Search result for

squat

(73 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squat-, *squat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squat[VI] นั่งยองๆ, Syn. crouch, sit
squat[VI] หมอบ, Syn. cower
squat[ADJ] อ้วนเตี้ย, See also: ม่อต้อ, เตี้ยล่ำ, Syn. dumpy, stumpy
squat[N] การนั่งยองๆ, Syn. crouch
squatty[ADJ] ม่อต้อ, See also: เตี้ยล่ำ, Syn. dumpy, squat
squatter[N] คนที่เข้าครอบครองสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต, See also: ผู้จับจองที่ดินโดยไม่มีใบจับจอง, คนหักร้างถางพง, Syn. intruder, trespasser
squatter[N] ผู้นั่งยองๆ, See also: ผู้นั่งหมอบ
squat down[PHRV] นั่งหมอบ (บนพื้น), See also: นั่งราบไปกับพื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky,chunky,
squatter(สควอท'เทอะ) n. ผู้นั่งยอง ๆ ,ผู้นั่งบนพื้น,สัตว์ที่หมอบหรือขดตัว,ผู้ตั้งรกรากในที่ดินของรัฐเพื่อจับจองการครอบครอง,ผู้หักร้างถางพงที่ดิน vi. ลุยน้ำ,เดินลุยน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
squat(adj) อ้วนเตี้ย,หมอบ,ม่อต้อ
squat(vi) ขดตัว,หมอบลง,นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับเพียบ
squatter(n) ผู้ตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ
squatty(adj) ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,สั้นหนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
squatterผู้บุกรุกที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
squatterผู้จับจอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
squatter๑. ผู้บุกรุกที่ดิน๒. ผู้ครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, squatting, I think, would be the correct term.อืม ผมคิดว่าแค่ชั่วคราว อาจจะแค่หมดเทอมนี้ Chuck in Real Life (2008)
train yourself to fly in your ass because squatting on a glass table two girls...ได้กลายมาเป็นฮีโร่ เราจะฝึกฝนวิธีการบิน และก้นของเธอ... เพราะว่า.. Superhero Movie (2008)
I'm looking seriously out over the city in a squatting position.ผมกำลังมองเมืองนี้ อย่างซีเรียส ด้วยท่านั่งยอง ๆ Superhero Movie (2008)
Probably squatted at the Anaheimน่าจะไปนั่งแช่อยู่ที่ อนาไฮม์ Shut Down (2008)
Dude, this place is gonna be so packed to the gills, no one's even gonna notice that we're doing diddly squat.เพื่อนเอ๊ย, ร้านนี้แน่นเอี๊ยดแน่ๆ\ สาวๆมากันตรึม ไม่มีใครสงสัยแน่ๆ ว่าเราอู้งาน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
I don't know squat. So why don't you tell me where to start?ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผนึกพวกนี้อยู่ที่ไหน Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
And don't think for one second you have squatters' rights, because you don't.และนายอย่าคิดแม้แต่จะเข้าไปในบ้านe เพราะนายไม่มีสิทธิ Breakage (2009)
I wish I had a fancier crib for you to squat in, but I don't.ฉันหวังว่าจะมีรังที่หรูกว่านี้ให้เธออยู่ แต่ฉันไม่มี Hard-Hearted Hannah (2009)
And she is a squatter.และเธอคือผู้บุกรุก The Rhodes Not Taken (2009)
My exquisitely educated guess is he's either squatting or subletting with cash.จากการเดาอย่างมีหลักการที่สมเหตุสมผลของฉัน เขาน่าจะแอบรุกบุกเข้าไป ไม่ก็เช่าด้วยเงินสด Roadkill (2009)
And robbery's got squat.และการปล้นนั่น จะถูกปราบราบ Living the Dream (2009)
After what you did, I don't want jack squat from you!หลังจากสิ่งที่แกทำ ฉันไม่ต้องการบ้าอะไรจากแกทั้งสิ้น Sympathy for the Devil (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
squatSeen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยงโย่[V] squat, See also: crouch, to get up from a squatting position, Syn. ยงโย่ยงหยก, Example: เด็กยงโย่ยงหยกอยู่ริมน้ำ, Thai definition: กิริยาที่นั่งหรือยืนขยับตัวขึ้นๆ ลงๆ ก้มๆ เงยๆ ไม่เป็นระเบียบ
ยอง[ADV] squatly, See also: (to sit) on one's heels, Syn. ยองๆ, Example: เขานั่งยองสูบยาอยู่บนฝั่งคลอง, Thai definition: อาการที่นั่งชันเข่าทั้ง 2 โดยก้นไม่ถึงพื้น
ยองๆ[ADV] squatly, See also: (to sit) on one's heels, Syn. ยอง, Example: ครูสั่งให้นักเรียนนั่งยองๆ, Thai definition: อาการที่นั่งชันเข่าทั้ง 2 โดยก้นไม่ถึงพื้น
นั่ง[V] sit, See also: squat, Syn. นั่งลง, Example: ทุกคนในที่ประชุมนั่งพร้อมๆ กัน, Thai definition: อาการที่หย่อนก้นให้ติดกับพื้นหรือที่รองเช่นเก้าอี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับจอง[v.] (japjøng) EN: stake out one's claim to squat   
กระดานพิง[n.] (kradānphing) EN: backrest used while squatting ; squab   
ม่อต้อ[v.] (møtø) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky   
มอเตอร์[adj.] (møtø) EN: dumpy ; short and plump ; squat ; stocky ; fat   FR: trapu ; râblé
นั่ง[v.] (nang) EN: sit ; sit down ; squat   FR: s'asseoir ; être assis
ผู้บุกรุกที่ดิน[n. exp.] (phū bukruk thīdin) EN: squatter   FR: squatteur [m] ; squatter [m]
สั้น [X] (san) EN: short ; concise ; brief ; squat   FR: court ; bref ; concis
ยอง[adv.] (yøng) EN: squatly ; on one's heels   
ยงโย่[v.] (yongyō) EN: squat ; crouch ; to get up from a squatting position ; be halfway between sitting and standing   
ยอง ๆ[adv.] (yøng-yøng) EN: squatly ; on one's heels   FR: s'accroupir

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUAT    S K W AA1 T
SQUATS    S K W AA1 T S
SQUATTER    S K W AA1 T ER0
SQUATTERS    S K W AA1 T ER0 Z
SQUATTING    S K W AA1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squat    (v) (s k w o1 t)
squats    (v) (s k w o1 t s)
squatted    (v) (s k w o1 t i d)
squatter    (n) (s k w o1 t @ r)
squatters    (n) (s k w o1 t @ z)
squatting    (v) (s k w o1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
しゃがむ[, shagamu] (v5m,vi) to squat; to crouch; (P) [Add to Longdo]
ウサギ跳び;兎跳び[ウサギとび(ウサギ跳び);うさぎとび(兎跳び), usagi tobi ( usagi tobi ); usagitobi ( usagi tobi )] (n,vs) jumping along in a squatting position; rabbit jumping [Add to Longdo]
サイバースクワッター[, saiba-sukuwatta-] (n) cybersquatter [Add to Longdo]
サイバースクワット[, saiba-sukuwatto] (n) {comp} cyber squat [Add to Longdo]
スクワッター[, sukuwatta-] (n) squatter [Add to Longdo]
スクワット[, sukuwatto] (n) squat [Add to Longdo]
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture) [Add to Longdo]
下座[しもざ, shimoza] (n,vs) (1) squatting; prostrating oneself; crouching; (n) (2) musicians' box on the left side of the stage; (3) (See 下座・しもざ) lower seat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qūn, ㄑㄩㄣ, ] squat [Add to Longdo]
蹲踞[dūn jù, ㄉㄨㄣ ㄐㄩˋ, ] squat; crouch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squat \Squat\, v. t.
   To bruise or make flat by a fall. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squat \Squat\, a.
   1. Sitting on the hams or heels; sitting close to the ground;
    cowering; crouching.
    [1913 Webster]
 
       Him there they found,
       Squat like a toad, close at the ear of Eve.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Short and thick, like the figure of an animal squatting.
    "The round, squat turret." --R. Browning.
    [1913 Webster]
 
       The head [of the squill insect] is broad and squat.
                          --Grew.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squat \Squat\ (skw[o^]t), n. (Zool.)
   The angel fish ({Squatina angelus}).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squat \Squat\, v. i. [imp. & p. p. {Squatted}; p. pr. & vb. n.
   {Squatting}.] [OE. squatten to crush, OF. esquater, esquatir
   (cf. It. quatto squat, cowering), perhaps fr. L. ex +
   coactus, p. p. of cogere to drive or urge together. See
   {Cogent}, {Squash}, v. t.]
   1. To sit down upon the hams or heels; as, the savages
    squatted near the fire.
    [1913 Webster]
 
   2. To sit close to the ground; to cower; to stoop, or lie
    close, to escape observation, as a partridge or rabbit.
    [1913 Webster]
 
   3. To settle on another's land without title; also, to settle
    on common or public lands.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squat \Squat\, n.
   1. The posture of one that sits on his heels or hams, or
    close to the ground.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden or crushing fall. [Obs.] --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining)
    (a) A small vein of ore.
    (b) A mineral consisting of tin ore and spar. --Halliwell.
      --Woodward.
      [1913 Webster]
 
   {Squat snipe} (Zool.), the jacksnipe; -- called also
    {squatter}. [Local, U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squat
   adj 1: short and thick; as e.g. having short legs and heavy
       musculature; "some people seem born to be square and
       chunky"; "a dumpy little dumpling of a woman";
       "dachshunds are long lowset dogs with drooping ears"; "a
       little church with a squat tower"; "a squatty red
       smokestack"; "a stumpy ungainly figure" [syn: {chunky},
       {dumpy}, {low-set}, {squat}, {squatty}, {stumpy}]
   2: having a low center of gravity; built low to the ground [syn:
     {squat}, {underslung}]
   n 1: exercising by repeatedly assuming a crouching position with
      the knees bent; strengthens the leg muscles [syn: {knee
      bend}, {squat}, {squatting}]
   2: a small worthless amount; "you don't know jack" [syn: {jack},
     {doodly-squat}, {diddly-squat}, {diddlysquat}, {diddly-shit},
     {diddlyshit}, {diddly}, {diddley}, {squat}, {shit}]
   3: the act of assuming or maintaining a crouching position with
     the knees bent and the buttocks near the heels [syn: {squat},
     {squatting}]
   v 1: sit on one's heels; "In some cultures, the women give birth
      while squatting"; "The children hunkered down to protect
      themselves from the sandstorm" [syn: {squat}, {crouch},
      {scrunch}, {scrunch up}, {hunker}, {hunker down}]
   2: be close to the earth, or be disproportionately wide; "The
     building squatted low"
   3: occupy (a dwelling) illegally

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top