ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhere

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhere-, *inhere*
Possible hiragana form: いんへれ
English-Thai: Longdo Dictionary
inherently(adv ) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhere[VI] คงอยู่ใน, See also: มีแต่กำเนิด, Syn. consist in, reside in, belong
inherent[ADJ] ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย, Syn. intrinsic, inseparable, included
inhere in[PHRV] เกิดอยู่ใน, See also: มีอยู่ใน, ประกอบอยู่ใน, Syn. consist in, consist of, subsist in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inherent(อินเฮีย'เรินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน., Syn. inborn,inbred

English-Thai: Nontri Dictionary
inherent(adj) โดยสันดาน,โดยเนื้อแท้,ประจำตัว,โดยธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inherent ash; intrinsic ashเถ้าภายใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inherent moistureความชื้นยึดเหนี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inherent powerอำนาจในตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inherent rectificationการเรียงกระแสตรงในตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inherent viceการเสื่อมสภาพในตัวเอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inherent viceการเสื่อมสภาพในตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inherentอินฮีเรนท์, คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Inherent Factorsความผันแปรที่เกิดมีเองโดยธรรมชาติ [การแพทย์]
Inherent Resistanceดื้อยามาแต่กำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I lack the most basic life processes inherent in all living organisms:ผมไม่มีพื้นฐานหลักๆ ของระบบสิ่งมีชีวิต - นั่นคือ : Ghost in the Shell (1995)
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix.ชีวิตของคุณกำเนิดมาจาก เศษของผลรวมที่ไม่เท่ากันของสมการ... ...ในการเขียนโปรแกรมของเมทริกซ์ The Matrix Reloaded (2003)
The inevitability of its doom is apparent now as a consequence of the imperfection inherent in every human.หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปรากฏขึ้น เป็นผลที่ติดมากับสันดานธรรมชาติของมนุษย์ The Matrix Reloaded (2003)
Guilt distracts us from a greater truth... we have an inherent ability to heal.เก็บความรู้สึกผิดนี้ มาเป็นครูสอนเราในวันข้างหน้า Latter Days (2003)
So slavery for example or other forms of tyranny are inherently monstrous but the individuals participating in them may be the nicest guys you could imagine benevolent friendly nice to their children even nice to their slaves caring about other people.เช่น ระบบทาส หรือระบบทรราชอื่น ๆ มันมีความวิปริตแฝงอยู่ภายใน แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนร่วม The Corporation (2003)
... inhere.จากที่นี่ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Which one of us has more inherent worth?ใครมีคุณค่าในตัวเองมากกว่ากัน There's Something About Harry (2007)
it's one of the inherent pitfalls of being a scientist.เป็นหนึ่งในเรื่องต้องห้าม ของนักวิทยาศาสตร์ The Same Old Story (2008)
So you're saying that friendship contains within it an inherent obligation to maintain confidences?เธอกำลังบอกว่าความเป็นเพื่อมาพร้อมกับการรักษาความลับ The Bad Fish Paradigm (2008)
That much time in deep space is inherently dangerous.หากจะมีเรื่องอันตรายบ้างมันก็ปกติ Dead Space: Downfall (2008)
Phil makes the mistake of believing that man is inherently good.ฟิลเขาพลาดที่เชื่อว่า ชายคนนั้นเป็นคนดีมาก You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
No, I believe that man is inherently self-interested, and the only way to keep self-interest in check is through free market competition.เปล่า ผมเชื่อว่าชายคนนั้น\ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากต่างหาก และทางเดียวที่จะยังหาประโยชน์เข้าตัวได้ คือการลงเล่นธุรกิจอิสระ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inhereShe has inherent dignity.
inhereThat is a characteristic inherent in him.
inhereThe instinct for survival is inherent in every living thing.
inhereThe instinct for survival is inherent in everyone.
inhereThe problems are inherent in this system.
inhereThe protective instinct is inherent in any animal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สระลดรูป[N] inherent vowel, Example: คำในภาษาไทยที่ใช้สระลดรูปมีอยู่หลายคำ, Thai definition: สระที่ไม่ปรากฏรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสื่อมสภาพในตัวเอง[n. exp.] (kān seūam saphāp nai tūa-ēng) EN: inherent vice   
พื้นเสียง[n. exp.] (pheūn sīeng) EN: inherent sound   FR: son inhérent [m]
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality   FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHERENT    IH2 N HH IH1 R AH0 N T
INHERENT    IH2 N HH EH1 R AH0 N T
INHERENTLY    IH0 N HH IH1 R AH0 N T L IY0
INHERENTLY    IH0 N HH EH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inherent    (j) ˈɪnhˈɪəʴrənt (i1 n h i@1 r @ n t)
inherently    (a) ˈɪnhˈɪəʴrəntliː (i1 n h i@1 r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本色[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, ] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities, #10,862 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺伝[いでん, iden] (adj-na,n,vs,adj-no) heredity; inherent; (P) [Add to Longdo]
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] (adj-no,adj-na) characteristic; traditional; peculiar; inherent; native; eigen-; (P) [Add to Longdo]
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] (n) {comp} inherently optional token [Add to Longdo]
持ち味(P);持味[もちあじ, mochiaji] (n) inherent flavor; inherent flavour; distinctive characteristic; (P) [Add to Longdo]
生得[せいとく;しょうとく, seitoku ; shoutoku] (n) (1) one's nature or personality; (adj-no) (2) inherent; innate [Add to Longdo]
生得的[せいとくてき, seitokuteki] (adj-na) innate; inherent; natural; inborn [Add to Longdo]
先天[せんてん, senten] (n) inherent; innate [Add to Longdo]
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P) [Add to Longdo]
内在[ないざい, naizai] (n,vs,adj-no) immanence; inherence; indwelling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhere \In*here"\, v. i. [imp. & p. p. {Inhered}; p. pr. & vb.
   n. {Inhering}.] [L. inhaerere; pref. in- in + haerere to
   stick, hang. See {Hesitate}.]
   To be inherent; to stick (in); to be fixed in or permanently
   incorporated with something; to cleave (to); to belong, as
   attributes or qualities.
   [1913 Webster]
 
      They do but inhere in the subject that supports them.
                          --Digby.
   Inherence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhere
   v 1: be inherent in something

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top