ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joking

JH OW1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joking-, *joking*, jok
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jokingly(adv) อย่างขบขัน, See also: อย่างตลก
joking apart(idm) เครียดอยู่ชั่วขณะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're Joking Blondie. You wouldn't... you wouldn't play a Joke on me like that.นายล้อเล่นแน่เลย ไอ้หัวทอง นายอย่าล้อเล่นแบบนั้นสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Al, all joking aside, you really oughtta be yourself. -Hey, that's the last thing I want to be.อัล เลิกล้อเล่นได้แล้ว ท่านต้องเป็นตัวของตัวเอง เฮ้ นั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าอยากจะเป็น Aladdin (1992)
I'm not even joking with you!ผมไม่ได้ล้อเล่นกับคุณ! Pulp Fiction (1994)
I was joking with the lunch lady. It was a bratwurst.ผมแค่ล้อเล่นกับป้าแม่ครัว มันก็แค่ไส้กรอก 10 Things I Hate About You (1999)
But I don't think you're joking either."แต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะเล่นตลกกับฉันเช่นเดียวกัน" Il Mare (2000)
-brush them! -I'm just joking with you, egghead!พ่อล้อเล่นน่ะ เจ้าหัวกลม Frailty (2001)
- You're joking me, right?ไม่อยากตื่นเลยอ่ะ อยากหลับไปตลอดกาล ล้อเล่นป่าวเนี่ย Latter Days (2003)
Teacher, you're just joking with me, right?อาจารย์ครับ นี่คุณกำลังล้อผมเล่นอีกใช่มั๊ยครับ Crazy First Love (2003)
What? I was joking because of what we talked about yesterday.อะไรนะ ผมก็แค่ล้อเล่นเพราะสิ่งที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ไง 50 First Dates (2004)
I'm sorry. I was just joking around.ผมเสียใจครับ ก็แค่ล้อเล่นไปเรื่อยเปื่อย 50 First Dates (2004)
That's joking as a disguised request for approval.เหมือนกับว่าตลก แต่ต้องรักผมนะ I Heart Huckabees (2004)
Do I look like I'm fucking joking with you?ดูเหมือนผมพูดตลก กับคุณรึไง Crash (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jokingApart from joking, what do you mean to do?
jokingDon't take me seriously. I'm only joking.
jokingDon't think I'm joking.
jokingFred, behave, and I'm not joking, either.
jokingHe is always joking.
jokingI am in no mood for joking.
jokingI am only joking.
jokingI don't feel like joking.
jokingI'm very fond of joking.
jokingJoking apart, you ought to see a doctor about your headache.
jokingJoking aside, how are the things going?
jokingJoking aside, what are you trying to say?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบขำ ๆ[baēp kham-kham] (n, exp) EN: jokingly  FR: avec humour ; par amusement
ขำ ๆ[kham-kham] (adv) EN: jokingly
พูดทีเล่นทีจริง[phūt thī len thī jing] (v, exp) EN: say something half jokingly ; to equivocate
สตอร์เบอรี[satøboērī] (v) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly  FR: faire le matamore
ติดตลก[tittalok] (v) EN: be joking ; be humorous ; joke

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JOKING JH OW1 K IH0 NG
JOKINGLY JH OW1 K IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joking (v) ʤˈoukɪŋ (jh ou1 k i ng)
jokingly (a) ʤˈoukɪŋliː (jh ou1 k i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戏言[xì yán, ㄒㄧˋ ㄧㄢˊ, / ] joking matter; go back on one's words #42,317 [Add to Longdo]
谐谈[xié tán, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄢˊ, / ] joking; humorous talk [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scherz beiseite.Joking aside. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na, n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P) [Add to Longdo]
口可笑[くちおかし, kuchiokashi] (n) witty talking; joking [Add to Longdo]
冗談めかして[じょうだんめかして, joudanmekashite] (exp) jokingly; in the form of a joke [Add to Longdo]
冗談気味[じょうだんぎみ, joudangimi] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein [Add to Longdo]
冗談事[じょうだんごと, joudangoto] (n) joking matter [Add to Longdo]
冗談抜き[じょうだんぬき, joudannuki] (n) seriously; joking aside [Add to Longdo]
冗談半分[じょうだんはんぶん, joudanhanbun] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joke \Joke\, v. t. [imp. & p. p. {Joked}; p. pr. & vb. n.
   {Joking}.]
   To make merry with; to make jokes upon; to rally; to banter;
   as, to joke a comrade.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 joking \joking\ adj.
   intended as a joke; -- of communications.
 
   Syn: jesting, jocose, jocular, jocund.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   {no joking matter} a serious matter.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joking
   adj 1: characterized by jokes and good humor [syn: {jesting},
       {jocose}, {jocular}, {joking}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top