Search result for

belong

(77 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belong-, *belong*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belong[VI] เป็นของ
belong[VI] เป็นส่วนหนึ่งของ, See also: อยู่ใน, อยู่สังกัด, เป็นสมาชิกของ
belong to[PHRV] เป็นของ, See also: เป็นสมาชิกของ
belong to[PHRV] เป็นสมาชิกของ, See also: เป็นพวกของ
belongings[N] สมบัติส่วนตัว, Syn. possession
belong under[PHRV] จัดอยู่ในประเภท, See also: อยู่ในกลุ่ม, Syn. come under

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belong(บิลอง') {belonged,belonging,belongs} vi. เป็นของ,เป็นส่วนหนึ่งของ,ขึ้นอยู่กับ,อยู่ใน,อยู่สังกัด,อยู่,พัก,เกี่ยวกับ,ขึ้นอยู่กับ
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets

English-Thai: Nontri Dictionary
belong(vi) เป็นของ,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belonging Needsต้องการเข้าหมู่เข้าพวก,ความต้องการความเป็นเจ้าของ [การแพทย์]
Belongingnessความต้องการการมีส่วนร่วม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This desk belongs to Lex, and finding him is the only thing that matters right now. Am I clear?โต๊ะนี้เป็นของเล็ก การค้นหาเขาเป็นสิ่งที่ทำอยู่ขณะนี้ ชัดเจนน่ะ Odyssey (2008)
They looked as if they belonged, But they weren't doing their jobs.พวกเขาดูเหมือนถ้าพวกเขามีมัน แต่พวกมันไม่ได้ทำงานของพวกมัน Not Cancer (2008)
"Which one of these things doesn't belong?"ชิ้นนี้ไม่น่าจะใช่ส่วนนี้ของรูป Birthmarks (2008)
Belonging's overrated.ไม่น่าเป็นครอบครัวเดียวกัน Birthmarks (2008)
The bong belongs to my ex."บ้อง"เป็นของแฟนเก่า Emancipation (2008)
It was Master Plo Koon who found me, and brought me to the temple where I belonged.และนำข้ามายังวิหาร ซึ่งเป็นที่ๆข้าควรจะอยู่ Rising Malevolence (2008)
Tomorrow morning, the women and children should gather what belongings they can carry and go to the woods.พรุ่งนี้เช้า พวกผู้หญิงและเด็กจะรวมตัวกันเพื่อเข้าไปอยู่ในป่า The Moment of Truth (2008)
You belong at Arthur's side.เจ้าก็เหมือนเหรียญสองด้าน The Moment of Truth (2008)
You have something that belongs to me.เจ้ามีบางสิ่ง ที่เป็นของของข้า Duel of the Droids (2008)
Whosa you supos'n this belongs to?ใครเป็นเจ้าของมันล่ะ Bombad Jedi (2008)
You don't want it because it belongs to a courtesan?เจ้าคงไม่ต้องการสินะ เพราะมัน เคยเป็นของหญิงงามเมืองมาก่อน Portrait of a Beauty (2008)
Didn't he say that they belong to him?เขาพูดใช่มั๊ยว่าคนพวกนี้เป็นของเขา? Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belongAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
belongAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
belongAre these all your belongings?
belongAt the summer camp, she was in charge of the group I belonged to.
belongBe sure to take all your belongings with you.
belongBrian left his belongings behind.
belongChild belong with their parents.
belongDoes she belong to the tennis club?
belongDoes this backpack belong to him?
belongDoes this book belong to you?
belongDoes this cap belong to you?
belongDo you belong to any clubs?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังกัด[V] belong to, See also: to be under, to be a member with, Syn. ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ
สังกัด[V] belong to, See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdi, Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: บุคคลจำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครเป็นส.ส.ได้
ข้าวของ[N] things, See also: belongings, goods, Syn. เครื่องใช้, ของ, สิ่งของ, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้, Example: อย่าทิ้งข้าวของไว้เกลื่อนกลาดอย่างนี้ มันไม่สะอาดตาเลย, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: สิ่งของต่างๆ มีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับ เป็นต้น
ตกเป็นของ[V] belong to, See also: become the property of, Syn. เป็นของ, Example: ที่ดินตกเป็นของทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้าวของสัมภาระ[N] belongings, See also: stuff, materials, Syn. ข้าวของเครื่องใช้, Example: รถสองแถวสีแดงวันนี้บรรทุกผู้โดยสารและข้าวของสัมภาระอื่นๆ เนืองแน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลอง-[pref.] (chaløng-) EN: [royal belongings]   
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dīokan) EN: be of the same kind ; belong to the same category   FR: être au même genre ; appartenir à la même catégorie
ข้าวของ[n.] (khāokhøng) EN: things ; belongings ; goods   FR: affaires [fpl] ; effets [mpl]
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng sampāra) EN: belongings ; stuff ; materials   
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของ[prep.] (khøng) EN: of ; belonging to   FR: de ; du ; appartenant à
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai suantūa) EN: personal belongings ; personal effects   FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]
ครอบครอง[v.] (khrøpkhrøng) EN: possess ; be in possession of ; have in one's possession ; belong to ; have ; own   FR: posséder ; détenir ; avoir
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with   FR: être rattaché à ; dépendre de

CMU English Pronouncing Dictionary
BELONG    B AH0 L AO1 NG
BELONGS    B AH0 L AO1 NG Z
BELONGED    B AH0 L AO1 NG D
BELONGIA    B EH0 L OW1 N JH AH0
BELONGING    B AH0 L AO1 NG IH0 NG
BELONGINGS    B AH0 L AO1 NG IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belong    (v) (b i1 l o1 ng)
belongs    (v) (b i1 l o1 ng z)
belonged    (v) (b i1 l o1 ng d)
belonging    (v) (b i1 l o1 ng i ng)
belongings    (n) (b i1 l o1 ng i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P) [Add to Longdo]
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.) [Add to Longdo]
家蚊[いえか, ieka] (n) common house mosquito and others belonging to the genus Culex [Add to Longdo]
家財[かざい, kazai] (n) (1) household belongings; household goods; (2) family fortune; family assets; (P) [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
家付き[いえつき, ietsuki] (n) attached or belonging to a house [Add to Longdo]
帰国セール[きこくセール, kikoku se-ru] (n) sale of one's belongings before returning to one's country; sayonara sale [Add to Longdo]
帰属[きぞく, kizoku] (n,vs) belonging to; (P) [Add to Longdo]
帰属意識[きぞくいしき, kizokuishiki] (n) (a feeling of) identification (with); sense of belonging [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所有物[suǒ yǒu wù, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ˋ, ] belongings [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
属する[ぞくする, zokusuru] to belong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belong \Be*long"\, v. t.
   To be deserved by. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      More evils belong us than happen to us. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belong \Be*long"\, v. i. [imp. & p. p. {Belonged}; p. pr. & vb.
   n. {Belonging}.] [OE. belongen (akin to D. belangen to
   concern, G. belangen to attain to, to concern); pref. be- +
   longen to desire. See {Long}, v. i.]
 
   Note: [Usually construed with to.]
   1. To be the property of; as, Jamaica belongs to Great
    Britain.
    [1913 Webster]
 
   2. To be a part of, or connected with; to be appendant or
    related; to owe allegiance or service.
    [1913 Webster]
 
       A desert place belonging to . . . Bethsaids. --Luke
                          ix. 10.
    [1913 Webster]
 
       The mighty men which belonged to David. --1 Kings i.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   3. To be the concern or proper business or function of; to
    appertain to. "Do not interpretations belong to God ?"
    --Gen. xl. 8.
    [1913 Webster]
 
   4. To be suitable for; to be due to.
    [1913 Webster]
 
       Strong meat belongeth to them that are of full age.
                          --Heb. v. 14.
    [1913 Webster]
 
       No blame belongs to thee.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To be native to, or an inhabitant of; esp. to have a legal
    residence, settlement, or inhabitancy, whether by birth or
    operation of law, so as to be entitled to maintenance by
    the parish or town.
    [1913 Webster]
 
       Bastards also are settled in the parishes to which
       the mothers belong.          --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belong
   v 1: be owned by; be in the possession of; "This book belongs to
      me"
   2: be suitable or acceptable; "This student somehow doesn't
     belong"
   3: be in the right place or situation; "Where do these books
     belong?"; "Let's put health care where it belongs--under the
     control of the government"; "Where do these books go?" [syn:
     {belong}, {go}]
   4: be rightly classified in a class or category; "The whales
     belong among the mammals"
   5: be a member, adherent, inhabitant, etc. (of a group,
     organization, or place); "They belong to the same political
     party"
   6: be a part or adjunct; "the uniform looks like it belonged to
     a museum collection"; "These pages don't belong" [syn:
     {belong to}, {belong}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top