Search result for

มีด

(107 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีด-, *มีด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การลับมีดการลับมีด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีด[N] knife, See also: cutter, blade, Example: ลุงจะต้องลับมีดให้คมก่อนเข้าป่าเสมอ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับฟัน ผ่า จัก เหลา ฯลฯ
มีดตอก[N] bamboo-splitting knife, See also: long-handled knife for trimming bamboo strips, Example: ช่างจักสานมีมีดตอกเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดสำหรับจักตอก ปลายบางคม ด้ามยาว
มีดตอก[N] bamboo-splitting knife, See also: long-handled knife for trimming bamboo strips, Example: ช่างจักสานมีมีดตอกเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดสำหรับจักตอก ปลายบางคม ด้ามยาว
มีดพับ[N] pocket knife, See also: penknife, clasp knife, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดที่พับกดใบมีดเข้าร่องของด้ามไว้
มีดหมอ[N] exorcist's knife, See also: sorcerer's magic knife, Example: ชาละวันถูกแทงด้วยมีดหมอ จนได้รับบาดเจ็บ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพิธีขับไล่ผีเป็นต้น
มีดหมอ[N] exorcist's knife, See also: sorcerer's magic knife, Example: ชาละวันถูกแทงด้วยมีดหมอ จนได้รับบาดเจ็บ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพิธีขับไล่ผีเป็นต้น
มีดโกน[N] razor, Example: เขาใช้มีดโกนโกนหนวดทุกเช้า, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดสำหรับโกนผมหรือโกนหนวดเคราเป็นต้น
มีดโกน[N] razor, Example: เขาใช้มีดโกนโกนหนวดทุกเช้า, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดสำหรับโกนผมหรือโกนหนวดเคราเป็นต้น
มีดพร้า[N] big knife, Syn. มีด, พร้า, Example: ก่อนเข้าป่า ลุงจะต้องลับมีดพร้าให้คม แล้วเหน็บไว้ที่เอว, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดทั้งหลาย
มีดพร้า[N] big knife, Syn. มีด, พร้า, Example: ก่อนเข้าป่า ลุงจะต้องลับมีดพร้าให้คม แล้วเหน็บไว้ที่เอว, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดทั้งหลาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มีดน. เครื่องใช้สำหรับฟัน ผ่า จัก เหลา เป็นต้น ทำด้วยโลหะมีเหล็กเป็นต้น ใบมีดมีลักษณะเป็นแผ่น รูปยาวรี มีคมด้านหนึ่ง มีสันอยู่อีกด้านหนึ่ง หรือมีคมทั้ง ๒ ด้าน ปลายมีดรูปร่างแหลมก็มี ป้านก็มี โคนมีดเป็นกั่นรูปเดือยเรียวแหลม หรือเป็นแผ่นสอดติดอยู่ในด้ามซึ่งมักทำด้วยไม้หรือเขาสัตว์ มีชื่อเรียกต่าง ๆ ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ที่ใช้.
มีดกรายน. มีดขนาดใหญ่ รูปเพรียวยาว หัวตัด ใช้ถือกรีดกราย, พร้ากราย พร้าโอ หรือ มีดโอ ก็เรียก.
มีดกรีดกล้วยน. มีดขนาดเล็ก ใบมีดรูปยาวรี ปลายแหลมโค้งงอ ด้ามทำด้วยไม้ ใช้กรีดหรือผ่าเปลือกกล้วยปิ้ง.
มีดกรีดยางน. มีดขนาดกลาง ใบมีดรูปงอเป็นขอคล้ายเคียวเกี่ยวข้าว ใช้กรีดเปลือกต้นยางพารา.
มีดขอน. มีดขนาดใหญ่ ใบมีดยาว ปลายงอเป็นรูปขอ ด้ามยาว ๑-๒ ศอก ใช้สำหรับเกี่ยว ตัด ลิด หรือราน, พร้าขอ ก็เรียก.
มีดควั่นอ้อยน. มีดขนาดกลาง ใบมีดรูปยาวรี ปลายมน มีด้าม เจาะรูที่ปลายใบมีดสำหรับสอดปลายเข้ากับหลักควั่นอ้อย ใช้ควั่นอ้อย.
มีดคว้านน. มีดขนาดเล็ก ใบมีดรูปยาวรีคล้ายใบหญ้า มักทำด้วยทองเหลือง ปลายแหลมโค้งเล็กน้อย ด้ามมักทำด้วยไม้หรือเขาสัตว์ ใช้ปอก จัก คว้านผลไม้.
มีดคอม้าน. มีดพกปลายแหลมชนิดหนึ่งที่มีด้ามงอเฉียงลง, มีดประแดะ ก็เรียก.
มีดชายธงน. มีดขนาดย่อม ใบมีดเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม ยาวประมาณ ๑ คืบ ด้ามสั้น ใช้พกเป็นอาวุธ.
มีดซุยน. มีดขนาดย่อม ใบมีดรูปร่างคล้ายปลาลิ้นหมา ปลายแหลม สันหนา คมบาง ยาวประมาณ ๑ คืบ ด้ามสั้น ใช้พกเป็นอาวุธ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scalpelมีดชำแหละ, มีดผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteotomeมีดตัดกระดูก, สิ่วตัดกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachiotome; rachitomeมีดตัดกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachitome; rachiotomeมีดตัดกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
keratotome; keratomeมีดผ่ากระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
keratome; keratotomeมีดผ่ากระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myotomeมีดผ่ากล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngotomeมีดผ่าคอหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphincterotomeมีดผ่าตัดหูรูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urethrotomeมีดผ่าท่อปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daggersมีดสั้นสองคม [TU Subject Heading]
Knivesมีด [TU Subject Heading]
Milling cuttersมีดกัด [TU Subject Heading]
Razorsมีดโกน [TU Subject Heading]
Mediocrisมีดิโอคริส (med) [อุตุนิยมวิทยา]
Knivesมีด [การแพทย์]
Knives, Cobler'sมีดตัดเฝือก [การแพทย์]
Knives, Plasterมีดตัดเฝือก [การแพทย์]
Medio-Cubitalมีดิโอ-คิวบิตัล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where?มีด Journey to the West (2013)
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Nothing works! Not even a sharp pencil.งานไม่เดิน ถ้าไม่มีดินสอ The Great Dictator (1940)
Yeah. What about that business with the knife?ใช่ สิ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจด้วยมีดที่? 12 Angry Men (1957)
Called the police. They found the old man with the knife in his chest.เรียกตำรวจ พวกเขาพบว่าชายชราด้วยมีดเข้าที่หน้าอกของเขา 12 Angry Men (1957)
She looks out the window, and right across the street she sees the kid stick the knife into his father.เธอมองออกไปนอกหน้าต่างและฝั่งตรงข้ามถนน เธอเห็นเด็กติดมีดเป็นพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
They say he's real handy with a knife. Oh, this is a very fine boy.พวกเขาบอกว่าเขาเป็นจริงมีประโยชน์ด้วยมีด โอ้นี่เป็นเด็กดีมาก 12 Angry Men (1957)
What about the switch knife they found in the old man's chest?สิ่งที่เกี่ยวกับมีดสวิทช์ที่พวกเขาพบในหน้าอกของชายชรา? 12 Angry Men (1957)
- Say, could you bring us the knife?- บอกว่าคุณสามารถนำมาให้เรามีดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
- The knife?- มีด12 Angry Men (1957)
The knife and the way it was bought is strong evidence, don't you think?มีดและวิธีที่มันถูกซื้อมาเป็นหลักฐานไม่ได้คุณคิดว่า? 12 Angry Men (1957)
- Switch knives.- สวิทช์มีด 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีด[n.] (mīt) EN: knife   FR: couteau [m]
มีดขอ[n. exp.] (mīt khø) FR: serpe [f]
มีดปอกผลไม้[n. exp.] (mīt pøk phonlamāi) EN: paring knife   FR: couteau à fruits [m]
มีดผ่าตัด[n.] (mīt phātat) EN: surgical knife ; scalpel   FR: scalpel [m]
มีดพับ[n. exp.] (mīt phap) EN: pocket knife   FR: canif [m] ; couteau de poche [m]
มีดโกน[n.] (mītkōn) EN: razor   FR: rasoir (à lame) [m] ; rasoir mécanique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน
tang(n) โคนเรียวแหลมของมีดหรือสิ่ว ที่ฝังเข้าไปในด้าม
ground(vt) กริยารูปอดีตของ grind แปลว่า บด ลับ(มีด)เช่น Mix together ground ham and ground pork with other ingredients.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bayonet[N] ดาบปลายปืน, See also: มีดหรือหอกปลายปืน
billhook[N] มีดที่ปลายเป็นตะขอคม
carving knife[N] มีดสำหรับตัดเนื้อ
cutlery[N] เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, See also: มีด, ช้อนและส้อมที่ใช้ในการรับประทานอาหาร, Syn. flatware, silverware
cutter[N] เครื่องตัด, See also: มีดตัด
daisy[N] ดอกเดซี่, See also: มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง
jack-knife[N] มีดพับ
knife[N] มีด, See also: พร้า, มีดพร้า, ดาบ
knives[N] มีด (คำพหูพจน์ของ knife), See also: ดาบ
kris[N] กริช, See also: มีดสั้นที่มีสองคม, Syn. creese, crease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
aquacade(แอด'วะเคด) n. การแสดงทางน้ำ (ว่ายน้ำ ดำน้ำและมักมีดนตรี) (aquatic exhibition)
arbor(อาร์'เบอะ) n. เพลามีด, แกน,ด้าม,ซุ้มไม้,ต้นไม้ (pl.arbores) (-ar- boresque adj.), Syn. pergola, bower)
arbour(อาร์'เบอะ) n. เพลามีด, แกน,ด้าม,ซุ้มไม้,ต้นไม้ (pl.arbores) (-ar- boresque adj.), Syn. pergola, bower)
bayonet(เบ'อะนิท) {bayoneted.bayoneting,bayonets} n. ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
blade(เบลด) n. ใบมีด,คมมีด,ใบหญ้า,ใบ,ใบพายุ,ใบจักร,ใบกังหัน,ใบพัดลม,กระดูกหัวไหล่,นักเลง, Syn. cutter
bladesmith(เบลด'สมิธ) n. ช่างตีมีด

English-Thai: Nontri Dictionary
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน
billhook(n) ง้าว,มีดขอ
blade(n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน
chopper(n) ผู้สับ,คนตัด,ผู้ฟัน,มีด,บังตอ,ขวาน
CLASP clasp knife(n) มีดพับ
cleaver(n) มีด,บังตอ,ขวาน,เครื่องมือผ่า
cutlass(n) มีดสั้น
cutler(n) ช่างทำมีด
cutlery(n) มีด,เครื่องตัด,กรรไกร
cutthroat(n) ฆาตกร,มือมีด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Athame[อธาเม] (uniq) มีดสั้นสองคม ทั้งซ้ายและขวา มีด้ามจับสีดำ ที่สำคัญคือนิยมใช้ คาสวงกลมและลบล้างด้วย คุณสมบัติสามารถนำดาบเวทย์ใช้แทนกันได้ เป็นอุปกรณ์ ธาตุไฟ สำหรับหลายๆธรรมเนียม
machete (n ) มีดสปาร์ตา
macheteมีดพร้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バイト[ばいと, baito] (n) มีดกลึง ปากกาจับแท่นกลึง

German-Thai: Longdo Dictionary
Besteck(n) |das, pl. Bestecke| ช้อนส้อม มีด
Messer(n) |das, pl. Messer| มีด
schneiden(vi) |schnitt, hat geschnitten| ตัดหรือหั่น(ด้วยกรรไกรหรือมีด) เช่น in Würfel schneiden หั่นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech
stumpf(adj) Bleistift(ดินสอทู่), Messer(มีดไม่คม), See also: A. spitzig, scharf
bewaffnet(adj) mit etw. bewaffnet ที่พกด้วยอาวุธหนึ่งๆ เช่น Mit einem Messer bewaffnet ging er auf mich los. = เขา(ซึ่งพกอาวุธด้วยมีดหนึ่งด้าม)ตรงเข้าจู่โจมฉัน
Gänseblümchen(n) |das, pl. Gänseblümchen| ดอกเดซี่ (พืชคล้ายหญ้าแต่มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง)
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
couteau(n) |m, pl. -x| มีด
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top