Search result for

knee

(127 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knee-, *knee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knee[N] หัวเข่า, See also: เข่า
kneel[N] การคุกเข่า
kneel[VI] คุกเข่า
kneecap[N] กระดูกสะบ้า
kneecap[N] แผ่นป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่า, Syn. kneepad
kneehole[N] ช่องใต้โต๊ะสำหรับสอดหัวเข่า
Knees-up[SL] งานเลี้ยง
knee jerk[N] ปฏิกิริยาการเตะขาที่เกิดจากการเคาะถูกเส้นเอ็นที่หัวเข่า
knee-deep[ADJ] ลึกระดับหัวเข่า
knee-high[ADJ] สูงระดับเข่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knee(นี) n. เข่า,ตัก,vt. กระทบด้วยเข่า,แตะด้วยเข่า
knee breeches() กางเกงขาสั้น, Syn. breeches
knee cap(นี'แค๊พ) n. กระดูกสะบ้าหัวเข่า, Syn. patella
knee-deep(นี'ดีพ') adj. จมถึงระดับหัวเข่า,ลึกถึงสมอหัวเข่า,พัวพัน,ถลำลึก, Syn. involved
knee-high(นี'ไฮ) adj. สูงแค่หัวเข่า
kneecap(นี'แค๊พ) n. กระดูกสะบ้าหัวเข่า, Syn. patella
kneejerkปฏิกิริยาเหยียดขาที่เนื่องจากการเคาะที่หัวเข่า, Syn. patellar reflex
kneel(นีล) vi. คุกเข่า,คุกเข่าลง., See also: kneeler n.
kneepad(นี'แพด) n. ที่รองเข่า
kneepan(นี'แพน) n. กระดูกที่สะบ้าที่หัวเข่า

English-Thai: Nontri Dictionary
knee(n) เข่า,ตัก
kneel(vi) คุกเข่าลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kneeรากรูปหัวเข่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
knee cap; patellaสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knee foldชั้นหินคดโค้งฟันเลื่อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
knee jerkการกระตุกเหตุเคาะเข่า [มีความหมายเหมือนกับ reflex, knee jerk และ reflex, patellar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knee jerk reflexรีเฟล็กซ์เข่า [มีความหมายเหมือนกับ jerk, knee และ reflex, patellar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knee, knock; genu valgum; gonycrotesis; tragopodiaขาฉิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knee, out; bowleg; genu varum; gonyectyposisขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knee, wobblyเข่าอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kneeเข่า [TU Subject Heading]
Kneeเข่า [การแพทย์]
Knee and Trunk Bendย่อเข่า-ก้มแตะ [การแพทย์]
Knee Arthrosisข้อเข่าเสื่อม [การแพทย์]
Knee Axisข้อเข่า [การแพทย์]
Knee Bend, Four Countย่อเข่าสี่จังหวะ [การแพทย์]
Knee Cage, Elasticกายอุปกรณ์สวมเข่าป้องกันการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Knee Chest Positionงอเข่าให้เข่าจรดหน้าอก, นอนโก้งโค้ง [การแพทย์]
Knee Clonusหัวเข่ากระตุก [การแพทย์]
Knee Disarticulation Prosthesisขาเทียมระดับเข่า, ขาเทียมระดับข้อเข่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kneel!คุกเข่า! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Kneel.คุกเข่าลง Agora (2009)
Uh, you know, I've seen nate do that knee bounce thingอ่อ เธอรู้ไม๊ ชั้นเห็นเนทหักเข่าคน Chuck in Real Life (2008)
What? I'm not. Besides, it's only your kneecap.นั่นสินะ ฉันไม่ใช่ หรืออาจจะ เพียงคุณคุกเข่า Odyssey (2008)
both of you... if you want your job is back... get on your knees and lick my feetทั้งคุณ ... หากคุณต้องการใช้งานกลับไปเป็น ... ได้รับของคุณและการเฆียน knees เท้าของฉัน Gas Pills (2008)
Why would she kneel on a cold stone floor, morning after morning, when she could make these things happen with a snap of her fingers?ทำไมเธอต้องยอมคุกเข่าลงบนพื้นเย็นๆทุกค่ำเช้า ในเมื่อเธอสามารถทำงานพวกนี้ให้เสร็จได้โดยการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียว The Mark of Nimueh (2008)
On your knees.คุกเข่าลง Lancelot (2008)
And it'd better be soon or we'll be back to tap through his kneecaps.และมันก็ควรเป็นเร็ว ๆ นี้ หรือจะให้เรากลับมาเคาะหัวเข่ามันดี The Bank Job (2008)
If we hit the restaurant by mistake, we'll be knee-deep in fried chicken.ถ้าเราทุบผิดไปโผล่ที่ภัตตาคารล่ะ เราได้กินไก่ทอดมากมายแน่ The Bank Job (2008)
The director was all on his hands and knees.ผจก.อยู่ในมือเค้า Heartbreak Library (2008)
She wasn't all elbows and knees anymore.เธอไม่ใช่เด็กที่ล้มลุกคลุกคลานอีกแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I tell you what, my knees are sore cause I've been on them every night asking the Lord, I say God, bring him home safely.จะบอกอะไรให้ เข่าของฉัน แสบไปหมดเพราะฉันคุกเข่า สวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าทุกคืน ขอให้เธอกลับบ้านอย่างปลอดภัย The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kneeThe baby crawled on hands and knees.
kneeTake care not to fail to fall over and skin your knee.
kneeHe got wet from the waist to the knees.
kneeShe fell down and hurt her knee.
kneeThe thin man paused in the shade with his knees a little bent.
kneeThe dress comes to my knees.
kneeThe water came up to my knees.
kneeBend your knees and look in front of you.
kneeThe bullet entered above the knee.
kneeHe knocked his knee against the chair.
kneeHe got down on his knees and prayed for the souls of the deceased.
kneeHe decided to play it safe and pull out of the tournament due to his injured knee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข่า[N] knee, Syn. หัวเข่า, Example: คนเราพออายุมากขึ้นเข่าก็จะเริ่มมีปัญหา, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนที่ต่อระหว่างขาส่วนบนกับขาส่วนล่าง สำหรับคู้ขาเข้าและเหยียดขาออก
ย่อเข่า[V] kneel, See also: bend the knee, go down on one's knee, Syn. งอเข่า, ย่อตัว, Ant. ยืดตัว, Example: ตำรวจย่อเข่าลงเพื่อพูดกับหนูน้อย, Thai definition: งอเข่าย่อตัวลง
คุกเข่า[V] kneel, See also: bend the knee, go down on one's knee, Syn. ย่อเข่า, ยอตัว, Example: เขาคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากพระ, Thai definition: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น
การนั่งคุกเข่า[N] kneeling, See also: sitting on the knees, Example: การนั่งคุกเข่าเป็นเวลานานอาจทำให้หัวเข่าด้านได้, Thai definition: การนั่งโดยวิธีย่อเข่าลงให้ติดพื้น แล้วหย่อนก้นลงบนส้นเท้า
นั่งคุกเข่า[V] kneel, Syn. คุกเข่า, Example: ลูกศิษย์นั่งคุกเข่าอยู่หน้าอาจารย์แล้วยื่นพานดอกไม้ให้ด้วยความเคารพ, Thai definition: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น
หัวเข่า[N] knee, Syn. เข่า, Example: ระดับน้ำในเรือสูงเลยหัวเข่าขึ้นมา, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนที่ต่อระหว่างขาส่วนบนกับขาส่วนล่างสำหรับคู้ขาเข้าและเหยียดขาออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเข่า [X] (hūakhao) EN: knee ; kneecap   FR: genou [m] ; rotule [f]
การบาดเจ็บที่หัวเข่า [n. exp.] (kān bātjep thī hūakhao) EN: knee injury   
การบาดเจ็บที่เข่า[n. exp.] (kān bātjep thī khao) EN: knee injury   FR: blessure au genou [f]
การหมุนเข่า[n. exp.] (kān mun khao) EN: knee rotation   
การงอเข่า[n. exp.] (kān ngø khao) EN: knee flexion   
การเหยียดเข่า[n. exp.] (kān yīet khao) EN: knee extension   
เข่า[n.] (khao) EN: knee   FR: genou [m]
เข่ากระตุก[n. exp.] (khao kratuk) EN: knee jerk   
เข่าหลวม[n. exp.] (khao lūam) EN: knee instability   
ขาพับ[n.] (khāphap) EN: popliteal space ; bend of tke knee   

CMU English Pronouncing Dictionary
KNEE    N IY1
KNEER    N IH1 R
KNEEL    N IY1 L
KNEED    N IY1 D
KNEES    N IY1 Z
KNEECE    N IY1 S
KNEECAP    N IY1 K AE2 P
KNEECAPS    N IY1 K AE2 P S
KNEELAND    N IY1 L AH0 N D
KNEELING    N IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knee    (n) (n ii1)
kneel    (v) (n ii1 l)
knees    (n) (n ii1 z)
kneels    (v) (n ii1 l z)
kneecap    (n) (n ii1 k a p)
kneeled    (v) (n ii1 l d)
kneecaps    (n) (n ii1 k a p s)
kneeling    (v) (n ii1 l i ng)
knee-deep    (j) - (n ii1 - d ii1 p)
knee-high    (j) - (n ii1 - h ai1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knie {n} | das Knie beugenknee | to bend the knee [Add to Longdo]
Kniebeuge {f}knee bend [Add to Longdo]
Kniegelenk {n}knee joint [Add to Longdo]
Knieholz {n}knee shaft [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
エックス脚[エックスきゃく, ekkusu kyaku] (n) knock-kneed [Add to Longdo]
ニー[, ni-] (n) knee; (P) [Add to Longdo]
ニーサポーター[, ni-sapo-ta-] (n) knee supporter [Add to Longdo]
ニーソ[, ni-so] (n) (abbr) (See ニーソックス) knee-high socks (wasei [Add to Longdo]
ニーソックス[, ni-sokkusu] (n) knee-high socks (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下跪[xià guì, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄨㄟˋ, ] kneel [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] knee [Add to Longdo]
膝盖[xī gài, ㄒㄧ ㄍㄞˋ, / ] knee [Add to Longdo]
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, / ] kneecap; patella [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] knee-pads; buskins [Add to Longdo]
[guì, ㄍㄨㄟˋ, ] kneel [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] kneel [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] kneepad [Add to Longdo]
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, / ] kneecap [Add to Longdo]
髌骨[bìn gǔ, ㄅㄧㄣˋ ㄍㄨˇ, / ] kneecap; patella [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knee \Knee\ (n[=e]), v. t.
   To supplicate by kneeling. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Fall down, and knee
      The way into his mercy.         --Shak
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knee \Knee\ (n[=e]), n. [OE. kne, cneo, As. cne['o], cne['o]w;
   akin to OS. knio, kneo, OFries. kn[imac], G. & D. knie, OHG.
   chniu, chneo, Icel. kn[=e], Sw. kn[aum], Dan. kn[ae], Goth.
   kniu, L. genu, Gr. go`ny, Skr. j[=a]nu, [root]231. Cf.
   {Genuflection}.]
   1. In man, the joint in the middle part of the leg.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.)
    (a) The joint, or region of the joint, between the thigh
      and leg.
    (b) In the horse and allied animals, the carpal joint,
      corresponding to the wrist in man.
      [1913 Webster]
 
   3. (Mech. & Shipbuilding) A piece of timber or metal formed
    with an angle somewhat in the shape of the human knee when
    bent.
    [1913 Webster]
 
   4. A bending of the knee, as in respect or courtesy.
    [1913 Webster]
 
       Give them title, knee, and approbation. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Knee breeches}. See under {Breeches}.
 
   {Knee holly}, {Knee holm} (Bot.), butcher's broom.
 
   {Knee joint}. See in the Vocabulary.
 
   {Knee timber}, timber with knees or angles in it.
 
   {Knee tribute}, or {Knee worship}, tribute paid by kneeling;
    worship by genuflection. [Obs.] "Knee tribute yet unpaid."
    --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knee
   n 1: hinge joint in the human leg connecting the tibia and
      fibula with the femur and protected in front by the patella
      [syn: {knee}, {knee joint}, {human knee}, {articulatio
      genus}, {genu}]
   2: joint between the femur and tibia in a quadruped; corresponds
     to the human knee [syn: {stifle}, {knee}]
   3: the part of a trouser leg that provides the cloth covering
     for the knee

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top