] (sām) EN: delining ; failing ; deteriorating   
เสื่อมโทรม[adj.] (seūamsōm) EN: decadent ; decaying ; immoral ; low ; dissolute ; declining   FR: décadent ; dissolu ; dépravé
วัดพระเชตุพน[n. prop.] (Wat Phrachēttuphon) EN: Temple of the Reclining Buddha   
วัดพระเชตุวิมลมังคลาราม[n. prop.] (Wat Phrachēttuwimonmangkhlārām) EN: Temple of the Reclining Buddha   
เยื่อ[n.] (yeūa) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film   FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LINING    L AY1 N IH0 NG
LININGS    L AY1 N IH0 NG Z
LININGER    L AY1 N IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lining    (v) lˈaɪnɪŋ (l ai1 n i ng)
linings    (n) lˈaɪnɪŋz (l ai1 n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衬里[chèn lǐ, ㄔㄣˋ ㄌㄧˇ, / ] lining, #64,696 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
がかる[, gakaru] (suf) (See 時代がかる,赤がかる) (after a noun, used as a godan verb) inclining to; leaning to [Add to Longdo]
ゴムライニング[, gomurainingu] (n) rubber lining [Add to Longdo]
サーモインナー[, sa-moinna-] (n) thermo inner; inner lining (e.g. of ski boots) that is thermally molded to fit [Add to Longdo]
スリム化[スリムか, surimu ka] (n,vs) thinning; streamlining [Add to Longdo]
パイプライン処理機構[パイプラインしょりきこう, paipurain shorikikou] (n) {comp} pipeline processor; pipelining [Add to Longdo]
ライニング[, rainingu] (n) lining [Add to Longdo]
リクライニングシート[, rikurainingushi-to] (n) reclining seat [Add to Longdo]
胃壁[いへき, iheki] (n) stomach lining; gastric wall [Add to Longdo]
井桁[いげた, igeta] (n) well lining; well curb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パイプライン処理機構[ぱいぷらいんしょりきこう, paipurainshorikikou] pipeline processor, pipelining [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lining \Lin"ing\ (l[imac]n"[i^]ng), n. [See {Line} to cover the
   in side.]
   1. The act of one who lines; the act or process of making
    lines, or of inserting a lining.
    [1913 Webster]
 
   2. That which covers the inner surface of anything, as of a
    garment or a box; also, the contents of anything.
    [1913 Webster]
 
       The lining of his coffers shall make coats
       To deck our soldiers.         --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Line \Line\, v. t. [imp. & p. p. {Lined} (l[imac]nd); p. pr. &
   vb. n. {Lining}.] [See {Line} flax.]
   1. To cover the inner surface of; as, to line a cloak with
    silk or fur; to line a box with paper or tin.
    [1913 Webster]
 
       The inside lined with rich carnation silk. --W.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To put something in the inside of; to fill; to supply, as
    a purse with money.
    [1913 Webster]
 
       The charge amounteth very high for any one man's
       purse, except lined beyond ordinary, to reach unto.
                          --Carew.
    [1913 Webster]
 
       Till coffee has her stomach lined.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To place persons or things along the side of for security
    or defense; to strengthen by adding anything; to fortify;
    as, to line works with soldiers.
    [1913 Webster]
 
       Line and new repair our towns of war
       With men of courage and with means defendant.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To impregnate; -- applied to brute animals. --Creech.
    [1913 Webster]
 
   {Lined gold}, gold foil having a lining of another metal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lining
   n 1: a protective covering that protects an inside surface [syn:
      {lining}, {liner}]
   2: a piece of cloth that is used as the inside surface of a
     garment [syn: {liner}, {lining}]
   3: providing something with a surface of a different material
     [syn: {lining}, {facing}]
   4: the act of attaching an inside lining (to a garment or
     curtain etc.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top