ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-legendary-

L EH1 JH AH0 N D EH2 R IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: legendary, *legendary*
English-Thai: Longdo Dictionary
legendaryซึ่งเป็นตำนาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful

English-Thai: Nontri Dictionary
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To get a chance to work with the legendary Xander Cage?ก็อยากร่วมงานกับระดับแซนเดอร์ เคจ... xXx: Return of Xander Cage (2017)
This is the legendary Mighty Eagle, our protector and hero, but no one has seen him for years.อินทรีจอมพลัง ผู้เกรียงไกรในตำนาน วีรบุรุษผู้พิทักษ์เรา แต่ไม่มีใครเห็นเขา หลายปีแล้ว The Angry Birds Movie (2016)
We are standing by for a telephone call from legendary billionaire Howard Hughes, which could debunk a writer's claim...เรากำลังรอโทรศัพท์จากมหาเศรษฐีในตำนาน โฮเวิร์ด ฮิวส์ เพื่อจะล้มล้างคำอ้างของนักเขียน Rules Don't Apply (2016)
We're waiting here, in Los Angeles, for a phone call from legendary billionaire, Howard Hughes, which could debunk a writer's claim that he's written an authorized autobiography of Hughes, and that Hughes is in a permanent state of dementia.เรายังอยู่ที่ลอสแอนเจลิส รอโทรศัพท์ จากโฮเวิร์ด ฮิวส์ มหาเศรษฐีในตำนาน ซึ่งจะแก้ข้อกล่าวอ้างของนักเขียน ซึ่งอ้างว่าได้รับอนุญาตให้เขียนอัตชีวประวัติของฮิวส์ Rules Don't Apply (2016)
We're waiting here, in Los Angeles, for a phone call from legendary billionaire, Howard Hughes, which could debunk...เรายังอยู่ที่ลอสแอนเจลิส รอโทรศัพท์ จากโฮเวิร์ด ฮิวส์ มหาเศรษฐีในตำนานซึ่งจะแก้ข่าว... Rules Don't Apply (2016)
I believe this is Greek fire, a legendary flame that cannot be extinguished.นี่คือไฟกรีก ไฟในตำนานทีไม่อาจดับได้ Dead Men Tell No Tales (2015)
Up next, we have the legendary former chairman of the Fed,การเสนอ รายการถัดไปเรามี ตำนาน อดีตประธานเฟด The Big Short (2015)
Even though they knew that contact with lead inevitably poisoned people, rendered them sterile and drove them mad, what metal did they use to make the pipes that carried the water through their legendary aqueducts?การสัมผัสกับสารตะกั่วที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้วางยาพิษคน พวกเขากลายเป็นหมันและ ขับรถให้พวกเขาบ้า สิ่งที่โลหะพวกเขาไม่ใช้เพื่อให้ท่อ The Clean Room (2014)
A military genius who only used his talents to prevent violence, he was legendary for traveling among the kingdoms of the warring states, employing ingenious strategies to talk kings out of going to war.อัจฉริยะทหาร คนเดียวที่ใช้ความสามารถของ เขาเพื่อป้องกันความรุนแรง เขาเป็นตำนานสำหรับการเดินทาง Hiding in the Light (2014)
A legendary fighter.นักรบฝีมือลือชื่อ First of His Name (2014)
No legendary brother to avenge me.ไม่มีพี่ชายผู้โด่งดังไว้คอยแก้แค้นให้ The Lion and the Rose (2014)
Legendary warriors, the powers that created us now want us all extinguished.นักรบในตำนาน, อำนาจที่สร้างเรา ตอนนี้พวกเราทุกคนต้องการดับ Transformers: Age of Extinction (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legendaryBill is still a legendary figure in this company.
legendaryYou couldn't tell it by looking, but she has the legendary tale of having eaten two whole cakes when a child.

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGENDARY    L EH1 JH AH0 N D EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legendary    (j) lˈɛʤəndriː (l e1 jh @ n d r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sagenhaft; legendär {adj} | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legendary \Leg"end*a*ry\ (l[e^]j"[e^]n*d[asl]*r[y^]), a.
   Of or pertaining to a legend or to legends; consisting of
   legends; like a legend; fabulous. "Legendary writers." --Bp.
   Lloyd.
   [1913 Webster]
 
      Legendary stories of nurses and old women. --Bourne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legendary \Leg"end*a*ry\, n. [Cf. OF. legendaire, LL.
   legendarius.]
   1. A book of legends; a tale or narrative.
    [1913 Webster]
 
       Read the Countess of Pembroke's "Arcadia," a gallant
       legendary full of pleasurable accidents. --James I.
    [1913 Webster]
 
   2. One who relates legends. --Bp. Lavington.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legendary
   adj 1: so celebrated as to having taken on the nature of a
       legend; "the legendary exploits of the arctic
       trailblazers"
   2: celebrated in fable or legend; "the fabled Paul Bunyan and
     his blue ox"; "legendary exploits of Jesse James" [syn:
     {fabled}, {legendary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top