ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knee-high

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knee-high-, *knee-high*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knee-high[ADJ] สูงระดับเข่า
knee-highs[N] ถุงเท้าหรือถุงน่องที่สูงระดับเข่า
knee-high to a grasshopper[IDM] ไม่สูงมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knee-high(นี'ไฮ) adj. สูงแค่หัวเข่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Knee-high.- เทียบกับเธอน่ะ The Little Prince (1974)
Knee-high in shitty water.น้ำสูงถึงเข่าเลย Return to House on Haunted Hill (2007)
- Why do we need knee-highs? - Oh, my God.ทำไมเราต้องหวังสูง ๆ โอ้ พระเจ้านั้น The House Bunny (2008)
If I were you, I'd pick and choose my battles. Since when did wearing knee-highs become a battle?ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่การใส่ถุงน่องคลุมเข่ากลายเป็นเรื่องที่ต้องปะทะกันคะ? A Hot Piece of A (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knee-high    (j) nˈiː-hˈaɪ (n ii1 - h ai1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニーソ[, ni-so] (n) (abbr) (See ニーソックス) knee-high socks (wasei [Add to Longdo]
ニーソックス[, ni-sokkusu] (n) knee-high socks (wasei [Add to Longdo]
絶対領域[ぜったいりょういき, zettairyouiki] (n) (m-sl) (obsc) exposed skin between top of knee-high socks and hemline of skirt (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knee-high \Knee"-high`\, a.
   Rising or reaching upward to the knees; as, the water is
   knee-high.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knee-high
   adv 1: up to the knees; "we were standing knee-deep in the
       water" [syn: {knee-deep}, {knee-high}]
   n 1: a sock or stocking that reaches up to just below the knees
      [syn: {knee-high}, {knee-hi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top