ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knee breeches

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knee breeches-, *knee breeches*, knee breeche
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา knee breeches มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *knee breeches*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knee breeches[N] กางเกงขาสั้นยาวแค่หัวเข่า, Syn. breeches

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knee breeches() กางเกงขาสั้น, Syn. breeches

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短裤[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, / ] shorts; breechcloth; knee breeches, #13,441 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knee \Knee\ (n[=e]), n. [OE. kne, cneo, As. cne['o], cne['o]w;
   akin to OS. knio, kneo, OFries. kn[imac], G. & D. knie, OHG.
   chniu, chneo, Icel. kn[=e], Sw. kn[aum], Dan. kn[ae], Goth.
   kniu, L. genu, Gr. go`ny, Skr. j[=a]nu, [root]231. Cf.
   {Genuflection}.]
   1. In man, the joint in the middle part of the leg.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.)
    (a) The joint, or region of the joint, between the thigh
      and leg.
    (b) In the horse and allied animals, the carpal joint,
      corresponding to the wrist in man.
      [1913 Webster]
 
   3. (Mech. & Shipbuilding) A piece of timber or metal formed
    with an angle somewhat in the shape of the human knee when
    bent.
    [1913 Webster]
 
   4. A bending of the knee, as in respect or courtesy.
    [1913 Webster]
 
       Give them title, knee, and approbation. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Knee breeches}. See under {Breeches}.
 
   {Knee holly}, {Knee holm} (Bot.), butcher's broom.
 
   {Knee joint}. See in the Vocabulary.
 
   {Knee timber}, timber with knees or angles in it.
 
   {Knee tribute}, or {Knee worship}, tribute paid by kneeling;
    worship by genuflection. [Obs.] "Knee tribute yet unpaid."
    --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breeches \Breech"es\ (br[i^]ch"[e^]z), n. pl. [OE. brech, brek,
   AS. br[=e]k, pl. of br[=o]c breech, breeches; akin to Icel.
   br[=o]k breeches, ODan. brog, D. broek, G. bruch; cf. L.
   bracae, braccae, which is of Celtic origin. Cf. {Brail}.]
   1. A garment worn by men, covering the hips and thighs;
    smallclothes.
    [1913 Webster]
 
       His jacket was red, and his breeches were blue.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Trousers; pantaloons. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Breeches buoy}, in the life-saving service, a pair of canvas
    breeches depending from an annular or beltlike life buoy
    which is usually of cork. This contrivance, inclosing the
    person to be rescued, is hung by short ropes from a block
    which runs upon the hawser stretched from the ship to the
    shore, and is drawn to land by hauling lines.
 
   {Breeches pipe}, a forked pipe forming two branches united at
    one end.
 
   {Knee breeches}, breeches coming to the knee, and buckled or
    fastened there; smallclothes.
 
   {To wear the breeches}, to usurp the authority of the
    husband; -- said of a wife. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knee breeches
   n 1: trousers ending above the knee [syn: {breeches}, {knee
      breeches}, {knee pants}, {knickerbockers}, {knickers}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top