Search result for

left-handed

(36 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -left-handed-, *left-handed*, left-hand, left-hande
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
left-handed[ADJ] กำกวม, See also: คลุมเครือ, น่าสงสัย, ไม่จริงใจ, Syn. ambiguous, doubtful, insincere
left-handed[ADJ] เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, Syn. awkward, clumsy
left-handed[ADJ] ซึ่งใช้มือซ้าย
left-handed[ADJ] ถนัดซ้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed

English-Thai: Nontri Dictionary
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย,เวียนซ้าย,ด้วยมือซ้าย,อยู่ทางซ้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
left-handed limitลิมิตซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left-handed operatorตัวดำเนินการด้านซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Left-Handedทางซ้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's left-handed.สำหรับคนถนัดซ้าย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Michelle's highly organized, she's precise, light of hand, so left-handed.มิเชลมีระเบียบ เธอละเอียด เขียนเบามือ ถนัดซ้าย The Big Wheel (2009)
And are you left-handed or right-handed? Well, you know, I write with my left hand, but I play tennis and I play badminton with my right hand.And are you left-handed or right-handed? but I play tennis and I play badminton with my right hand. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Jack, you're left-handed.แจ็ค คุณใช้มือซ้ายเหรอ Dude, Where's My Groom? (2009)
Left-handed, right-handed.ถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา Frankie & Alice (2010)
Whoever wrote this note was a left-handed guy.ใครก็ตามที่เขียนจดหมายนี้ เป็นคนที่ถนัีดมือซ้าย This Is Why We Stay (2010)
according to the literature, if the Left-Handed Man actually existed, he'd be an acolyte, follower;ตามบทประพันธ์ ถ้าผู้ชายคนนี้ถนัดมือซ้ายจริง Episode #1.3 (2010)
I'd like to submit writing samples which confirm that the defendant is left-handed.ฉันอยากที่จะนำเสนอ ตัวอย่างการเขียนลายมือ ที่ถูกยืนยันแล้วว่า จำเลยเป็นคนถนัดซ้าย The Boy with the Answer (2010)
No objection, as long as it's also noted that eight percent of the general population is also left-handed.ไม่ขอคัดค้าน ตราบเท่าที่มี การบันทึกว่า มีประชากรโดยทั่วไปราว 8% ที่ถนัดซ้าย The Boy with the Answer (2010)
She's left-handed.เธอถนัดมือซ้าย The Boy with the Answer (2010)
- And? - Van Coon was left-handed.แล้วไง แวนคูน ถนัดซ้าย The Blind Banker (2010)
Left-handed? I'm amazed you didn't notice. All you have to do is look around this flat.ถนัดซ้ายหรอ แปลกใจนะที่คุณไม่ได้สังเกตุ คุณต้องมองไปรอบๆ ห้องนี้ให้ทั่ว The Blind Banker (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
left-handedI am left-handed.
left-handedI don't have much in common with my left-handed boyfriend.
left-handedTim writes as if he were left-handed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถนัดมือซ้าย[adj.] (thanat meū sāi) EN: left-handed ; southpaw   FR: gaucher
ถนัดซ้าย[adj.] (thanatsāi) EN: left-handed ; southpaw   FR: gaucher

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
left-handed    (j) - (l e1 f t - h a1 n d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎっちょ[, giccho] (n) (sl) (sens) left-handed [Add to Longdo]
左手座標系[ひだりてざひょうけい, hidaritezahyoukei] (n) {comp} left-handed coordinate system [Add to Longdo]
左投げ[ひだりなげ, hidarinage] (n) left-handed pitching [Add to Longdo]
左利き(P);左利[ひだりきき, hidarikiki] (n) left-handedness; sake drinker; left-hander; (P) [Add to Longdo]
左腕[さわん(P);ひだりうで, sawan (P); hidariude] (n) (1) left arm; (2) (さわん only) left-handed (baseball pitcher); (P) [Add to Longdo]
左腕投手[さわんとうしゅ, sawantoushu] (n) left-handed baseball pitcher [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左撇子[zuǒ piě zi, ㄗㄨㄛˇ ㄆㄧㄝˇ ㄗ˙, ] left-handed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Left-handed \Left"-hand`ed\, a.
   1. Having the left hand or arm stronger and more dexterous
    than the right; using the left hand and arm with more
    dexterity than the right.
    [1913 Webster]
 
   2. Clumsy; awkward; unlucky; insincere; sinister; malicious;
    as, a left-handed compliment.
    [1913 Webster]
 
       The commendations of this people are not always
       left-handed and detractive.      --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. Having a direction contrary to that of the hands of a
    watch when seen in front; -- said of a twist, a rotary
    motion, etc., looked at from a given direction.
    [1913 Webster]
 
   {Left-handed marriage}, a morganatic marriage. See
    {Morganatic}.
 
   {Left-handed screw}, a screw constructed to advance away from
    the observer, when turned, as in a nut, with a left-handed
    rotation. An ordinary wood screw is right-handed.
    [1913 Webster] Left-handedness

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 left-handed
   adj 1: using or intended for the left hand; "left-handed golfers
       need left-handed clubs"; "left-handed scissors" [ant:
       {ambidextrous}, {right-handed}, {two-handed}]
   2: (of marriages) illicit or informal; "in Colonial America
     left-handed marriages between Frenchmen and Indians were
     frequent"
   3: (of marriages) of a marriage between one of royal or noble
     birth and one of lower rank; valid but with the understanding
     that the rank of the inferior remains unchanged and offspring
     do not succeed to titles or property of the superior [syn:
     {morganatic}, {left-handed}]
   4: rotating to the left [syn: {levorotary}, {levorotatory},
     {left-handed}]
   5: ironically ambiguous; "a left-handed compliment"
   6: lacking physical movement skills, especially with the hands;
     "a bumbling mechanic"; "a bungling performance"; "ham-handed
     governmental interference"; "could scarcely empty a scuttle
     of ashes, so handless was the poor creature"- Mary H. Vorse
     [syn: {bumbling}, {bungling}, {butterfingered}, {ham-fisted},
     {ham-handed}, {handless}, {heavy-handed}, {left-handed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top